Nehemiah (7/13)  

1. Kai buvo baigta siena, įstatytos durys ir paskirti vartininkai, giedotojai ir levitai,
2. daviau savo broliui Hananiui ir rūmų viršininkui Hananijai paliepimą dėl Jeruzalės, nes jie buvo ištikimi ir dievobaimingi vyrai.
3. Įsakiau jiems neatidaryti Jeruzalės vartų iki saulės kaitros, o uždaryti bei užsklęsti juos prieš sutemstant. Sargybas statyti iš Jeruzalės gyventojų, kiekvieną arti jo namų.
4. Miestas buvo platus ir didelis, bet žmonių ir namų jame buvo mažai.
5. Dievas įdėjo į mano širdį sukviesti kilminguosius, viršininkus ir tautą ir surašyti giminėmis. Suradau sąrašus pirmųjų, grįžusių iš nelaisvės.
6. Tie yra krašto žmonės, kurie grįžo iš nelaisvės, iš tų, kuriuos Babilono karalius Nabuchodonosaras buvo ištrėmęs į Babiloną. Jie sugrįžo į Jeruzalę bei Judą, kiekvienas į savo miestą.
7. Jiems vadovavo Zorobabelis, Jozuė, Nehemija, Azarija, Raamija, Nahamanis, Mordechajas, Bilšanas, Misperetas, Bigvajas, Nehumas ir Baana. Izraelio tautos vyrų skaičius:
8. Parošo palikuonių buvo du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du;
9. Šefatijos­trys šimtai septyniasdešimt du;
10. Aracho­šeši šimtai penkiasdešimt du;
11. Pahat Moabo palikuonių iš Ješūvos ir Joabo giminės­du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika;
12. Elamo­tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi;
13. Zatuvo­aštuoni šimtai keturiasdešimt penki;
14. Zakajo­septyni šimtai šešiasdešimt;
15. Binujo­šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni;
16. Bebajo­šeši šimtai dvidešimt aštuoni;
17. Azgado­du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du;
18. Adonikamo­šeši šimtai šešiasdešimt septyni;
19. Bigvajo­du tūkstančiai šešiasdešimt septyni;
20. Adino­šeši šimtai penkiasdešimt penki;
21. Atero palikuonių iš Ezekijo­ devyniasdešimt aštuoni;
22. Hašumo­trys šimtai dvidešimt aštuoni;
23. Becajo­trys šimtai dvidešimt keturi;
24. Harifo­šimtas dvylika;
25. Gibeono­devyniasdešimt penki;
26. Betliejaus ir Netofos vyrų­šimtas aštuoniasdešimt aštuoni;
27. Anatoto vyrų­šimtas dvidešimt aštuoni;
28. Bet Azmaveto vyrų­keturiasdešimt du;
29. Kirjat Jearimo, Kefyros ir Beeroto vyrų­septyniasdešimt trys;
30. Ramos ir Gebos vyrų­šeši šimtai dvidešimt vienas;
31. Michmašo vyrų­šimtas dvidešimt du;
32. Betelio ir Ajo vyrų­šimtas dvidešimt trys;
33. Kito Nebojo vyrų­penkiasdešimt du;
34. Kito Elamo palikuonių­tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi;
35. Harimo­trys šimtai dvidešimt;
36. Jericho­trys šimtai keturiasdešimt penki;
37. Lodo, Hadido ir Onojo­septyni šimtai dvidešimt vienas;
38. Senavos­trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt.
39. Kunigų: Jedajos palikuonių iš Ješūvos namų­devyni šimtai septyniasdešimt trys;
40. Imero­tūkstantis penkiasdešimt du;
41. Pašhūro­tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni;
42. Harimo­tūkstantis septyniolika.
43. Levitų: Jozuės ir Kadmielio palikuonių iš Hodvos sūnų­septyniasdešimt keturi.
44. Giedotojų: Asafo palikuonių­ šimtas keturiasdešimt aštuoni.
45. Vartininkų: Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos ir Šobajo palikuonių­šimtas trisdešimt aštuoni.
46. Šventyklos tarnai: Cihos, Hasufos, Tabaoto,
47. Keroso, Sijos, Padono,
48. Lebanos, Hagabos, Šalmajo,
49. Hanano, Gidelio, Gaharo,
50. Reajos, Recino, Nekodos,
51. Gazamo, Uzos, Paseacho,
52. Besajo, Meunimo, Nefišsos,
53. Bakbuko, Hakufos, Harhūro,
54. Baclito, Mehidos, Haršos,
55. Barkoso, Siseros, Temacho,
56. Neciacho ir Hatifos palikuonys.
57. Saliamono tarnų palikuonys: Sotajo, Sofereto, Peridos,
58. Jaalos, Darkono, Gidelio,
59. Šefatijos, Hatilo, Pocheret Cebaimo ir Amono palikuonys.
60. Šventyklos ir Saliamono tarnų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.
61. Šitie atvyko iš Tel Melacho, Tel Haršos, Kerub Adono ir Imero, bet negalėjo įrodyti savo tėvų ir savo kilmės, ar jie kilę iš Izraelio:
62. Delajos, Tobijos ir Nekodos palikuonių­šeši šimtai keturiasdešimt du.
63. Iš kunigų: Hobajos, Hakoco, Barzilajaus (kuris buvo vedęs gileadito Barzilajaus dukterį ir buvo vadinamas jų vardu) palikuonys.
64. Jie ieškojo savo vardų giminių sąrašuose, tačiau nerado; todėl jie buvo atskirti nuo kunigystės kaip susitepę.
65. Tiršata jiems uždraudė valgyti labai šventą maistą, kol atsiras kunigas su Urimu ir Tumimu.
66. Iš viso žmonių buvo keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt,
67. neskaičiuojant jų tarnų ir tarnaičių, kurių buvo septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni. Be to, jie turėjo giedotojų vyrų ir moterų­du šimtus keturiasdešimt penkis.
68. Arklių buvo septyni šimtai trisdešimt šeši, mulų­du šimtai keturiasdešimt penki,
69. kupranugarių­keturi šimtai trisdešimt penki, asilų­šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt.
70. Kai kurie šeimų vadai aukojo darbui. Tiršata davė tūkstantį drachmų aukso, penkiasdešimt šlakstytuvų, penkis šimtus trisdešimt kunigų apdarų.
71. Kai kurie šeimų vadai­dvidešimt tūkstančių drachmų aukso ir du tūkstančius du šimtus minų sidabro.
72. Visų kitų dovanos buvo dvidešimt tūkstančių drachmų aukso, du tūkstančiai minų sidabro ir šešiasdešimt septyni kunigų apdarai.
73. Kunigai, levitai, giedotojai, vartininkai, dalis tautos, šventyklos tarnai ir visas Izraelis apsigyveno savo miestuose. Septintą mėnesį izraelitai buvo savo miestuose.

  Nehemiah (7/13)