Psalms (119/150)  

1. Palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal Viešpaties įstatymą vaikšto.
2. Palaiminti, kurie klauso Jo liudijimų ir visa širdimi Jo ieško,
3. nedaro jie neteisybės, vaikšto Jo keliais.
4. Tu įsakei stropiai vykdyti Tavo potvarkius.
5. O kad mano keliai būtų nukreipti vykdyti Tavo nuostatus!
6. Niekada nepatirčiau gėdos, jei į Tavo įsakymus žiūrėčiau.
7. Tyra širdimi Tave šlovinsiu, teisius Tavo nuosprendžius pažinęs.
8. Nuostatus Tavo vykdysiu, nepalik manęs visiškai.
9. Kaip gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą? Laikydamasis Tavo žodžių.
10. Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti.
11. Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau.
12. Palaimintas esi, Viešpatie, mane savo nuostatų mokyk.
13. Savo lūpomis skelbiau visus Tavo sprendimus.
14. Tavo liudijimų keliais džiaugiuosi labiau negu visais turtais.
15. Apie Tavo potvarkius nuolat mąstysiu ir žiūrėsiu į Tavo kelius.
16. Nuostatais Tavo gėrėsiuos, nepamiršiu Tavo žodžių.
17. Suteik savo tarnui malonę, kad aš gyvendamas Tavo žodžio laikyčiausi.
18. Atverk man akis, kad stebuklus Tavo įstatyme regėčiau.
19. Esu žemėje svečias, neslėpk nuo manęs savo įsakymų.
20. Mano siela pailso, besiilgėdama Tavo sprendimų.
21. Tu sudraudi išdidžiuosius; prakeikti nuklydę nuo Tavo įsakymų.
22. Pašalink nuo manęs panieką ir gėdą, nes laikausi Tavo liudijimų.
23. Kunigaikščiai susirinkę tariasi prieš mane, bet Tavo tarnas mąsto apie Tavo nuostatus.
24. Tavo liudijimai yra mano pasimėgimas ir mano patarėjai.
25. Mano siela nublokšta į dulkes, atgaivink mane, kaip esi pažadėjęs.
26. Savo kelius paskelbiau, ir Tu išklausei mane; pamokyk mane savo nuostatų.
27. Leisk man suvokti Tavo potvarkių kelią, tai kalbėsiu apie Tavo stebuklus.
28. Mano siela nyksta iš sielvarto, sustiprink mane, kaip esi pažadėjęs.
29. Melo kelią pašalink nuo manęs, savo įstatymu mane apdovanok.
30. Pasirinkau tiesos kelią, Tavo sprendimus laikau priešais save.
31. Įsitvėriau Tavo liudijimų; Viešpatie, neleisk man patirti gėdos.
32. Tavo įsakymų keliu bėgsiu, kai išplėsi mano širdį.
33. Viešpatie, pamokyk mane savo nuostatų kelio, tai iki galo jo laikysiuos.
34. Duok suprasti Tavo įstatymą, kad vykdyčiau ir nuoširdžiai jo laikyčiausi.
35. Savo įsakymų takais mane vesk, nes jais aš gėriuosi.
36. Palenk mano širdį prie liudijimų savo, o ne prie godumo,
37. nugręžk mano akis nuo tuštybių; atgaivink mane savo kelyje.
38. Ištesėk pažadą, duotą savo tarnui, kuris bijosi Tavęs.
39. Nukreipk nuo manęs gėdą, kuri baugina mane, nes Tavo sprendimai yra geri.
40. Štai aš ilgiuosi Tavo potvarkių, atgaivink mane savo teisumu.
