Mark (15/16)  

1. Tuojau iš ryto aukštieji kunigai pasitarė su vyresniaisiais ir Rašto žinovais bei visu sinedrionu ir, surišę Jėzų, jie Jį nuvedė ir perdavė Pilotui.
2. Pilotas paklausė Jį: "Ar Tu esi žydų karalius?" Jis atsakė: "Taip yra, kaip sakai".
3. Aukštieji kunigai Jį daug kuo kaltino, bet Jis nieko neatsakinėjo.
4. Pilotas vėl klausė Jį: "Tu nieko neatsakai? Žiūrėk, kiek daug kaltinimų jie Tau pateikia".
5. Tačiau Jėzus nieko nebeatsakinėjo, ir Pilotas labai stebėjosi.
6. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo.
7. Tada buvo vienas kalinys, vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie maišto metu nužudė žmogų.
8. Susirinkusi minia, garsiai šaukdama, pradėjo prašyti to, ką Pilotas visuomet darydavo.
9. Pilotas paklausė: "Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių?"
10. Nes jis žinojo, kad aukštieji kunigai Jį įskundė iš pavydo.
11. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė minią reikalauti, kad geriau paleistų Barabą.
12. Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: "O kaip jūs norite, kad aš pasielgčiau su Tuo, kurį vadinate žydų karaliumi?"
13. Tie šaukė: "Nukryžiuok Jį!"
14. Pilotas jų klausė: "Ką bloga Jis padarė?" Tada jie pradėjo dar garsiau rėkti: "Nukryžiuok Jį!"
15. Norėdamas įtikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti.
16. Kareiviai nusivedė Jį į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą.
17. Jie apvilko Jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo Jam erškėčių vainiką
18. ir pradėjo Jį sveikinti: "Sveikas, žydų karaliau!"
19. Jie daužė Jam per galvą nendrine lazda, spjaudė ir priklaupdami garbino Jį.
20. Pasityčioję nuvilko Jam purpurinį apsiaustą, apvilko Jo paties drabužiais ir išvedė nukryžiuoti.
21. Jie privertė vieną grįžtantį iš lauko praeivį­Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą,­nešti Jo kryžių.
22. Ir jie nuvedė Jį į Golgotos vietą; išvertus tai reiškia: "Kaukolės vieta".
23. Ten davė Jam mira atmiešto vyno, bet Jis negėrė.
24. Nukryžiavę Jį, jie pasidalijo Jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti.
25. Buvo trečia valanda, kai Jį nukryžiavo.
26. Taip pat buvo užrašytas Jo kaltinimas: "Žydų karalius".
27. Kartu su Juo nukryžiavo du plėšikus: vieną dešinėje, kitą kairėje.
28. Taip išsipildė Rašto žodis: "Jis buvo priskaitytas prie piktadarių".
29. Einantys pro šalį plūdo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: "Še Tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją atstatai.
30. Išgelbėk save, nuženk nuo kryžiaus!"
31. Panašiai tyčiojosi ir aukštieji kunigai su Rašto žinovais, kalbėdami tarp savęs: "Kitus gelbėdavo, o savęs negali išgelbėti.
32. Tegul Kristus, Izraelio karalius, dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume". Kartu nukryžiuotieji irgi užgauliojo Jį.
33. Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos.
34. Devintą valandą Jėzus garsiu balsu sušuko: "Elojí, Elojí, lemá sabachtáni?" Tai reiškia: "Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!"
35. Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: "Žiūrėk, Jis šaukiasi Elijo".
36. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę rūgštaus vyno, užmovė ją ant nendrės ir davė Jam gerti, sakydamas: "Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas Jo nuimti".
37. Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią.
38. Ir šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios.
39. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip Jis šaukdamas mirė, tarė: "Tikrai šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!"
40. Ten taip pat buvo moterų, kurios žiūrėjo iš toli; tarp jų ir Marija Magdalietė, Marija­Jokūbo Jaunesniojo ir Jozės motina­ir Salomė.
41. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos Jį lydėjo ir Jam tarnavo. Ten buvo ir daug kitų moterų, kartu su Juo atvykusių į Jeruzalę.
42. Vakarui atėjus, kadangi buvo Prisirengimas,­sabato išvakarės,­
43. atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno.
44. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs.
45. Sužinojęs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną.
46. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė Jį kape, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu.
47. Marija Magdalena ir Marija, Jozės motina, matė, kur Jis buvo palaidotas.

  Mark (15/16)