Job (36/42)  

1. Elihuvas kalbėjo toliau:
2. "Turėk kantrybės dar valandėlę, kad aš kalbėčiau už Dievą.
3. Aš remsiuosi praeitimi ir įrodysiu, kad mano Kūrėjas yra teisus.
4. Mano žodžiai teisingi, turintis tobulą pažinimą yra priešais tave.
5. Dievas yra galingas ir stiprus, tačiau neniekina nieko.
6. Jis nepalieka nedorėlio gyvo, bet apgina nuskriaustojo teises.
7. Jis neatitraukia nuo teisiųjų savo akių, bet su karaliais pasodina soste, įtvirtina ir išaukština juos.
8. Jei jie sukaustomi grandinėmis ir priespaudos metu surišami virvėmis,
9. tai Jis parodo jiems jų darbus ir nusikaltimus.
10. Dievas atveria jų ausis pamokymui ir įsako atsisakyti nusikaltimų.
11. Jei jie paklauso ir tarnauja Jam, praleis savo dienas klestėdami ir metus besidžiaugdami.
12. Bet jei jie nepaklūsta, pražus nuo kardo, mirs, neįgavę išminties.
13. Veidmainiai kaupia širdyje rūstybę, jie nesišaukia Jo, net būdami surišti.
14. Tokie miršta jaunystėje, jų gyvenimas tarp netyrųjų.
15. Jis išgelbsti vargšą iš jo vargo ir atveria jam ausis priespaudos metu.
16. Jis ir tave išlaisvintų ir padengtų tau stalą gėrybėmis.
17. Tu susilaukei nedorėlio bausmės, teismas ir teisingumas pasiekė tave.
18. Būk atsargus, kad Jis nepašalintų tavęs savo rūstybėje, nes tada ir didelė išpirka neišgelbės tavęs.
19. Ar Jis atsižvelgs į tavo turtus? Ne! Nei į auksą, nei į tavo galybę.
20. Nelauk nakties, kai tautos bus pašalintos ir sunaikintos.
21. Saugokis, nepalink į neteisybę, kurią tu pasirinktum vietoje kentėjimų.
22. Dievas išaukštintas savo galybe, kas gali pamokyti kaip Jis?
23. Kas Jam nurodė Jo kelius ir kas Jam pasakytų: 'Tu klysti'?
24. Atsimink, kad galėtum išaukštinti Jo darbus, kuriuos žmonės matė.
25. Visi žmonės gali juos matyti ir pastebėti iš tolo.
26. Dievas yra didis, ne mums Jį suprasti; Jo metų tu negali suskaičiuoti.
27. Jis padaro iš vandens lašus, iš rūko lietų,
28. kurį debesys lieja gausiai ant žmonių.
29. Kas supras debesų išsidėstymą ir Jo palapinės garsus?
30. Jis paskleidžia savo šviesą ir apdengia jūros gelmes.
31. Jis teisia žmones ir teikia jiems maisto apsčiai.
32. Jis pažaboja žaibus ir įsako jiems smogti į tikslą.
33. Griaustinis praneša apie tai, ir gyvuliai jaučia, kas vyksta".

  Job (36/42)