Psalms (69/150)  

1. Gelbėk mane, Dieve, nes vandenys siekia mano sielą.
2. Nugrimzdau į gilius dumblus, nėra kojai atramos. Esu vandens gelmėse, bangos ritasi per mane.
3. Pailsau šaukdamas, išdžiūvo gerklė, aptemo akys, belaukiant Dievo.
4. Daugiau kaip galvos plaukų yra tų, kurie be priežasties manęs nekenčia. Galingesni už mane tie, kurie melagingai puola mane. Turiu grąžinti, ko nepaėmiau.
5. Dieve, Tu žinai mano kvailystę ir mano nusikaltimai nepaslėpti nuo Tavęs.
6. Tenebūna gėdinami dėl manęs tie, kurie laukia Tavęs, Valdove, kareivijų Viešpatie! Tenebūna įžeidinėjami dėl manęs tie, kurie ieško Tavęs, Izraelio Dieve!
7. Dėl Tavęs kenčiu pajuoką, nuo gėdos rausta mano veidas.
8. Svetimas tapau savo broliams, pašalinis­mano motinos vaikams.
9. Uolumas dėl Tavo namų sugraužė mane, Tave plūstančiųjų keiksmai krito ant manęs.
10. Kai aš verkiau ir varginau sielą pasninku­jie užgauliojo mane.
11. Vietoje drabužių vilkiu ašutinę­dėl to tapau jiems priežodžiu.
12. Tie, kurie sėdi vartuose, kalba prieš mane ir geriantys vyną dainuoja apie mane.
13. O aš meldžiuosi Tau, Viešpatie, visą laiką. Dieve, dėl savo beribio gailestingumo išklausyk mane, dėl savo išgelbėjimo tiesos.
14. Išgelbėk mane iš dumblo, kad nenugrimzčiau, ištrauk iš gilių vandenų, išvaduok iš piktų priešų.
15. Teneužlieja manęs vandens srovė, tenepraryja gelmė ir teneapžioja manęs duobė.
16. Viešpatie, išklausyk mane dėl savo malonės gausos! Pažvelk į mane gailestingai.
17. Nepaslėpk savo veido nuo savo tarno, nes esu varge; skubiai išklausyk mane!
18. Priartėk prie mano sielos ir išpirk. Išlaisvink mane iš priešų!
19. Tu žinai, kaip mane plūsta, gėdina ir niekina; Tu matai visus mano prispaudėjus.
20. Pajuoka plėšo mano širdį, aš pavargau. Aš laukiau pasigailėjimo, bet jo nėra, ieškojau guodėjų, tačiau neradau.
21. Vietoje maisto duoda man tulžies, ištroškusį girdo actu.
22. Jų stalas jiems patiems spąstais tevirsta ir jų gerovė­žabangais!
23. Teaptemsta jų akys, kad neregėtų; padaryk, kad jų strėnos visada svyruotų.
24. Išliek ant jų savo užsidegimą, ir Tavo rūstybės įkarštis tepasiekia juos.
25. Jų buveinė tegul ištuštėja, palapinėse gyventojų tenelieka.
26. Nes jie persekioja tą, kurį Tu ištikai, kurį sužeidei, tam jie didina skausmą.
27. Tegul vis gausėja jų kaltės, ir teneįeina jie į Tavo teisumą.
28. Tebūna jie išbraukti iš gyvųjų knygos ir teisiųjų sąrašuose tenebūna jų vardų!
29. Aš esu vargšas ir kenčiu; Tavo išgelbėjimas, Dieve, teiškelia mane!
30. Aš girsiu Dievo vardą giesme ir dėkodamas aukštinsiu Jį.
31. Tai Viešpačiui bus meiliau už jautį, už jauniklį jautuką su ragais ir nagais.
32. Tai matydami, linksminsis nuolankieji, ir atgys širdys tų, kurie ieško Dievo.
33. Viešpats girdi vargšą ir neniekina savo belaisvių.
34. Jį tegiria dangūs ir žemė, jūros ir visa, kas juda jose.
35. Dievas išgelbės Sioną ir Judo miestus atstatys. Jie įsikurs ten ir gyvens,
36. Jo tarnų vaikai paveldės tą žemę, o Jo vardą mylintys gyvens joje.

  Psalms (69/150)