Hebrews (3/13)  

1. Todėl, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų išpažinimo Apaštalą ir vyriausiąjį Kunigą Jėzų Kristų,
2. kuris buvo ištikimas Jį paskyrusiam, kaip ir Mozė visuose Jo namuose.
3. Juk Jis yra pripažintas vertu didesnės šlovės už Mozę, kaip didesnės pagarbos vertas statytojas už namą.
4. Mat kiekvienas namas kažkieno pastatytas, o viską pastatęs yra Dievas.
5. Ir Mozė buvo ištikimas visuose Jo namuose kaip tarnas, kad paliudytų tai, kas ateity turėjo būti pasakyta.
6. O Kristus kaip Sūnus viešpatauja Jo namuose, ir tie namai esame mes, jei pasitikėjimą ir tvirtą vilties pasigyrimą išsaugosime iki galo.
7. Todėl, kaip Šventoji Dvasia sako: "Jei šiandien išgirsite Jo balsą,
8. neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą, gundymo dieną dykumoje,
9. kur jūsų tėvai gundė mane, mėgino ir matė mano darbus per keturiasdešimt metų.
10. Todėl Aš užpykau ant tos kartos ir pasakiau: 'Visada jie klysta savo širdyje ir nepažino mano kelių'.
11. Taigi Aš prisiekiau savo rūstybėje: 'Jie neįeis į mano poilsį!' "
12. Žiūrėkite, broliai, kad kuris iš jūsų nebūtų piktos, netikinčios širdies, atitolusios nuo gyvojo Dievo.
13. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien,­kol dar sakoma "šiandien",­kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta.
14. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais,­jei tik išlaikysime tvirtą pradinį pasitikėjimą iki galo,
15. kol yra sakoma: "Šiandien, jei išgirsite Jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą".
16. Kas gi buvo tie, kurie išgirdę maištavo? Ar ne visi Mozės išvestieji iš Egipto?
17. Ant ko Jis buvo užpykęs per keturiasdešimt metų? Ar ne ant nusidėjusių, kurių lavonai krito dykumoje?
18. O kam prisiekė, jog neįeis į Jo poilsį, jei ne tiems, kurie nepakluso?
19. Taigi matome, kad jie negalėjo įeiti dėl netikėjimo.

  Hebrews (3/13)