41. Viešpatie, būk man gailestingas, teateina Tavo išgelbėjimas, kaip Tu pažadėjai.
42. Tada duosiu atsakymą tam, kuris iš manęs tyčiojasi, nes pasitikiu Tavo žodžiu.
43. Neatimk iš manęs tiesos žodžio, nes laukiu Tavo sprendimų.
44. Per amžių amžius laikysiuos Tavo įstatymo.
45. Vaikščiosiu laisvas, nes tyrinėju Tavo potvarkius.
46. Kalbėsiu apie Tavo liudijimus karalių akivaizdoje ir nebūsiu sugėdintas.
47. Gėrėsiuosi Tavo įsakymais, kuriuos pamilau.
48. Kelsiu rankas į Tavo įsakymus, kuriuos pamilau, mąstysiu apie Tavo nuostatus.
49. Prisimink žodį savo tarnui, kuriuo suteikei man viltį.
50. Tai yra paguoda mano varge, nes Tavo žodis mane atgaivino.
51. Nors pasipūtėliai mane skaudžiai išjuokia, nuo Tavo įstatymo aš nenukrypau.
52. Viešpatie, aš prisimenu Tavo senus nuosprendžius ir jais pasiguodžiu.
53. Mane siaubas apima, kai matau nedorėlį, nepaisantį Tavo įstatymo.
54. Tavo nuostatai tapo man giesmėmis mano viešnagės namuose.
55. Ir naktį atsimenu, Viešpatie, Tavąjį vardą ir laikausi Tavo įstatymo.
56. Tai teko man, nes aš laikiausi Tavo potvarkių.
57. Viešpats yra mano dalis; aš pasižadėjau Tavo žodžių laikytis.
58. Nuoširdžiai ieškau Tavo palankumo, būk gailestingas, kaip esi pažadėjęs.
59. Galvojau apie savo kelią ir pasukau link Tavo liudijimų.
60. Skubiai ir nedelsdamas vykdau Tavo įsakymus.
61. Nors nedorėliai apiplėšė mane, bet aš neužmiršau Tavo įstatymo.
62. Vidurnaktį atsikėlęs, dėkoju už teisingus Tavo sprendimus.
63. Aš draugas visiems, kurie Tavęs bijo ir Tavo potvarkius vykdo.
64. Viešpatie, žemė pilna Tavo gailestingumo, mokyk mane savo nuostatų.
65. Viešpatie, Tu darei savo tarnui gera, kaip buvai pažadėjęs.
66. Mokyk mane teisingai nuspręsti ir pasirinkti, nes aš patikėjau Tavo įsakymais.
67. Nuklydęs ir pažemintas buvau, bet dabar klausau Tavo žodžio.
68. Tu esi geras ir darai gera, mokyk mane savo nuostatų.
69. Šmeižtais drabsto mane pasipūtėliai, bet aš nuoširdžiai Tavo potvarkių laikausi.
