Psalms (103/150)  

1. Laimink, mano siela, Viešpatį, ir visa, kas yra manyje, Jo šventą vardą.
2. Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių.
3. Jis atleidžia visas tavo kaltes ir gydo visas tavo ligas.
4. Jis išperka tavo gyvybę iš pražūties ir savo malone bei gailestingumu tave vainikuoja.
5. Jis pasotina geru tavo burną, ir atsinaujina tavo jaunystė kaip erelio.
6. Viešpats vykdo teisybę ir teismą prispaustiesiems.
7. Jis savo kelius apreiškė Mozei, ir Izraelio vaikai matė Jo darbus.
8. Gailestingas ir maloningas yra Viešpats, lėtas pykti ir turtingas gailestingumo.
9. Ne visados Jis barasi ir ne amžinai rūstauja.
10. Jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygino mums pagal mūsų nuodėmes.
11. Kaip dangus yra aukštai virš žemės, taip didis yra Jo gailestingumas tiems, kurie Jo bijo.
12. Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip Jis atitolino nuo mūsų nuodėmes.
13. Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip Viešpats gailisi tų, kurie Jo bijo.
14. Jis mūsų prigimtį žino, atsimena, kad esame dulkės.
15. Žmogaus dienos yra kaip žolė, kaip lauko gėlė jis pražysta.
16. Vos tik papūtė vėjas, jo nebėra, jo vieta jo nebepažįsta.
17. Bet Viešpaties gailestingumas per amžius tiems, kurie Jo bijo, ir Jo teisumas lieka vaikų vaikams tų,
18. kurie Jo sandoros laikosi, atsimena Jo įsakymus ir vykdo juos.
19. Viešpats danguje pastatė savo sostą, Jo karališka valdžia valdo viską.
20. Laiminkite Viešpatį jūs, angelai, galingi jėga, kurie vykdote Jo žodį, Jo balsą išgirdę.
21. Laimink Viešpatį, Jo kareivija, Jo tarnai, kurie vykdote Jo valią.
22. Laiminkite Viešpatį, visi kūriniai visoje Jo viešpatystėje. Laimink, mano siela, Viešpatį!

  Psalms (103/150)