Proverbs (11/31)  

1. Viešpats nekenčia neteisingų svarstyklių, bet teisingos svarstyklės Jam patinka.
2. Kur ateina išdidumas, ten ateina ir gėda, o kur nuolankumas­ ten išmintis.
3. Dorųjų nekaltumas veda juos, o nusikaltėlių klastingumas juos sunaikins.
4. Turtai nepadeda rūstybės dieną, teisumas išgelbsti nuo mirties.
5. Nekaltojo teisumas nukreips jo kelią, nedorėlis žus dėl savo nedorybių.
6. Dorųjų teisumas išlaisvins juos, o nusikaltėlius sugaus jų pačių užgaidos.
7. Kai nedoras žmogus miršta, jo lūkesčiai pranyksta, ir bedievio viltis pražus.
8. Teisusis išlaisvinamas iš vargų, o nedorėlis atsiduria vietoje jo.
9. Veidmainis savo burna pražudo artimą, bet sumanumu teisusis išlaisvinamas.
10. Teisiųjų pasisekimu miestas džiaugiasi, o nedorėliams žuvus linksmai šūkaujama.
11. Teisiųjų laiminamas miestas kyla, nedorėlių burna jį sunaikina.
12. Kam trūksta išminties, tas niekina savo artimą, bet supratingas žmogus tyli.
13. Liežuvautojas atidengia paslaptis, o ištikimasis slepia, kas jam patikėta.
14. Be patarimo tauta pražūna, daug patarėjų suteikia saugumą.
15. Kas laiduoja už svetimąjį, nukentės; kas vengia laiduoti, saugus.
16. Maloni moteris įsigyja garbės, stiprieji krauna turtus.
17. Gailestingas žmogus daro gera savo sielai, žiaurus žmogus kenkia savo kūnui.
18. Nedorėlio darbas apgaulingas, kas sėja teisumą, tikrai gaus atlyginimą.
19. Teisumas veda į gyvenimą, o kas siekia pikto, siekia to savo pražūčiai.
20. Viešpats nekenčia veidmainių, bet dorieji Jam patinka.
21. Nors ir susijungtų, nedorėliai neišvengs bausmės, bet teisiojo palikuonys bus išgelbėti.
22. Kaip aukso žiedas kiaulės snukyje yra graži moteris, neturinti supratimo.
23. Teisiųjų troškimai geri, o nedorėlių viltis yra rūstybė.
24. Vieni dosniai dalina ir turtėja, kiti pasilaiko daugiau negu reikia, bet dar labiau nuskursta.
25. Dosni siela bus pasotinta, kas girdo, pats bus pagirdytas.
26. Kas neparduoda javų, tą keikia tauta; kas parduoda juos, laiminamas.
27. Kas stropiai ieško gera, sulauks palankumo; kas siekia pikto, pats to susilauks.
28. Kas pasitiki savo turtais, kris, o teisusis žaliuos kaip lapas.
29. Kas kelia nesantaiką savo namuose, paveldės vėjus; kvailys tarnaus išmintingam.
30. Teisiojo vaisius yra gyvybės medis, ir kas laimi sielas, tas išmintingas.
31. Jei teisusis gaus atlyginimą žemėje, tai tuo labiau nedorėlis ir nusidėjėlis.

  Proverbs (11/31)