Joshua (3/24)  

1. Jozuė, atsikėlęs anksti rytą, su visais izraelitais traukė iš Šitimo; jie pasiekė Jordaną ir ten, prieš pereidami jį, nakvojo.
2. Trims dienoms praėjus, vyresnieji ėjo per stovyklą
3. ir įsakė žmonėms: "Kai pamatysite Viešpaties, jūsų Dievo, Sandoros skrynią ir kunigus levitus, ją nešančius, pradėkite žygiuoti paskui ją.
4. Tačiau tarp jūsų ir jos privalo būti maždaug dviejų tūkstančių uolekčių atstumas. Neprieikite prie jos arti! Niekad nėjote tuo keliu, todėl sekite ją".
5. Jozuė tarė žmonėms: "Pašventinkite save, nes rytoj Viešpats darys tarp jūsų stebuklus!"
6. Po to Jozuė tarė kunigams: "Imkite Sandoros skrynią ir eikite tautos priekyje!" Jie paėmė Sandoros skrynią ir ėjo tautos priekyje.
7. Viešpats tarė Jozuei: "Šiandien pradedu išaukštinti tave viso Izraelio akyse, kad jie patirtų, jog Aš būsiu su tavimi, kaip buvau su Moze.
8. Įsakyk kunigams, nešantiems Sandoros skrynią: 'Kai įbrisite į Jordaną, sustokite jame' ".
9. Po to Jozuė tarė izraelitams: "Ateikite arčiau ir klausykite Viešpaties, jūsų Dievo, žodžių.
10. Iš to pažinsite, kad gyvasis Dievas yra tarp jūsų ir kad Jis išvarys pirma jūsų kanaaniečius, hetitus, hivus, perizus, girgašus, amoritus ir jebusiečius.
11. Visos žemės Viešpaties Sandoros skrynia eis per Jordaną pirma jūsų.
12. Paskirkite dvylika vyrų iš Izraelio giminių, iš kiekvienos po vieną.
13. Kai tik kunigų, nešančių Viešpaties, visos žemės valdovo, skrynią, kojos palies Jordano vandenį, tekąs žemyn iš aukštumų vanduo sustos kaip pylimas".
14. Žmonės išėjo iš palapinių, kad pereitų Jordaną paskui kunigus, nešančius Sandoros skrynią tautos priekyje.
15. Kai kunigai su Sandoros skrynia įbrido į vandenį (Jordanas buvo patvinęs pjūties metu),
16. vanduo sustojo tekėjęs. Vanduo, tekąs iš aukštumų, sustojo kaip pylimas prie Adamo miesto, kuris yra šalia Cartano, o vanduo, tekąs Sūriosios jūros link, išseko. Ir tauta perėjo per Jordaną ties Jerichu.
17. Kunigai, nešusieji Viešpaties Sandoros skrynią, stovėjo ant sausos žemės Jordano viduryje, iki visa tauta sausuma perėjo per Jordaną.

  Joshua (3/24)