Numbers (25/36)  

1. Izraelitams gyvenant Šitime, tauta pradėjo paleistuvauti su Moabo dukterimis.
2. Jos kvietė izraelitus į aukojimo šventes. Ten jie valgė ir lenkėsi prieš jų dievus.
3. Izraelitai garbino Baal Peorą. Užsirūstinęs Viešpats
4. tarė Mozei: "Surink visus tautos vadus ir juos pakark saulės kaitroje, kad mano rūstybė nepaliestų Izraelio tautos".
5. Mozė įsakė Izraelio teisėjams užmušti visus Baal Peoro garbintojus.
6. Vienas izraelitas atsivedė midjanietę į savo palapinę Mozei ir visiems izraelitams matant, tuo metu, kai jie raudojo prie Susitikimo palapinės įėjimo.
7. Tai išvydęs, kunigo Aarono sūnaus Eleazaro sūnus Finehasas pakilo iš susirinkusiųjų ir, pagriebęs ietį,
8. įėjo į palapinę paskui izraelitą, ir perdūrė juos abu kiaurai­izraelitą ir moterį per jos pilvą. Tada liovėsi maras tarp Izraelio sūnų.
9. Iš viso nuo maro mirė dvidešimt keturi tūkstančiai žmonių.
10. Viešpats tarė Mozei:
11. "Kunigo Aarono sūnaus Eleazaro sūnus Finehasas išgelbėjo izraelitus nuo mano rūstybės; jis buvo uolus dėl manęs, kad Aš nesunaikinčiau izraelitų, apimtas pavydo.
12. Todėl sakyk jam, kad Aš darau su juo taikos sandorą:
13. jam ir jo palikuonims priklausys kunigystė kaip amžina sandora, nes jis buvo uolus dėl Dievo ir sutaikino izraelitus".
14. Izraelitas, kurį nužudė kartu su midjaniete, buvo Saluvo sūnus Zimris, Simeono giminės kunigaikštis,
15. o nužudytoji midjanietė, vardu Kozbė, buvo Midjano giminės kunigaikščio Cūro duktė.
16. Viešpats kalbėjo Mozei:
17. "Išžudykite midjaniečius,
18. nes jie pasielgė su jumis klastingai, suvedžiodami jus Baalo garbinimu ir midjaniečių kunigaikščio dukterimi Kozbe, savo seserimi, kuri buvo nužudyta dėl Peoro maro dieną".

  Numbers (25/36)