Psalms (68/150)  

1. Tepakyla Dievas, tebūna išsklaidyti Jo priešai, tebėga nuo Jo, kurie Jo nekenčia.
2. Kaip dūmai išsklaidomi, kaip vaškas nuo ugnies sutirpsta, taip tepradingsta nedorėliai Dievo akivaizdoje.
3. Teisieji tegu linksminasi ir džiūgauja prieš Dievą, tedžiūgauja neapsakomai.
4. Giedokite Dievui! Girkite Jo vardą! Taisykite kelią Tam, kuris važinėja virš debesų! Jo vardas yra Viešpats. Džiūgaukite Jo akivaizdoje!
5. Našlaičių tėvas ir našlių globėjas savo šventoje buveinėje yra Dievas.
6. Dievas parūpina benamiams namus, išveda belaisvius į laisvę. Tik maištininkai lieka gyventi išdžiūvusioje žemėje.
7. Dieve, kai Tu ėjai savo tautos priekyje, kai žygiavai per dykumą,
8. žemė drebėjo, Dievo akivaizdoje dangūs lašėjo. Sinajus drebėjo prieš Dievą, Izraelio Dievą.
9. Dieve, siuntei gausų lietų ant savųjų, juo gaivinai suvargusius.
10. Tavoji tauta tenai įsikūrė, Dieve, Tu buvai jiems geras ir viskuo aprūpinai.
11. Kai Viešpats tarė žodį, didelis būrys skelbėjų pasipylė,
12. karaliai ir kariuomenė skubėdami pabėgo, o šeimininkė padalino grobį.
13. Nors gulėjote garduose, buvote lyg balandžio sparnai, padengti sidabru, ir geltonu auksu­jo plunksnos.
14. Kai Visagalis išsklaidė karalius, žemė atrodė balta lyg sniegas Calmone.
15. Dievo kalnas­kalnas Bašane, aukštas kalnas­kalnas Bašane.
16. Ko šnairuojate, aukštosios kalnų viršūnės, į kalną, kur Dievas panoro gyventi? Taip, Viešpats gyvens jame per amžius!
17. Dievo vežimų tūkstančių tūkstančiai, Viešpats tarp jų ant Sinajaus, savo šventykloje.
18. Tu užžengei aukštyn, nusivedei paimtus belaisvius, ėmei dovanų iš žmonių, net iš maištaujančių, kad Viešpats Dievas gyventų tarp jų.
19. Tebūna šlovinamas Viešpats kasdien! Jis naštas mūsų neša, Jis mūsų išgelbėjimo Dievas.
20. Mūsų Dievas­mus gelbėjantis Dievas. Viešpats Dievas gali išgelbėti iš mirties.
21. Tačiau Dievas sudaužo galvas savo priešams, gauruotas galvas tiems, kurie nepaliauja elgtis nedorai.
22. Viešpats tarė: "Iš Bašano kalnų juos sugrąžinsiu, jūros gelmėje surasiu,
23. kad mirkytum koją jų kraujuje ir tavo šunų liežuviams būtų ką laižyti".
24. Jie matė Tavo eitynes, Dieve, mano Dievo ir mano Karaliaus didingąjį žygį į šventyklą.
25. Priešakyje giesmininkai, gale muzikantai ėjo, viduryje mergaitės mušė būgnelius.
26. Laiminkite Dievą susirinkimuose, Viešpatį, kurie esate iš Izraelio giminės.
27. Priekyje eina Benjaminas, visų jauniausias! Judo kunigaikščiai su savo būriais, Zabulono ir Neftalio kunigaikščiai.
28. Dieve, parodyk savo galybę, įtvirtink, Dieve, tai, ką padarei mūsų labui!
29. Jeruzalėje yra Tavo šventykla, karaliai ten dovanas Tau neš.
30. Sudrausk nendryno žvėrį, kaimenę jaučių su tautų veršiais; sutrypk norinčius duoklės! Išsklaidyk tautas, mėgstančias karus.
31. Ateis Egipto kunigaikščiai, Etiopija išties rankas į Dievą!
32. Pasaulio karalystės, giedokite Dievui, giedokite gyrių Viešpačiui!
33. Tam, kuris važinėja danguose, esančiuose nuo seno. Štai Jis pakelia savo galingą balsą.
34. Pripažinkite Dievo galybę. Izraelyje Jo didybė, debesyse Jo galia!
35. Didingas Dievas yra savo šventykloje, Izraelio Dievas; Jis teikia savo tautai galybę ir jėgą. Tebūna šlovinamas Dievas!

  Psalms (68/150)