Proverbs (28/31)  

1. Nedorėlis bėga niekam nevejant, o teisusis yra drąsus kaip liūtas.
2. Dėl šalies nuodėmių daugėja kunigaikščių, bet, jei valdovas išmintingas ir sumanus, ji ilgai išsilaiko.
3. Vargšas, kuris spaudžia vargšą, yra panašus į smarkų lietų, kuris sunaikina derlių.
4. Kurie nesilaiko įstatymo, giria nedorėlius; kurie laikosi įstatymo, priešinasi jiems.
5. Pikti žmonės nesupranta teisingumo, o kurie ieško Viešpaties, supranta viską.
6. Beturtis, kuris dorai elgiasi, geresnis už turtuolį, kuris iškraipo savo kelius.
7. Išmintingas sūnus laikosi įstatymo, o lėbautojų draugas daro gėdą tėvui.
8. Kas krauna turtus nuošimčiais ir palūkanomis, kaupia juos tam, kas pasigaili vargšo.
9. Kas neklauso įstatymo, to malda­pasibjaurėjimas.
10. Kas suklaidina teisųjį, kad jis eitų piktais keliais, pats įkris į savo duobę, o nekaltieji paveldės gėrybes.
11. Turtuolis tariasi esąs išmintingas, bet protingas beturtis mato tikrą jo padėtį.
12. Kai teisieji viešpatauja,­didelė šlovė; kai nedorėliai iškyla, žmonės slepiasi.
13. Kas slepia savo nusikaltimus, tam nesiseks, o kas išpažįsta ir atsisako jų, susilauks gailestingumo.
14. Palaimintas žmogus, kuris nuolat prisibijo, o kas užkietina savo širdį, pateks į nelaimę.
15. Nedoras valdovas neturtingai tautai yra kaip riaumojantis liūtas ir alkanas lokys.
16. Neprotingas valdovas griebiasi žiaurios priespaudos, kas nekenčia godumo, prailgins savo dienas.
17. Žmogus, praliejęs nekaltą kraują, bėga į pražūtį; niekas tegul nepadeda jam.
18. Kas nekaltai vaikščioja, bus išgelbėtas, kas eina kreivais keliais, vienąkart pražus.
19. Kas dirba savo žemę, turės pakankamai maisto, o kas seka dykinėtojais, skurs.
20. Ištikimas žmogus bus gausiai palaimintas, o kas siekia greitai praturtėti, neliks nekaltas.
21. Būti šališkam yra negerai; toks ir dėl duonos kąsnio nusikals.
22. Pavydus žmogus siekia greitai praturtėti ir nenujaučia, kad jo laukia skurdas.
23. Kas pabara klystantį, susilauks daugiau palankumo negu tas, kuris jam pataikauja liežuviu.
24. Kas apiplėšia tėvą ar motiną ir mano, kad tai nėra nusikaltimas, tas yra naikintojo bendras.
25. Išdidžios širdies žmogus sukelia vaidus, o kas pasitiki Viešpačiu, klestės.
26. Kas pasitiki savo širdimi, yra kvailas, o kas išmintingai elgiasi, bus išgelbėtas.
27. Kas duoda vargšui, nestokos, o kas užsimerkia, kad jo nematytų, bus labai keikiamas.
28. Iškylant nedorėliams, žmonės slepiasi, bet kai jie pražūna, padaugėja teisiųjų.

  Proverbs (28/31)