Psalms (19/150)  

1. Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus.
2. Diena pasakoja dienai, o naktis praneša nakčiai.
3. Nėra kalbos ar tarmės, kur jų balsas nebūtų girdimas.
4. Per visą žemę sklinda jų garsas, jų žodžiai­iki pasaulio krašto. Jis saulei pastatė padangtę juose.
5. Ji džiaugiasi kaip išeinąs iš savo kambario jaunikis, kaip karžygys, bėgdamas taku.
6. Iš vieno krašto padangės pakyla ir kitą jos kraštą pasiekia, niekas negali nuo jos kaitros pasislėpti.
7. Tobulas Viešpaties įstatymas, jis gaivina sielą. Viešpaties liudijimas tikras, išminties moko paprastuosius.
8. Viešpaties nuostatai teisingi, jie džiugina širdis. Viešpaties įsakymas tyras, akims duoda šviesybę.
9. Viešpaties baimė gryna, ji išlieka per amžius. Viešpaties sprendimai­ tiesa, jie visi iki vieno teisingi.
10. Brangesni jie už auksą, už gryniausią auksą; jie saldesni už medų, už korių syvą.
11. Tavo tarnas jais įspėjamas; kas jų laikosi, gauna didelį atpildą.
12. Kas pastebi savo klaidas? Nuvalyk nuo manęs man nežinomas kaltes.
13. Savo tarną apsaugok nuo akiplėšiškumo, kad nuodėmės manęs nepavergtų. Tada būsiu doras ir išvengsiu didelių nuodėmių.
14. Tepatinka Tau mano lūpų žodžiai ir mintys mano širdies, Viešpatie, mano stiprybe, mano atpirkėjau.

  Psalms (19/150)