Luke (3/24)  

1. Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui­Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui­Abilenės tetrarchu,
2. prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, buvo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje.
3. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atgailos krikštą nuodėmėms atleisti,
4. kaip parašyta pranašo Izaijo žodžių knygoje: "Dykumoje šaukiančiojo balsas: 'Paruoškite Viešpačiui kelią, ištiesinkite Jam takus!
5. Kiekvienas slėnis tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis­nulygintas. Kreivi keliai tetampa tiesūs, o duobėti­išlyginti.
6. Ir kiekvienas kūnas išvys Dievo išgelbėjimą' ".
7. Ateinančioms pas jį krikštytis minioms Jonas sakė: "Angių išperos, kas perspėjo jus bėgti nuo besiartinančios rūstybės?
8. Duokite vaisių, vertų atgailos! Ir nebandykite ramintis: 'Mūsų tėvas­Abraomas'. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų.
9. Štai kirvis jau prie medžių šaknų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, yra nukertamas ir įmetamas į ugnį".
10. Minios jį klausė: "Ką gi mums daryti?!"
11. Jis joms atsakė: "Kas turi dvi tunikas, tepasidalina su neturinčiu, ir kas turi maisto, tegul taip pat daro".
12. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: "Mokytojau, ką mums daryti?"
13. Jis sakė jiems: "Nereikalaukite daugiau, kaip jums nustatyta".
14. Taip pat ir kariai klausė: "Ką mums daryti?" Jis jiems atsakė: "Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga".
15. Žmonėms esant apimtiems lūkesčio ir visiems mąstant širdyse apie Joną, ar kartais jis ne Kristus,
16. Jonas visiems kalbėjo: "Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti sandalų dirželio. Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi.
17. Jo rankoje vėtyklė: Jis kruopščiai išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi".
18. Ir dar daug kitų paraginimų jis davė tautai, skelbdamas Gerąją naujieną.
19. Tetrarchas Erodas, Jono baramas dėl Erodiados, savo brolio žmonos, ir dėl visų piktadarybių, kurias buvo padaręs,
20. pridėjo prie jų dar ir tai, kad uždarė Joną į kalėjimą.
21. Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pakrikštytas meldėsi, atsivėrė dangus,
22. ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant Jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: "Tu mano mylimasis Sūnus, Tavimi Aš gėriuosi".
23. Jėzui buvo apie trisdešimt metų, kai Jis pradėjo veikti. Jis buvo laikomas sūnumi Juozapo, Helio,
24. Matato, Levio, Melchio, Janajo, Juozapo,
25. Matatijo, Amoso, Naumo, Heslio, Nagajo,
26. Maato, Matatijo, Semeino, Josecho, Jodos,
27. Joanano, Resos, Zorobabelio, Salatielio, Nerio,
28. Melchio, Adijo, Kosamo, Elmadamo, Ero,
29. Jėzaus, Eliezero, Jorimo, Matato, Levio,
30. Simeono, Judo, Juozapo, Jonamo, Eliakimo,
31. Melėjo, Menos, Matatos, Natano, Dovydo,
32. Jesės, Jobedo, Boozo, Salmono, Naasono,
33. Aminadabo, Aramo, Esromo, Faro, Judo,
34. Jokūbo, Izaoko, Abraomo, Taros, Nachoro,
35. Serucho, Ragaujo, Faleko, Ebero, Salos,
36. Kainamo, Arfaksado, Semo, Nojaus, Lamecho,
37. Matūzalio, Henocho, Jareto, Maleleelio, Kainamo,
38. Eno, Seto, Adomo, Dievo.

  Luke (3/24)