Nehemiah (10/13)  

1. Užantspaudavo šie: Nehemijas, Hachalijos sūnus, tai yra Tiršata, Zedekija,
2. Seraja, Azarija, Jeremija,
3. Pašhūras, Amarija, Malkija,
4. Hatušas, Šebanija, Maluchas,
5. Harimas, Meremotas, Abdija,
6. Danielius, Ginetonas, Baruchas,
7. Mešulamas, Abija, Mijaminas,
8. Maazija, Bilgajas ir Šemaja; jie visi yra kunigai.
9. Levitai: Azanijos sūnus Ješūva, Binujas iš Henadado palikuonių, Kadmielis,
10. Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hananas,
11. Michėjas, Rehobas, Hašabija,
12. Zakūras, Šerebija, Šebanija,
13. Hodija, Banis ir Beninuvas.
14. Tautos kunigaikščiai: Parošas, Pahat Moabas, Elamas, Zatuvas, Banis,
15. Būnis, Azgadas, Bebajas,
16. Adonija, Bigvajas, Adinas,
17. Ateras, Ezekijas, Azūras,
18. Hodija, Hašumas, Becajas,
19. Harifas, Anatotas, Nebajas,
20. Magpiašas, Mešulamas, Hezyras,
21. Mešezabelis, Cadokas, Jadūva,
22. Pelatija, Hananas, Anaja,
23. Ozėjas, Hananija, Hašubas,
24. Ha Lohešas, Pilha, Šobekas,
25. Rehumas, Hašabna, Maasėja,
26. Ahija, Hananas, Ananas,
27. Maluchas, Harimas, Baana.
28. Visi kiti kunigai, levitai, vartininkai, giedotojai, šventyklos tarnai ir tie, kurie atsiskyrė nuo krašto tautų dėl Dievo įstatymo, jų žmonos, sūnūs ir dukterys, kurie suprato,
29. prisijungė prie savo brolių, savo kilmingųjų, ir įsipareigojo vykdyti Dievo įstatymą, kuris buvo duotas per Dievo tarną Mozę, ir laikytis visų Viešpaties potvarkių bei nuostatų.
30. Pasižadėjome neduoti savo dukterų krašto žmonėms ir neimti jų dukterų.
31. Jei krašto žmonės sabato dieną atgabentų prekių ar grūdų parduoti, nieko iš jų nepirksime nei sabatą, nei šventadieniais. Taip pat pasižadėjome septintais metais nesėti ir atleisti visas skolas.
32. Mes pasižadėjome kas metai duoti trečdalį šekelio Dievo namų reikalams:
33. padėtinei duonai, nuolatinei duonos aukai, nuolatinei deginamajai aukai, sabatų aukoms, jauno mėnulio ir iškilmingų švenčių aukoms, šventiems daiktams, aukoms už nuodėmę Izraeliui sutaikinti ir kitiems Dievo namų reikalams.
34. Kunigai, levitai ir žmonės burtų keliu nustatė malkų pristatymo Dievo namams eilę, kad būtų atnešama šeimomis, kas metai nustatytu laiku Viešpaties, mūsų Dievo, aukurui, kaip parašyta įstatyme.
35. Taip pat įsipareigojome kas metai pristatyti Viešpaties namams mūsų laukų derliaus ir vaisių pirmavaisius;
36. be to, mūsų sūnų pirmagimius ir galvijų bei avių pirmgimius pristatyti į Dievo namus kunigams, tarnaujantiems Dievo namuose, kaip parašyta įstatyme.
37. Kas geriausia iš mūsų valgių, įvairių medžių pirmųjų vaisių, vyno ir aliejaus pasižadėjome pristatyti kunigams į Dievo namų sandėlius, o mūsų laukų dešimtinę­levitams; levitai patys ims dešimtines visuose mūsų miestuose.
38. Aarono sūnus kunigas lydės levitus, jiems renkant dešimtinę, o levitai atiduos dešimtą dalį dešimtinės į Dievo namų sandėlius.
39. Izraelitai ir levitai sugabens javus, vyną ir aliejų į sandėlius, kur yra šventyklos indai, tarnaujantys kunigai, vartininkai ir giedotojai, kad neapleistume Dievo namų.

  Nehemiah (10/13)