Joshua (21/24)  

1. Levitų šeimų vyresnieji atėjo pas kunigą Eleazarą, Nūno sūnų Jozuę ir Izraelio giminių vyresniuosius
2. į Šilojų, Kanaano krašte, ir jiems kalbėjo: "Viešpats įsakė per Mozę duoti mums miestų apsigyventi ir prie jų ganyklų mūsų gyvuliams".
3. Izraelitai davė levitams iš savo dalies, kaip Viešpats buvo liepęs, šituos miestus su jų ganyklomis.
4. Burtų keliu teko kehatų šeimoms, levitams, kunigo Aarono palikuonims, iš Judo, Simeono ir Benjamino giminių trylika miestų.
5. Likusiems kehatams burtų keliu iš Efraimo, Dano ir pusės Manaso giminės teko dešimt miestų.
6. Geršonai gavo burtų keliu iš Isacharo, Ašero, Neftalio ir iš pusės Manaso giminės Bašane trylika miestų.
7. Merarių šeimoms teko iš Rubeno, Gado ir Zabulono giminių dvylika miestų.
8. Izraelitai burtų keliu davė levitams šiuos miestus su ganyklomis, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei.
9. Iš Judo ir Simeono giminių izraelitai davė žemių
10. Aarono palikuonims levitams iš Kehato šeimos; jie pirmieji gavo savo dalį:
11. Anako tėvo Arbės miestą Hebroną Judo kalnyne su ganyklomis.
12. Tačiau miesto laukus bei kaimus jie davė Jefunės sūnui Kalebui.
13. Kunigo Aarono palikuonims davė Hebroną, prieglaudos miestą, Libną,
14. Jatyrą, Eštemoją,
15. Holoną, Debyrą,
16. Ainą, Jutą ir Bet Šemešą su ganyklomis; devynis miestus iš dviejų giminių.
17. Iš Benjamino giminės­Gibeoną, Gebą,
18. Anatotą ir Almoną su ganyklomis; keturis miestus.
19. Kunigų, Aarono vaikų, miestų iš viso buvo trylika su ganyklomis.
20. Levitams iš Kehato šeimos burtų keliu teko miestai iš Efraimo giminės.
21. Jiems davė prieglaudos miestą Sichemą Efraimo kalnyne, Gezerą,
22. Kibcaimą ir Bet Horoną su ganyklomis; keturis miestus.
23. Iš Dano giminės: Eltekę, Gibetoną,
24. Ajaloną ir Gatrimoną su ganyklomis; keturis miestus.
25. Iš pusės Manaso giminės: Taanachą ir Gat Rimoną su ganyklomis; du miestus.
26. Iš viso dešimt miestų su ganyklomis buvo duota likusioms Kehato šeimoms.
27. Gersono palikuonims levitams davė iš pusės Manaso giminės prieglaudos miestą Golaną Basane ir Beešterą su ganyklomis; du miestus.
28. Iš Isacharo giminės­Kišjoną, Daberatą,
29. Jarmutą ir En Ganimą su ganyklomis; keturis miestus.
30. Iš Ašero giminės­Mišalą, Abdoną,
31. Helkatą ir Rehobą su jų ganyklomis; keturis miestus.
32. Iš Neftalio giminės­prieglaudos miestą Kedešą Galilėjoje, Hamot Dorą ir Kartaną su ganyklomis; tris miestus.
33. Geršonų šeimų miestų iš viso buvo trylika su ganyklomis.
34. Merario palikuonims levitams davė iš Zabulono giminės Jokneamą, Kartą,
35. Dimną ir Nahalalą su ganyklomis; keturis miestus.
36. Rytinėje Jordano pusėje iš Rubeno giminės­prieglaudos miestą Becerą, Jahcą,
37. Kedemotą ir Mefaatą su ganyklomis; keturis miestus.
38. Iš Gado giminės­prieglaudos miestą Ramotą Gileade, Mahanaimą,
39. Hešboną ir Jazerą su ganyklomis; keturis miestus.
40. Merario palikuonys levitai burtų keliu gavo dvylika miestų.
41. Keturiasdešimt aštuoni levitų miestai su ganyklomis buvo izraelitų krašte.
42. Visi levitų miestai buvo su ganyklomis aplink juos.
43. Viešpats atidavė Izraeliui visą šalį, kurią Jis su priesaika pažadėjo duoti jų tėvams. Jie užėmė ją ir gyveno joje.
44. Ir Viešpats jiems suteikė ramybę, kaip Jis buvo pažadėjęs jų tėvams. Nė vienas iš jų priešų negalėjo atsilaikyti prieš juos; visus juos Viešpats atidavė į izraelitų rankas.
45. Nebuvo nė vieno žodžio, kuris nebūtų išsipildęs, ką Viešpats kalbėjo Izraeliui.

  Joshua (21/24)