Job (22/42)  

1. Temanas Elifazas atsakydamas tarė:
2. "Ar gali žmogus būti naudingas Dievui? Išminčiaus nauda yra jam pačiam.
3. Ar Visagaliui malonu, jei esi teisus? Ar Jis turi naudos, jei tavo kelias nepeiktinas?
4. Ar dėl to, kad Jo bijai, Jis bara tave ir patraukia tave į teismą?
5. Ar ne dėl tavo didelės nedorybės ir nesuskaičiuojamų kalčių?
6. Ėmei užstatą iš savo brolių už nieką, nuplėšei nuogiesiems drabužius,
7. nepagirdei ištroškusio, alkano nepamaitinai.
8. Savo jėga įsigijai nuosavybę, būdamas galingas, pasilaikei ją.
9. Našles išvarei be nieko ir našlaičius palikai tuščiomis rankomis.
10. Todėl tu patekai į spąstus ir netikėta baimė vargina tave,
11. tamsoje tu negali matyti; vandens gausybė apdengė tave.
12. Argi Dievo nėra dangaus aukštybėje? Žiūrėk, kaip aukštai yra žvaigždės.
13. Tu sakai: 'Ką Dievas žino? Ar Jis gali teisti pro tamsius debesis?
14. Tamsūs debesys dengia Jį, Jis nieko nemato vaikščiodamas dangaus skliautu'.
15. Ar vis dar laikaisi seno kelio, kuriuo piktadariai vaikščiojo?
16. Todėl jie nelaiku žuvo, jų pamatą nunešė tvanas.
17. Jie sakė Dievui: 'Atsitrauk nuo mūsų'. Ką Visagalis padarys jiems?
18. Jis pripildė jų namus gėrybių, tačiau nedorėlių patarimas yra toli nuo manęs.
19. Teisusis mato tai ir džiaugiasi, nekaltieji tyčiojasi iš jų:
20. 'Mūsų turtai nepražuvo, o tai, ką jie turėjo, suėdė ugnis'.
21. Susitaikyk su Juo ir nusiramink; tuomet ateis tau gerovė.
22. Priimk Jo pamokymus ir įsidėk Jo žodžius į širdį.
23. Jei grįši prie Visagalio, būsi sutvirtintas ir pašalinsi nedorybę iš savo palapinių,
24. tada krausi auksą kaip dulkes, Ofyro auksą kaip upelių akmenis.
25. Visagalis bus tau apsauga ir tu turėsi gausybę sidabro.
26. Tada gėrėsies Visagaliu ir pakelsi savo akis į Dievą.
27. Kai tu melsi Jį, Jis tave išklausys, ir tu ištesėsi savo įžadus.
28. Tu nuspręsi, ir bus tau, šviesa švies tau kelyje.
29. Kai žmogus pažemintas, tu sakysi: 'Yra išaukštinimas', ir Jis išgelbės nuolankų žmogų.
30. Jis išgelbės ir kaltą; jis bus išgelbėtas dėl tavo rankų švarumo".

  Job (22/42)