Psalms (66/150)  

1. Džiaugsmingai šauk Dievui, visa žeme!
2. Giedokite apie Jo vardo garbę, šlovinkite ir girkite Jį.
3. Sakykite Dievui: "Kokie didingi Tavo darbai! Dėl didelės Tavo galios lenkiasi Tau priešai.
4. Visa žemė tegarbina Tave, tegieda Tau ir tegarsina Tavo vardą!"
5. Ateikite ir matykite Dievo darbus! Jis baisių dalykų padarė tarp žmonių!
6. Jis pavertė jūrą sausuma, per upę pėsčius pervedė. Tad džiaukimės Juo!
7. Jis viešpatauja savo galybe per amžius. Jo akys stebi tautas­ maištininkai tegul nesididžiuoja!
8. Laiminkite, tautos, mūsų Dievą, tebūna girdimas Jo gyriaus garsas.
9. Jis mūsų gyvybę išlaiko, neleidžia suklupti mūsų kojai.
10. Tu ištyrei mus, Dieve, apvalei mus ugnimi kaip sidabrą.
11. Tu įvedei mus į spąstus, uždėjai sunkią naštą mums ant strėnų.
12. Tu leidai žmonėms joti mums per galvas. Mes turėjome eiti per ugnį ir vandenį. Bet Tu išvedei mus į laisvę.
13. Su aukomis į Tavo namus aš įeisiu ir ištesėsiu savo įžadus,
14. kuriuos ištarė mano lūpos ir varge burna pažadėjo.
15. Aukosiu Tau riebias deginamąsias aukas, avinų taukus deginsiu, paruošiu jaučius ir ožius.
16. Ateikite, klausykite visi, kurie bijote Dievo, papasakosiu, ką Jis padarė mano sielai.
17. Jo šaukiausi savo burna, aukštinau Jį savo liežuviu.
18. Jei nedorai elgtis būčiau ketinęs širdyje, tai Viešpats nebūtų išklausęs.
19. Bet Dievas tikrai išklausė, Jis priėmė manąją maldą.
20. Palaimintas Dievas, kuris neatmetė mano maldos ir neatitolino nuo manęs savo gailestingumo.

  Psalms (66/150)