70. Jų širdis vieni riebalai, o aš gėriuosi Tavo įstatymu.
71. Naudinga man buvo nukentėti, kad Tavo nuostatų pasimokyčiau.
72. Man Tavo įstatymas brangesnis už daugybę aukso ir sidabro.
73. Tavo rankos padarė ir suformavo mane; suteik man išminties suprasti Tavo įsakymus.
74. Kurie Tavęs bijo, džiaugiasi mane matydami, nes Tavo žodžiu pasitikiu.
75. Viešpatie, žinau, jog teisingi Tavo sprendimai ir teisingai mane nubaudei.
76. Paguosk dabar mane savo malone, kaip esi savo tarnui žadėjęs.
77. Būk gailestingas, kad aš išlikčiau gyvas, nes gėriuosi Tavo įstatymu.
78. Sugėdinti tebūna išdidieji, nes jie be priežasties puolė mane. Aš mąstysiu apie Tavo potvarkius.
79. Tesigręžia į mane, kurie Tavęs bijo, kurie pažino Tavo liudijimus.
80. Tegu mano širdis nepažeidžia nuostatų Tavo, kad nebūčiau sugėdintas.
81. Mano siela ilgisi Tavo išgelbėjimo, bet aš pasitikiu Tavo žodžiu.
82. Mano akys pavargo belaukdamos, kas Tavo žadėta. Kada Tu mane paguosi?
83. Nors tapau panašus į vynmaišį dūmuose, bet Tavo nuostatų neužmiršau.
84. Kiek dar dienų liko Tavo tarnui? Kada mano persekiotojus pasmerksi?
85. Išdidieji kasa man duobę, nepaisydami Tavo įstatymo.
86. Visi Tavo įsakymai teisūs; padėk man prieš melagingus persekiotojus.
87. Jie vos nesunaikino manęs žemėje. Bet aš Tavo potvarkių neapleidau.
88. Atgaivink mane dėl savo malonės! Aš laikysiuosi Tavo burnos liudijimų.
89. Viešpatie, Tavo žodis amžinai įtvirtintas danguje.
90. Tavo ištikimybė kartų kartoms; Tu sutvėrei žemę, ir ji pasilieka.
91. Ligi šiol viskas laikosi, kaip Tavo nutarta, Tau viskas tarnauja.
92. Jei Tavo įstatymu nesigėrėčiau, seniai būčiau žuvęs.
93. Niekada neužmiršiu Tavo potvarkių, nes jais Tu atgaivinai mane.
94. Aš esu Tavo, išgelbėk mane, trokštu suvokti Tavo potvarkius.
95. Nedorėliai mane pražudyti kėsinasi, tačiau aš Tavo liudijimų laikysiuosi.
96. Mačiau, kad tobuliausi dalykai yra riboti, tik įsakymas Tavo beribis.
97. Kaip aš myliu Tavo įstatymą, mąstau apie jį ištisą dieną.
98. Įsakymai Tavo padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visuomet su manimi.
99. Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mąstau apie Tavo liudijimus.
100. Daugiau išmanau už senius, nes laikausi Tavo potvarkių.
101. Nuo bet kokio pikto kelio susilaikau, nes klausau Tavo žodžio.
102. Nuo Tavo sprendimų nenukrypau, nes Tu mokai mane.
103. Kokie saldūs man yra Tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų.
104. Dėl Tavo potvarkių tapau išmintingas, todėl nekenčiu jokio melo.
105. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui.
