Numbers (33/36)  

1. Izraelitų sustojimo vietos, išėjus jiems iš Egipto, vadovaujant Mozei ir Aaronui.
2. Mozė jas surašė pagal stovyklų vietas, kurias jie, Viešpačiui įsakant, keisdavo.
3. Jie išėjo iš Ramzio pirmo mėnesio penkioliktą dieną, kitą dieną po Paschos, galingos rankos vedami visiems egiptiečiams matant,
4. laidojant jiems Viešpaties išžudytus pirmagimius. Ir jų dievams Viešpats įvykdė teismą.
5. Izraelitai, iškeliavę iš Ramzio, pasistatė stovyklas Sukote.
6. Iš Sukoto atvyko į Etamą, esantį dykumos pakraštyje.
7. Iš ten atvyko prie Pi Hahiroto, kuris yra priešais Baal Cefoną, ir sustojo prie Migdolo.
8. Iškeliavę iš Pi Hahiroto, perėjo jūros dugnu į dykumą ir, keliavę tris dienas per Etamo dykumą, pasistatė stovyklą Maroje.
9. Išėję iš Maros, pasiekė Elimą, kur buvo dvylika vandens šaltinių bei septyniasdešimt palmių, ir sustojo.
10. Išėję iš Elimo, ištiesė palapines prie Raudonosios jūros.
11. Iš čia išėję, sustojo Sino dykumoje.
12. Iš Sino dykumos atkeliavo į Dofką,
13. išėję iš Dofkos sustojo Aluše.
14. Iškeliavę iš Alušo, ištiesė palapines Refidime, kur stigo vandens.
15. Palikę Refidimą, sustojo Sinajaus dykumoje.
16. Išėję iš Sinajaus dykumos, atėjo į Kibrot Taavos kapines.
17. Iškeliavę iš čia, pasistatė stovyklą Hacerote.
18. Iš Haceroto atėjo į Ritmą,
19. o iš Ritmos­į Rimon Perecą.
20. Išėję iš Rimon Pereco, atvyko į Libną,
21. o išėję iš Libnos, sustojo Risoje.
22. Išėję ir Risos, atvyko į Kehelatą,
23. o išėję iš Kehelato, sustojo prie Sefero kalno.
24. Pasitraukę nuo Šefero kalno, atėjo į Haradą.
25. Išėję iš Harados, pasistatė stovyklą Makhelote.
26. Iškeliavę iš Makheloto, atėjo į Tahatą,
27. o išėję iš Tahato, sustojo Terache.
28. Išėję ir Teracho, ištiesė palapines Mitkoje,
29. o išėję iš Mitkos, pasistatė stovyklą Hašmonoje.
30. Išėję iš Hašmonos, atvyko į Moserotą,
31. o išėję iš Moseroto, pasistatė stovyklą Bene Jaakane.
32. Išėję iš Bene Jaakano, atkeliavo į Hor Gidgadą,
33. o išėję iš čia, pasistatė stovyklą Jotbatoje.
34. Iš Jotbatos atėjo į Abroną,
35. išėję iš Abronos, ištiesė palapines Ecjon Gebere,
36. o iš Ecjon Gebero atvyko į Cino dykumą, prie Kadešo.
37. Išėję iš Kadešo, jie pasistatė stovyklas prie Horo kalno Edomo krašto pasienyje.
38. Kunigas Aaronas, Viešpačiui liepiant užlipo ant Horo kalno ir mirė penkto mėnesio pirmą dieną, praėjus keturiasdešimčiai metų nuo izraelitų išėjimo iš Egipto,
39. būdamas šimto dvidešimt trejų metų amžiaus.
40. Kanaaniečių karalius Aradas, kuris gyveno Kanaano pietuose, sužinojo, kad ateina izraelitai.
41. Pasitraukę nuo Horo kalno, jie sustojo Calmone.
42. Išėję iš Calmono, jie atėjo į Punoną,
43. o išėję iš Punono, sustojo Obote.
44. Iš Oboto atėjo į Ije Abarimą, prie moabitų sienos,
45. o išėję iš Ije Abarimo, ištiesė palapines Dibon Gade.
46. Išėję iš Dibon Gado, sustojo Almon Diblataimoje,
47. o iš čia jie atėjo iki Abarimo kalnų ties Neboju.
48. Keliaudami nuo Abarimo kalnų, jie pasiekė Moabo lygumas prie Jordano ties Jerichu
49. ir pasistatė stovyklą prie Jordano nuo Bet Ješimoto ligi Abel Šitimo, moabitų lygumose.
50. Moabitų lygumose Viešpats kalbėjo Mozei:
51. "Kai pereisite Jordaną ir įeisite į Kanaano žemę,
52. išvykite visus to krašto gyventojus, sunaikinkite jų atvaizdus, sulaužykite stabus, išgriaukite visas aukštąsias stabų garbinimo vietas
53. ir apsigyvenkite šalyje, kurią Aš jums daviau paveldėti.
54. Pasidalykite ją burtų keliu: tiems, kurių bus daugiau, duokite didesnį žemės plotą, o kurių mažiau­mažesnį. Žemę išdalinkite burtų keliu giminėms ir šeimoms.
55. Jei neišvarysite žemės gyventojų, jie bus jums krislai akyse ir dygliai šonuose ir vargins jus krašte, kuriame jūs gyvensite.
56. Ir tada, ką buvau sumanęs padaryti jiems, jums padarysiu".

  Numbers (33/36)