Hebrews (13/13)    

1. Teišsilaiko broliška meilė.
2. Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, priėmė viešnagėn angelus.
3. Prisiminkite kalinius, tarsi kartu būdami įkalinti, prisiminkite tuos, su kuriais piktai elgiamasi, nes patys tebesate kūne.
4. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas.
5. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis pats yra pasakęs: "Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu".
6. Todėl galime su pasitikėjimu tarti: "Viešpats mano padėjėjas­aš nebijosiu! Ką gali padaryti man žmogus?"
7. Atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu.
8. Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius.
9. Nesiduokite suklaidinami įvairių ir svetimų mokslų, nes gera, kai širdis sustiprinama malone, o ne valgiais, kurie nedavė naudos tiems, kurie jų laikėsi.
10. Mes turime aukurą, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tarnauja palapinei.
11. Juk kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiojo kunigo įnešamas į šventyklą už nuodėmes, sudeginami už stovyklos.
12. Todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už vartų.
13. Taigi išeikime pas Jį už stovyklos, nešdami Jo paniekinimą.
14. Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo.
15. Todėl per Jį visada aukokime Dievui šlovinimo auką, tai yra Jo vardą garbinančių lūpų vaisių.
16. Nepamirškite daryti gera ir dalintis su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui.
17. Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas; jie tai tedaro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga.
18. Melskite už mus, nes esame įsitikinę turį gerą sąžinę ir norį visame kame dorai elgtis.
19. Itin prašau melsti, kad būčiau greičiau jums sugrąžintas.
20. Ramybės Dievas, amžinosios Sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių Ganytoją­mūsų Viešpatį Jėzų,
21. teištobulina jus kiekvienam geram darbui, kad vykdytumėte Jo valią, Jam veikiant jumyse, kas Jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.
22. Aš maldauju jus, broliai, kantriai priimkite šį paraginimo žodį: juk parašiau jums trumpai.
23. Žinokite, kad mūsų brolis Timotiejus yra išleistas laisvėn. Jei jis greitai atvyks, ir aš su juo drauge pamatysiu jus.
24. Sveikinkite visus savo vadovus ir visus šventuosius. Jus sveikina broliai iš Italijos.
25. Malonė teesie su jumis visais! Amen.

  Hebrews (13/13)