Numbers (3/36)  

1. Tuo metu, kai Viešpats kalbėjo Sinajaus kalne, Aarono ir Mozės palikuonys buvo:
2. Aarono pirmagimis sūnus Nadabas ir Abihuvas, Eleazaras bei Itamaras.
3. Jie buvo patepti ir pašvęsti kunigų tarnystei.
4. Bet Nadabas ir Abihuvas, aukoję svetimą ugnį Viešpačiui Sinajaus dykumose, mirė, nepalikdami vaikų. Aaronui gyvam esant, kunigų tarnystę ėjo Eleazaras ir Itamaras.
5. Viešpats kalbėjo Mozei:
6. "Pakviesk Levio giminę pas kunigą Aaroną, kad jam tarnautų.
7. Jie atliks visus darbus, susijusius su Susitikimo palapine,
8. prižiūrės jos daiktus ir tarnaus prie palapinės tarp Izraelio vaikų.
9. Atiduok levitus Aaronui ir jo sūnums; jie visi yra atiduoti jam iš Izraelio vaikų.
10. Aaroną ir jo sūnus paskirk kunigais. Jei kas iš pašalinių artinsis, bus baudžiamas mirtimi".
11. Viešpats kalbėjo Mozei:
12. "Aš paėmiau levitus izraelitų pirmagimių vietoje.
13. Kiekvienas pirmagimis yra mano nuo to laiko, kai išžudžiau pirmagimius Egipte; tuomet pašvenčiau sau izraelitų ir jų gyvulių pirmagimius. Jie yra mano. Aš esu Viešpats".
14. Izraelitams esant Sinajaus dykumoje, Viešpats kalbėjo Mozei:
15. "Suskaičiuok levitus pagal jų šeimas, visus vyriškos giminės asmenis, nuo vieno mėnesio amžiaus".
16. Mozė suskaitė juos, kaip Viešpats buvo įsakęs.
17. Štai Levio sūnų vardai: Geršonas, Kehatas ir Meraris.
18. Geršono sūnūs: Libnis ir Šimis.
19. Kehato sūnūs: Amramas ir Iccharas, Hebronas ir Uzielis.
20. Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Tai yra Levio giminė pagal savo šeimas.
21. Iš Geršono kilo dvi šeimos: libnių ir šimių.
22. Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, suskaityta septyni tūkstančiai penki šimtai asmenų.
23. Geršono šeimos turėjo statyti savo palapines už Susitikimo palapinės vakarų pusėje,
24. vadovaujami Laelio sūnaus Eljasafo.
25. Jie buvo atsakingi už Susitikimo palapinę, jos uždangalus, palapinės įėjimo užuolaidą,
26. kiemo užkabas, įėjimo į kiemą užkabą, palapinės virves bei visus jos reikmenis.
27. Kehato giminei priklausė amramų, iccharų, hebronų ir uzielitų šeimos. Tai yra kehatų šeimos.
28. Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, suskaityta aštuoni tūkstančiai šeši šimtai asmenų. Jie prižiūrėjo šventyklą.
29. Kehato sūnų šeimos statydavo palapines pietinėje Susitikimo palapinės pusėje.
30. Jiems vadovavo Uzielio sūnus Elicafanas.
31. Jie turėjo saugoti skrynią, stalą, žvakidę, aukurus, šventyklos indus, naudojamus tarnavimo metu, uždangą ir visus reikmenis.
32. Levitų vadų vyriausias buvo Eleazaras, kunigo Aarono sūnus. Jis prižiūrės tuos, kurie rūpinasi šventykla.
33. Iš Merario yra kilusios machlių ir mušių šeimos.
34. Jų, vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus, buvo šeši tūkstančiai du šimtai asmenų.
35. Jų vadas buvo Abihailo sūnus Cūrielis, jų stovykla buvo šiaurinėje Susitikimo palapinės pusėje.
36. Jie saugojo palapinės lentas, kartis, stulpus, jų pakojus,
37. kiemo stulpus, statomus aplinkui, su jų pakojais, kuoleliais ir virvėmis.
38. Priešais palapinę, rytinėje pusėje, pasistatydavo palapinę Mozė ir Aaronas su savo sūnumis. Jie saugojo šventyklą tarp Izraelio vaikų, nes jei prisiartintų kas iš pašalinių, turėjo būti baudžiamas mirtimi.
39. Viešpačiui įsakius, Mozė ir Aaronas suskaitė visus levitus vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus. Jų buvo dvidešimt du tūkstančiai asmenų.
40. Viešpats tarė Mozei: "Dabar suskaičiuok visus izraelitų pirmagimius vyriškos lyties nuo vieno mėnesio amžiaus.
41. Atskirk levitus man­Aš esu Viešpats­vietoj visų Izraelio vaikų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoj izraelitų galvijų pirmagimių".
42. Mozė suskaitė izraelitų pirmagimius, kaip Viešpats buvo įsakęs.
43. Visų vyriškos lyties pirmagimių nuo vieno mėnesio amžiaus buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys.
44. Viešpats kalbėjo Mozei:
45. "Imk levitus vietoje izraelitų pirmagimių ir levitų gyvulius vietoje izraelitų gyvulių. Levitai bus mano. Aš esu Viešpats.
46. Išpirk du šimtus septyniasdešimt tris izraelitų pirmagimius, nes jų yra daugiau negu levitų;
47. imk nuo kiekvieno penkis šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį. Šekelis susideda iš dvidešimt gerų.
48. Atiduok pinigus Aaronui ir jo sūnums už tuos, kurie viršija levitų skaičių".
49. Mozė paėmė išpirkimo pinigus už tuos, kurie viršijo levitų skaičių,
50. iš izraelitų pirmagimių paėmė pinigus: tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt penkis šekelius sidabro pagal šventyklos šekelį.
51. Juos atidavė Aaronui ir jo sūnums, vykdydamas Viešpaties įsakymą.

  Numbers (3/36)