Numbers (27/36)  

1. Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca, dukterys Celofhado, sūnaus Hefero, sūnaus Gileado, sūnaus Machyro, sūnaus Manaso, sūnaus Juozapo, atėjo
2. prie Susitikimo palapinės įėjimo, kur stovėjo Mozė, kunigas Eleazaras ir visi tautos kunigaikščiai, ir tarė:
3. "Mūsų tėvas mirė dykumoje. Jis nedalyvavo maište, kuris buvo Koracho sukeltas prieš Viešpatį, bet mirė už savo nusikaltimus. Jis neturėjo sūnų.
4. Kodėl jo vardas turėtų išnykti iš jo šeimos? Ar dėl to, kad jis neturėjo sūnaus? Duokite mums paveldėjimą tarp mūsų tėvo brolių".
5. Mozė kreipėsi tuo reikalu į Viešpatį.
6. Viešpats atsakė Mozei:
7. "Celofhado dukterys kalba teisingai. Duok joms paveldėjimą tarp jų tėvo brolių, tepaveldi jos jo nuosavybę.
8. Izraelio sūnums įsakyk: 'Jei kas miršta nepalikdamas sūnaus, jo nuosavybę tepaveldi jo duktė.
9. Jei neturės dukters, įpėdiniais bus mirusiojo broliai.
10. O jei nebus nė brolių, jo nuosavybę paveldės jo tėvo broliai.
11. Jeigu neturės nė tėvo brolių, paveldas atiteks tiems, kurie yra jo artimiausi giminės' ". Tai amžinas įstatymas izraelitams, Viešpaties duotas Mozei.
12. Viešpats kalbėjo Mozei: "Užlipk į Abarimo kalną ir iš ten pažiūrėk į kraštą, kurį duosiu izraelitams.
13. Jį pamatęs, tu susijungsi su savo tauta, kaip susijungė tavo brolis Aaronas,
14. nes judu nepaklausėte manęs Cino dykumoje tautos prieštaravimo metu, kad būtų parodytas mano šventumas jų akivaizdoje prie Meribos vandenų šaltinio, Cino dykumoje Kadeše".
15. Mozė atsakė Viešpačiui:
16. "Viešpatie, visų gyvųjų Dieve, paskirk žmogų šitai tautai vadovauti,
17. kuris eitų su jais, juos išvestų ir įvestų, kad Viešpaties susirinkimas nebūtų kaip avys be piemens".
18. Viešpats atsakė Mozei: "Imk Nūno sūnų Jozuę, kuriame yra mano dvasia, ir ant jo uždėk savo ranką.
19. Jis teatsistoja kunigo Eleazaro ir visos tautos akivaizdoje, o tu duok jam paliepimus
20. ir suteik jam savo garbės, kad jo klausytų visi izraelitai.
21. Tuo atveju, kai reikės pagalbos, tegul kunigas Eleazaras kreipiasi į Viešpatį patarimo. Tuo būdu Jozuė galės vadovauti izraelitams".
22. Mozė padarė, kaip Viešpats buvo įsakęs: pastatė Jozuę kunigo Eleazaro ir visos tautos akivaizdoje,
23. uždėjo jam ant galvos rankas ir suteikė jam valdžią, kaip Viešpats liepė.

  Numbers (27/36)