Psalms (7/150)  

1. Viešpatie, mano Dieve, Tavimi aš pasitikiu. Gelbėk mane ir išlaisvink nuo visų mano persekiotojų,
2. kad manęs jie nepagriebtų kaip liūtas, kuris drasko į gabalus, kai nėra kam gelbėti.
3. Viešpatie, mano Dieve, jei aš tai padariau, jei neteisybė yra mano rankose,
4. jei piktu atlyginau tam, kuris buvo taikoje su manimi (juk aš išlaisvinau tą, kuris be priežasties yra mano priešas),
5. tegu priešas persekioja mano sielą, mano gyvybę į žemę sutrypia, mano garbę dulkėmis paverčia.
6. Viešpatie, pakilk savo rūstybėje, stokis prieš mano priešų siautimą, pabusk dėl manęs ir teisk, kaip žadėjai.
7. Tegul aplinkui Tave susiburia tautos, Tu jų akivaizdoje sėskis į sostą.
8. Viešpats teis tautas. Teisk mane, Viešpatie, pagal mano teisumą, pagal nekaltumą, kuris yra manyje.
9. Padaryk nedorėlių užmačioms galą, o teisųjį sutvirtink. Tu ištiri širdis ir inkstus, teisusis Dieve!
10. Mano apsauga yra nuo Dievo, kuris išgelbsti tiesiaširdžius.
11. Dievas­teisingas teisėjas, Dievas kasdien rūstinasi ant nedorėlių.
12. Neatgailaujančiam Jis kardą galanda, įtempia lanką, taiko;
13. Jis paruošė jam mirties įrankius, nukreipė į jį ugnines strėles.
14. Jis pradėjo neteisybę, pastojo piktais sumanymais, pagimdė melą.
15. Jis padarė ir iškasė duobę, bet pats įgarmėjo į skylę, kurią paruošė.
16. Ant jo galvos sugrįš jo pikti sumanymai, jo smurtas kris jam ant viršugalvio.
17. Aš girsiu Viešpatį už Jo teisumą, giedosiu gyrių aukščiausiojo Viešpaties vardui.

  Psalms (7/150)