Jeremiah (48/52)  

1. Kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas, apie Moabą sako: "Vargas Nebojui, jis apiplėštas; Kirjataimai paimti, tvirtovė sugėdinta ir sunaikinta.
2. Moabo garbė praėjo. Priešai Hešbone galvojo tave sunaikinti: 'Pulkime, sunaikinkime Moabą ir pašalinkime jį iš tautų tarpo!' Tu, Madmeno mieste, irgi nutilsi, kardas sunaikins tave!
3. Šauksmas girdimas Horonaimuose, plėšimas ir didelis sunaikinimas.
4. Moabas sunaikintas, verkia jo kūdikiai.
5. Jie kyla Luhito šlaitu verkdami, nusileidžia į Horonaimus, jų priešai girdi verksmą dėl sunaikinimo.
6. Bėkite, būkite kaip kadagys dykumoje.
7. Kadangi pasitikėjai savo darbais ir turtais, tu būsi paimtas. Kemošas išeis į nelaisvę kartu su kunigais ir kunigaikščiais.
8. Sunaikinimas pasieks kiekvieną miestą, nė vienas neišsigelbės. Slėniai ir lygumos bus sunaikintos.
9. Duokite Moabui sparnus, kad jis galėtų pabėgti! Jis bus visai sunaikintas, miestai ištuštės.
10. Prakeiktas, kas Viešpaties įsakymą nenoriai vykdo ir kas saugo savo kardą nuo kraujo.
11. Moabas gyveno be rūpesčių nuo pat savo jaunystės, jo mielės nusėdo; jis nebuvo perpilamas iš indo į indą ir nebuvo ištremtas. Todėl jo skonis liko tas pats ir kvapas nepasikeitė.
12. Ateis laikas, kai Aš siųsiu jam pilstytojų, kurie jį perpils, jo ąsočius ištuštins ir sudaužys.
13. Moabas gėdysis Kemošo, kaip Izraelis gėdijosi Betelio, kuriuo pasitikėjo.
14. Kaip galite sakyti: 'Mes esame galingi vyrai, karžygiai!'
15. Moabas apiplėštas, jo miestai sunaikinti, rinktiniai jaunuoliai išėjo į pražūtį,­sako Karalius, kareivijų Viešpats.­
16. Moabo sunaikinimas artėja.
17. Apverkite jį, kaimynai ir visi, kurie žinote jo vardą. Sulaužytas jo stiprusis skeptras, puikioji lazda!
18. Nusileisk iš savo šlovės sosto į purvą, Dibono dukra! Moabo naikintojas ateis ir sugriaus tavo tvirtoves.
19. Sustok pakelėje, Aroero gyventoja, ir klausk pabėgėlį, kas atsitiko?
20. Moabas yra sumuštas ir nugalėtas! Šaukite ir dejuokite! Praneškite Arnone, kad Moabas apiplėštas.
21. Bausmė atėjo lygumos kraštui: Holonui, Jahacui, Mefaatui,
22. Dibonui, Nebojui, Bet Diblataimams,
23. Kirjataimams, Bet Gamului, Bet Meonui,
24. Kerijotams, Bocrai ir visiems Moabo miestams.
25. Nukirstas Moabo ragas ir jo petys sutriuškintas,­sako Viešpats.­
26. Nugirdykite jį, nes jis didžiavosi prieš Viešpatį. Moabas voliosis savo vėmaluose ir taps pajuoka.
27. Ar nesityčiojai iš Izraelio, lyg jis būtų vagis?
28. Moabo gyventojai, pasitraukite iš miestų ir gyvenkite uolose kaip balandžiai, susikrovę lizdą aukštai skardžiuose.
29. Mes girdėjome apie Moabo išdidumą, puikybę, akiplėšiškumą ir pasididžiavimą.
30. Aš žinau, kad jo pasigyrimas yra tuščias ir darbai niekam tikę.
31. Aš verkiu ir dejuoju Moabo ir Kir Hereso žmonių.
32. Aš verkiu dėl tavęs, Sibmos vynuogyne, daugiau negu dėl Jazero. Tavo atžalos nusidriekė per jūrą ir pasiekė Jazerą. Naikintojas užpuolė tavo vasaros vaisius ir vynuogyno derlių.
33. Džiaugsmas ir linksmybė dingo iš derlingų Moabo laukų. Aš pašalinau vyną iš spaustuvo, vyno mynėjas nebemina jo, džiaugsmo šūksnių negirdėti.
34. Šauksmas iš Hešbono pasiekia Elealę, jų aimanos girdimos iki Jahaco, o iš Coaro­iki Horonaimų ir Eglat Šelišijos. Ir Nimrimų vandenys išseks.
35. Aš sustabdysiu Moabe aukojimą ir smilkymą jų dievams aukštumose.
36. Mano širdis dejuoja kaip fleita dėl Moabo ir Kir Hereso žmonių. Jie neteko visų savo turtų, kuriuos turėjo.
37. Visų galvos nuskustos ir barzdos nukirptos; rankos suraižytos ir strėnos padengtos ašutinėmis.
38. Ant visų Moabo stogų ir aikštėse girdisi tik dejavimas. Aš sudaužiau Moabą kaip netinkamą indą,­sako Viešpats.­
39. Jie dejuos, sakydami: 'Kaip sudaužytas, kaip sugėdintas Moabas!' Jis taps pajuoka ir pasibaisėjimu visoms aplinkinėms tautoms.
40. Jis atskrenda kaip erelis ir ištiesia sparnus virš Moabo.
41. Jis paims tvirtoves ir miestus. Tą dieną Moabo kariai bus nuliūdę ir išsigandę kaip moterys.
42. Moabo tauta bus sunaikinta, nes ji didžiavosi prieš Viešpatį.
43. Išgąstis, duobė ir spąstai laukia jūsų, Moabo gyventojai!
44. Kas pabėgs nuo išgąsčio, įkris į duobę, kas išlips iš duobės, pateks į spąstus. Tai ištiks Moabą jų aplankymo metu.
45. Bėgantys ir netekę jėgų sustos Hešbono pavėsyje. Bet ugnis išeis iš Hešbono ir liepsna iš Sihono ir praris Moabo kaktą ir triukšmadarių galvos vainiką.
46. Vargas tau, Moabai! Tu žuvai, Kemošo tauta! Tavo sūnūs yra ištremti, tavo dukterys pateko į nelaisvę.
47. Bet Aš parvesiu Moabo ištremtuosius paskutinėmis dienomis,­ sako kareivijų Viešpats". Toks yra Moabo teismas.

  Jeremiah (48/52)