Psalms (105/150)  

1. Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo, skelbkite tautose Jo darbus.
2. Giedokite Jam, giedokite Jam psalmes. Garsinkite visus Jo stebuklus.
3. Didžiuokitės Jo šventu vardu. Tegu džiaugiasi širdis tų, kurie ieško Viešpaties.
4. Ieškokite Viešpaties ir Jo jėgos. Nuolatos ieškokite Jo veido.
5. Atsiminkite Jo nuostabius darbus, kuriuos Jis yra padaręs, Jo stebuklus ir Jo lūpų ištartus sprendimus.
6. Jūs, Jo tarno Abraomo palikuonys, Jokūbo vaikai, Jo išrinktieji.
7. Jis yra Viešpats, mūsų Dievas; visoje žemėje galioja Jo sprendimai.
8. Jis per amžius atsimena savo sandorą, žodį, kurį Jis įsakė tūkstančiui kartų,
9. sandorą, kurią Jis padarė su Abraomu, ir priesaiką, duotą Izaokui.
10. Jis patvirtino ją Jokūbui įstatymu, Izraeliui­amžina sandora,
11. sakydamas: "Tau duosiu Kanaano šalį, tavo paveldėjimo dalį",
12. kai jie buvo negausūs skaičiumi, tik ateiviai joje.
13. Jie keliavo iš tautos į tautą, iš vienos karalystės į kitą.
14. Jis niekam neleido jų skriausti, sudrausdavo dėl jų karalius:
15. "Nelieskite mano pateptųjų ir mano pranašams nedarykite pikto".
16. Jis žemei badą pašaukė, duonos ramstį sunaikino.
17. Jis pasiuntė pirma jų vyrą, Juozapą, vergijon parduotą.
18. Jie supančiojo jo kojas, sukaustė jį geležimi,
19. kol įvyko Jo žodis; Viešpaties žodis išmėgino jį.
20. Karalius paleisti jį liepė, tautos valdovas išlaisvino jį.
21. Savo namų viešpačiu jį paskyrė ir viso savo turto valdovu,
22. kad vadovautų šalies kunigaikščiams, išminties mokytų vyresniuosius.
23. Tuomet Izraelis Egiptan atvyko ir Jokūbas viešėjo Chamo krašte.
24. Čia Jis labai pagausino savo tautą ir padarė ją stipresnę už jų priešus.
25. Jis pažadino jų širdyse neapykantą savo tautai, ir jie ėmė su Jo tarnais elgtis klastingai.
26. Jis pasiuntė Mozę, savo tarną, ir Aaroną, kurį išsirinko.
27. Jie Chamo krašte padarė nuostabių ženklų ir stebuklų.
28. Jis siuntė tamsą ir aptemdė kraštą, ir jie nepasipriešino Jo žodžiui.
29. Jis pavertė jų vandenis krauju, jų žuvis išmarino.
30. Varlės jų žemę apniko, net karalių kambariuose jų buvo.
31. Jis tarė, ir visą jų kraštą užplūdo įvairios musės bei mašalai.
32. Vietoje lietaus Jis siuntė krušą ir liepsnojančią ugnį visame krašte.
33. Jis išmušė figmedžius ir vynmedžius, visame krašte medžius sunaikino.
34. Jam tarus, užplūdo begalės skėrių ir žiogų,
35. kurie visus augalus jų krašte ir laukų derlių surijo.
36. Jis pirmagimius visus krašte ištiko, jų pajėgumo pradžią.
37. Jis išvedė juos su sidabru ir auksu, jų giminėse nebuvo ligonių.
38. Džiaugėsi egiptiečiai, jiems iškeliavus, nes labai išgąsdinti buvo.
39. Jis dengė juos debesimi ir naktį apšvietė juos ugnimi.
40. Jiems paprašius, Jis putpelių jiems atsiuntė, maitino juos dangaus duona.
41. Jis perskėlė uolą, ir ištryško vandenys, jie tekėjo kaip upė per sausą žemę.
42. Jis atsiminė savo šventą pažadą Abraomui, savo tarnui,
43. ir išvedė savo tautą su džiaugsmu, savo išrinktuosius su linksmybėmis.
44. Pagonių žemes jiems išdalino, tautų turtai jiems atiteko,
45. kad Jo įsakymų laikytųsi, vykdytų Jo įstatymą. Girkite Viešpatį!

  Psalms (105/150)