Joshua (15/24)  

1. Atskiros Judo giminės šeimos burtų keliu gavo žemes iki Cino dykumos, siekiančias Edomą pietuose.
2. Jų siena prasideda nuo Sūriosios jūros į pietus,
3. nuo Akrabimo kalvų tęsiasi iki Cino pietuose, pro Kadeš Barnėją į Hecroną, pakyla į Adarą ir pasisuka į Karką.
4. Iš čia į Acmoną ir pasiekia Egipto upę, ja siena pasiekia jūrą. Šita yra pietinė siena.
5. O rytinė siena­Sūrioji jūra iki Jordano žiočių. Šiaurinė siena prasideda nuo jūros įlankos ir Jordano žiočių.
6. Paskui siena pakyla į Bet Hoglą, o nuo Bet Arabos tęsiasi į šiaurę. Toliau siena siekia Rubeno sūnaus Bohano akmenį.
7. Iš Achoro slėnio kyla į Debyrą, nukrypdama Gilgalos link priešais Adumimo pakilimą, kuris yra į pietus nuo slėnio, ir eina į Saulės šaltinius iki En Rogelio versmių.
8. Iš ten siena tęsiasi į Hinomo slėnį pro jebusiečių miestą Jeruzalę. Nuo čia ji kyla į viršūnę kalno, kuris yra į vakarus nuo Hinomo slėnio, gale Refajų slėnio šiaurėje,
9. ir pasisuka nuo kalno viršūnės į Neftoachą­Vandenų versmę, ir prieina prie Efrono kalno miestų, paskui siena pasisuka į Baalą­ Kirjat Jearimą
10. ir nuo Baalo į vakarus į Seyro kalnyną; toliau į šiaurinį Jearimo kalnų šlaitą­Chesaloną, nusileidžia į Bet Šemešą ir tęsiasi iki Timnos.
11. Siena, pasiekusi šiaurinio Ekrono ribas, pasisuka į Šikaroną, tęsiasi iki Baalo kalno, prieina prie Jabneelio ir baigiasi prie jūros.
12. Vakarinė siena buvo Didžioji jūra. Tai yra Judo giminių teritorija.
13. Jefunės sūnui Kalebui jis davė dalį tarp Judo vaikų, kaip Viešpats įsakė Jozuei, Arbos, Anako tėvo, miestą, kuris yra Hebronas.
14. Kalebas išvarė iš ten tris Anako sūnus: Šešają, Ahimaną ir Talmają.
15. Iš ten Kalebas traukė prieš Debyrą; Debyras anksčiau vadinosi Kirjat Seferu.
16. Kalebas tarė: "Kas užims Kirjat Seferą, tam duosiu savo dukterį Achsą į žmonas".
17. Kenazo, Kalebo brolio, sūnus Otnielis, jį užėmė ir gavo Kalebo dukterį Achsą.
18. Kai ji ištekėjo už jo, jis prikalbėjo ją prašyti savo tėvo dirbamos žemės. Jai atvykus ir nulipus nuo asilo, tėvas klausė: "Ko norėtum?"
19. Ji atsakė: "Tėve, palaimink mane! Tu davei man pietų žemės, duok man ir vandens versmių!" Jis davė jai aukštutines ir žemutines versmes.
20. Šitas yra Judo giminės atskirų šeimų paveldėjimas.
21. Judo giminė savo žemėse pietuose, Edomo link, paveldėjo šiuos miestus: Kabceelį, Ederą, Jagūrą,
22. Kiną, Dimoną, Adadą,
23. Kedešą, Hacorą, Itnaną,
24. Zifą, Telemą, Bealotą,
25. Hacor Hadatą, Kerijot Hecroną­Hacorą,
26. Amamą, Šemą, Moladą,
27. Hacar Gadą, Hešmoną, Bet Peletą,
28. Hacar Šualą, Beer Šebą, Biziotiją,
29. Baalą, Jimą, Ezemą,
30. Eltoladą, Kesilą, Hormą,
31. Ciklagą, Madmaną, Sansaną,
32. Lebaotą, Šilhimą, Ainą ir Rimoną; iš viso dvidešimt devynis miestus su jų kaimais.
33. Slėnyje: Eštaolą, Corą, Ašną,
34. Zanoachą, En Ganimą, Tapuachą, Enamą,
35. Jarmutą, Adulamą, Sochoją, Azeką,
36. Šaaraimą, Aditaimą, Gederą ir Gederotaimą; iš viso keturiolika miestų su jų kaimais.
37. Cenaną, Hadašą, Migdal Gadą,
38. Dilaną, Micpę, Jokteelį,
39. Lachišą, Bockatą, Egloną,
40. Kaboną, Lachmasą, Kitlišą,
41. Gederotą, Bet Dagoną, Naamą ir Makedą; iš viso šešiolika miestų su jų kaimais.
42. Libną, Eterą, Ašaną,
43. Iftachą, Ašną, Necibą,
44. Keilą, Achzibą ir Marešą; iš viso devynis miestus su jų kaimais.
45. Ekroną ir jo miestus bei kaimus
46. nuo Ekrono iki jūros: visa, kas yra Ašdodo apylinkėje.
47. Ašdodą, jo miestus ir kaimus; Gazą, jos miestus ir kaimus iki Egipto upės ir Didžiosios jūros kranto.
48. O kalnyne: Šamyrą, Jatyrą, Sochoją,
49. Daną, Kirjat Saną­Debyrą,
50. Anabą, Eštemoją, Animą,
51. Gošeną, Holoną ir Giloją; iš viso vienuolika miestų su jų kaimais.
52. Arabą, Dūmą, Esaną,
53. Janumą, Bet Tapuchą, Afeką,
54. Humtą, Kirjat Arbą­Hebroną, Ciorą; iš viso devynis miestus su jų kaimais.
55. Maoną, Karmelį, Zifą, Jutą,
56. Jezreelį, Jorkoamą, Zanoachą,
57. Kainą, Gibėją ir Timną; iš viso dešimt miestų su jų kaimais.
58. Halhulą, Bet Cūrą, Gedorą,
59. Maaratą, Bet Anotą ir Eltekoną; iš viso šešis miestus su jų kaimais.
60. Kirjat Baalą­Kirjat Jearimą ir Rabą; iš viso du miestus su jų kaimais.
61. Dykumoje: Bet Arabą, Midiną, Sechachą,
62. Nibšaną, Druskos miestą ir En Gedį; iš viso šešis miestus su jų kaimais.
63. Tačiau jebusiečių, Jeruzalės gyventojų, Judo giminė neįstengė išvaryti; jebusiečiai liko gyventi Jeruzalėje iki šios dienos.

  Joshua (15/24)