Nehemiah (11/13)  

1. Tautos kunigaikščiai gyveno Jeruzalėje, o kiti metė burtą, kad vienas dešimtadalis gyventų Jeruzalėje, šventajame mieste, o devyni dešimtadaliai liktų gyventi kituose miestuose.
2. Tauta palaimino kiekvieną, kuris savanoriškai sutiko apsigyventi Jeruzalėje.
3. Šie krašto valdytojai gyveno Jeruzalėje. Izraelitai, kunigai, levitai, šventyklos tarnai ir Saliamono tarnų palikuonys gyveno Judo miestuose, kiekvienas savo mieste prie savo nuosavybės.
4. Jeruzalėje gyveno Judo ir Benjamino palikuonys. Judo sūnaus Faro palikuonys: Ataja, sūnus Uzijo, sūnaus Zacharijos, sūnaus Amarijo, sūnaus Šefatijos, sūnaus Mahalalelio,
5. ir Maasėja, sūnus Barucho, sūnaus Kol Hozės, sūnaus Hazajos, sūnaus Adajos, sūnaus Jehojaribo, sūnaus Zacharijos, sūnaus Šilono.
6. Iš viso Faro palikuonių, gyvenusių Jeruzalėje, buvo keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni vyrai.
7. Benjamino palikuonys: Saluvas, sūnus Mešulamo, sūnaus Joedo, sūnaus Pedajos, sūnaus Kolajos, sūnaus Maasėjos, sūnaus Itielio, sūnaus Jesajo.
8. Po jo Gabajas ir Salajas­devyni šimtai dvidešimt aštuoni.
9. Zichrio sūnus Joelis buvo jų viršininkas, o Ha Senūvos sūnus Judas buvo miesto viršininko padėjėjas.
10. Kunigai: Jehojaribo sūnus Jedaja, Jachinas.
11. Serajas, sūnus Hilkijos, sūnaus Mešulamo, sūnaus Cadoko, sūnaus Merajoto, sūnaus Ahitubo, buvo vyriausiasis Dievo namuose.
12. Jų brolių, kurie dirbo šventykloje, buvo aštuoni šimtai dvidešimt du. Adaja, sūnus Jerohamo, sūnaus Pelalijo, sūnaus Amcio, sūnaus Zacharijos, sūnaus Pašhūro, sūnaus Malkijos.
13. Jo brolių, šeimos vyresniųjų, buvo du šimtai keturiasdešimt du. Amašsajas­sūnus Azarelio, sūnaus Achzajo, sūnaus Mešilemoto, sūnaus Imero.
14. Jų brolių, drąsių vyrų, buvo šimtas dvidešimt aštuoni. Jų viršininkas buvo Zabdielis, Ha Gedolimo sūnus.
15. Levitai: Šemajas, sūnus Hašubo, sūnaus Azrikamo, sūnaus Hašabijos, sūnaus Būnio;
16. Šabetajas ir Jehozabadas­levitų viršininkai, kurie prižiūrėjo Dievo namų išorinius darbus;
17. Matanija, sūnus Michėjo, sūnaus Zabdžio, sūnaus Asafo, vadovavo padėkos maldoms, Bakbukija, antras tarp savo brolių, ir Abda, sūnus Šamūvos, sūnaus Galalo, sūnaus Jedutūno.
18. Iš viso šventajame mieste levitų buvo du šimtai aštuoniasdešimt keturi.
19. Vartininkai: Akubas, Talmonas ir jų broliai, kurie ėjo sargybą prie vartų, iš viso šimtas septyniasdešimt du.
20. Likusieji izraelitai, kunigai ir levitai gyveno visuose Judo miestuose, kiekvienas savo pavelde.
21. Šventyklos tarnai gyveno Ofelyje; Ciha ir Gišpa buvo šventyklos tarnų viršininkai.
22. Levitų viršininkas Jeruzalėje buvo Uzis, sūnus Banio, sūnaus Hašabijos, sūnaus Matanijos, sūnaus Michėjo; Dievo namų giedotojai buvo Asafo palikuonys.
23. Karaliaus įsakymu giedotojai gavo išlaikymą kiekvieną dieną.
24. Mešezabelio sūnus Petachija iš Judo sūnaus Zaros palikuonių buvo karaliaus paskirtas visiems tautos reikalams.
25. Kai kurie Judo palikuonys gyveno Kirjat Arboje, Dibone, Jekabceelyje,
26. Ješūve, Moladoje, Bet Pelete,
27. Hacar Šuale, Beer Šeboje,
28. Ciklage, Mechonoje,
29. En Rimone, Coroje, Jarmute,
30. Zanoache, Adulame, Lachiše, Azekoje ir tų miestų kaimuose. Jie gyveno nuo Beer Šebos iki Hinomo slėnio.
31. O benjaminitai gyveno Geboje, Michmaše, Ajoje, Betelyje,
32. Anatote, Nobe, Ananijoje,
33. Hacore, Ramoje, Gitaimuose,
34. Hadide, Ceboime, Nebalate,
35. Lode, Onojuje, jų kaimuose ir Amatininkų slėnyje.
36. Kai kurie levitai buvo pasiskirstę Jude ir Benjamine.

  Nehemiah (11/13)