106. Prisiekiau vykdyti Tavo teisingus sprendimus ir laikysiuosi jų.
107. Viešpatie, esu labai prislėgtas, atgaivink mane, kaip esi pažadėjęs.
108. Viešpatie, priimk mano lūpų laisvos valios auką, pamokyk mane savo sprendimų.
109. Mano siela yra nuolat mano rankoje, tačiau Tavo įstatymo nepamirštu.
110. Nedorėliai man spendžia žabangus, bet nuo Tavo potvarkių nenukrypau.
111. Pamokymai Tavo yra mano paveldėtas turtas, jie mano širdies džiaugsmas.
112. Palenkiau savo širdį vykdyti Tavo nuostatų, tai darysiu dabar ir visados.
113. Veidmainių nekenčiu, bet Tavo įstatymą myliu.
114. Tu esi mano slėptuvė ir skydas, Tavo žodžiais pasitikiu.
115. Pasitraukite nuo manęs, piktadariai! Aš Viešpaties įsakymus vykdysiu.
116. Palaikyk mane, kaip žadėjai, kad gyvenčiau, tenebūsiu sugėdintas dėl savo vilties.
117. Suteik pagalbą, ir aš būsiu saugus, nuostatų Tavo niekados nepamiršiu.
118. Tu atmeti tuos, kurie nuo Tavo nuostatų nukrypo, jie apsigauna savo melu.
119. Tu visus žemės nedorėlius pašalini tartum atmatas, bet aš myliu Tavo liudijimus.
120. Mano kūnas dreba, bijodamas Tavęs, aš bijau Tavo sprendimų.
121. Dariau, kas yra teisu ir teisinga; neatiduok manęs prispaudėjams.
122. Užtikrink savo tarnui gerovę, neleisk, kad išdidieji mane nugalėtų.
123. Mano akys pavargo belaukdamos Tavo išgelbėjimo ir Tavo teisumo žodžio.
124. Būk gailestingas savo tarnui, mokyk mane savo nuostatų.
125. Esu Tavo tarnas; duok man supratimą pažinti Tavo liudijimus.
126. Viešpatie, metas Tau veikti, nes žmonės laužo Tavo įstatymą.
127. Tavo įsakymai brangesni man už auksą, už gryną auksą.
128. Todėl visus Tavo potvarkius laikau teisingais, nekenčiu melagingų takų.
129. Tavo liudijimai yra stebuklingi, todėl mano siela jų klauso.
130. Tavo žodžių aiškinimas apšviečia, neišmanančius daro supratingus.
131. Atveriu savo burną ir įkvepiu, alkstu Tavo įsakymų.
132. Pažvelk į mane ir būk gailestingas, kaip darai mylintiems Tavo vardą.
133. Kreipk mano žingsnius pagal savo žodžius, kad neteisybė man neviešpatautų.
134. Nuo žmonių priespaudos mane išlaisvink, ir aš vykdysiu Tavo potvarkius.
135. Parodyk savo tarnui savo veidą šviesų ir mokyk mane savo nuostatų.
136. Iš akių man srūva upeliai, nes jie nesilaiko Tavo įstatymo.
137. Viešpatie, Tu esi teisus, teisingi Tavo sprendimai.
138. Tavo liudijimai teisingi ir neabejotini.
139. Mano uolumas graužia mane, nes priešai pamiršo Tavo žodžius.
140. Tavo žodis yra visiškai tyras, jį Tavo tarnas brangina.
141. Nors esu paniekintas ir menkas, bet Tavo potvarkių neužmiršiu.
142. Tavo teisumas amžinas, Tavo įstatymas­tiesa.
143. Nors vargas ir sielvartas spaudžia, bet Tavo įsakymais gėriuosi.
144. Tavo liudijimai yra teisingi per amžius. Leisk man juos suprasti, ir aš gyvensiu.
145. Šaukiuosi iš širdies, Viešpatie, išklausyk mane; aš laikysiuosi Tavo nuostatų.
146. Šaukiuosi Tavęs; išgelbėk mane, ir klausysiu Tavo liudijimų.
147. Prieš aušrą keliuosi ir šaukiu, nes pasitikiu Tavo žodžiu.
148. Atmerkiu akis dar prieš aušrą, mąstau apie Tavo žodį.
149. Viešpatie, išgirsk mane, būdamas maloningas; atgaivink mane, kaip esi nusprendęs.
150. Artėja priešai klastingi, nutolę nuo Tavo įstatymo.
151. Arti esi, Viešpatie, ir visi Tavo įsakymai teisingi.
152. Seniai pažinau Tavo liudijimus, kad jie yra amžini.
153. Pažvelk į mano skurdą ir išlaisvink mane; juk aš nepamirštu Tavo įstatymo.
154. Gink mano bylą ir išvaduok mane, atgaivink, kaip esi pažadėjęs.
155. Išgelbėjimas toli nuo nedorėlių, nes jie neklauso Tavo nuostatų.
156. Koks didis, Viešpatie, Tavo gailestingumas, atgaivink mane, kaip esi nusprendęs.
157. Daug mano persekiotojų ir priešų, bet aš nenukrypstu nuo Tavo liudijimų.
158. Neištikimuosius matau ir bjauriuosi, nes jie nepaiso Tavo žodžio.
159. Žiūrėk, Viešpatie, kaip Tavo potvarkius myliu; atgaivink mane, būdamas maloningas.
160. Tavo žodžiai teisingi nuo pradžių, ir visi Tavo teisūs sprendimai amžini.
161. Kunigaikščiai be priežasties persekioja mane, bet mano širdis vien Tavo žodžių tebijo.
162. Tavo žodžiu džiaugiuosi, kaip didelį lobį suradęs.
163. Melo nekenčiu ir bjauriuosi, bet Tavo įstatymas man mielas.
164. Septynis kartus per dieną giriu Tave už Tavo teisingus sprendimus.
165. Kas myli Tavo įstatymą, turi didelę ramybę ir niekada nesuklumpa.
166. Laukiu, Dieve, Tavo išgelbėjimo, Tavo įsakymus vykdau.
167. Mano siela klauso Tavo liudijimų, nes labai juos myliu.
168. Laikausi Tavo potvarkių ir liudijimų, visi mano keliai Tau žinomi.
169. Tepasiekia Tave mano šauksmas, Viešpatie; duok man supratimą, kaip esi pažadėjęs.
170. Tepasiekia mano malda Tave; išlaisvink, kaip esi pažadėjęs.
171. Mano lūpos girs Tave, nes mokai mane savo nuostatų.
172. Mano liežuvis kalbės apie Tavo žodį, nes Tavo įsakymai teisingi.
173. Tavo ranka tepadeda man, nes aš pasirinkau Tavo potvarkius.
174. Ilgiuosi, Viešpatie, Tavo išgelbėjimo, įstatymu Tavo gėriuosi.
175. Mano siela tegyvena ir tegiria Tave, Tavo sprendimai tepadeda man.
176. Klaidžioju kaip avis paklydus. Ieškok savo tarno, nes Tavo įsakymų aš neužmiršau.

  Psalms (119/150)