John (2/21)  

1. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina.
2. Į vestuves buvo pakviestas ir Jėzus, ir Jo mokiniai.
3. Pritrūkus vyno, Jėzaus motina Jam sako: "Jie nebeturi vyno".
4. Jėzus jai atsakė: "O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda".
5. Jo motina tarė tarnams: "Darykite, ką tik Jis jums lieps".
6. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos.
7. Jėzus jiems liepė: "Pripilkite indus vandens". Jie pripylė sklidinus.
8. Tada Jis sakė: "Dabar semkite ir neškite stalo prižiūrėtojui". Tie nunešė.
9. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (bet tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prižiūrėtojas pasišaukė jaunikį
10. ir tarė jam: "Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiol".
11. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip Jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo Jį.
12. Paskui Jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.
13. Artėjant žydų Paschai, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę.
14. Šventykloje Jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, karveliais ir prisėdusių pinigų keitėjų.
15. Susukęs iš virvučių rimbą, Jis išvijo juos visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus ir išvartė stalus.
16. Karvelių pardavėjams Jis sakė: "Pasiimkite visa tai iš čia ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!"
17. Ir Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: "Uolumas dėl Tavo namų sugrauš mane".
18. Tada žydai kreipėsi į Jį, sakydami: "Kokį ženklą mums parodysi, jog turi teisę taip daryti?"
19. Jėzus atsakė: "Sugriaukite šitą šventyklą, ir per tris dienas Aš ją atstatysiu!"
20. Tada žydai sakė: "Keturiasdešimt šešerius metus šventyklą statė, o Tu atstatysi ją per tris dienas?!"
21. Bet Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą.
22. Todėl, Jam prisikėlus iš numirusių, Jo mokiniai prisiminė Jį apie tai kalbėjus ir jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytu žodžiu.
23. Per Paschos šventę, Jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo Jo vardą, matydami Jo daromus ženklus.
24. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo.
25. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų, nes Jis pats žinojo, kas yra žmoguje.

  John (2/21)