Genesis (36/50)  

1. Šitie yra Ezavo, kuris yra Edomas, palikuonys.
2. Ezavas vedė žmonas kanaanietes: hetito Elono dukterį Adą, hivo Cibeono sūnaus Anos dukterį Oholibamą
3. ir Basmatą, Izmaelio dukterį, Nebajoto seserį.
4. Ados sūnus­Elifazas. Basmatos sūnus­Reuelis.
5. Oholibamos sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas. Šitie yra Ezavo sūnūs, gimę jam Kanaano žemėje.
6. Ezavas pasiėmė savo žmonas, sūnus, dukteris, visus savo žmones, gyvulių bandas ir visą nuosavybę, kurią buvo įsigijęs Kanaano krašte, ir išvyko į kitą šalį, pasitraukdamas nuo savo brolio Jokūbo.
7. Jų turtai buvo per dideli, kad jie galėtų gyventi kartu, o žemė, kurioje jie buvo ateiviai, nebegalėjo išmaitinti jų gyvulių.
8. Ezavas apsigyveno Seyro kalnyne. Ezavas yra Edomas.
9. Šitie yra Ezavo, edomitų tėvo palikuonys Seyro kalnyne.
10. Ezavo sūnų vardai: Ezavo žmonos Ados sūnus­Elifazas, Ezavo žmonos Basmatos sūnus­Reuelis.
11. Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas ir Kenazas.
12. Timna buvo Ezavo sūnaus Elifazo sugulovė ir pagimdė Elifazui Amaleką. Šitie yra Ezavo žmonos Ados sūnūs.
13. Reuelio sūnūs: Nahatas ir Zerachas, Šama ir Miza. Jie yra Ezavo žmonos Basmatos sūnūs.
14. Ezavo žmonos Oholibamos, Cibeono sūnaus Anos dukters, sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas.
15. Šie yra Ezavo sūnų kunigaikščiai-Ezavo pirmagimio Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Kenazas,
16. Korachas, Gatamas, Amalekas­iš Elifazo kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie yra Ados sūnūs.
17. Ezavo sūnaus Reuelio sūnūs: Nahatas, Zerachas, Šama, Miza­iš Reuelio kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie Ezavo žmonos Basmatos sūnūs.
18. Ezavo žmonos Oholibamos sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas. Tai iš Anos dukters Oholibamos, Ezavo žmonos, kilę kunigaikščiai.
19. Jie yra Ezavo, tai yra Edomo sūnūs­tos šalies kunigaikščiai.
20. Horo Seyro sūnūs, gyvenę krašte: Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana,
21. Dišonas, Eceras, Dišanas. Jie horų, Seyro sūnų, kunigaikščiai Edomo krašte.
22. Lotano vaikai: Horis, Hemamas ir Lotano sesuo Timna.
23. Sobalio sūnūs: Alvanas, Manahatas, Ebalas, Šefojas ir Onamas.
24. Cibeono sūnūs: Aja ir Ana. Ana, beganydamas savo tėvo Cibeono asilus, dykumoje rado šiltąsias versmes.
25. Anos vaikai: Dišonas ir duktė Oholibama.
26. Dišono sūnūs: Hemdanas, Ešbanas, Itranas ir Keranas.
27. Ecero sūnūs: Bilhanas, Zaavanas ir Akanas.
28. Dišano sūnūs: Ucas ir Aranas.
29. Horai: Lotanas, Šobalas, Zibeonas, Anas,
30. Dišonas, Eceras ir Dišanas­horų kunigaikščiai Seyro krašte.
31. Šitie karaliai valdė Edomo kraštą, kai izraelitai dar neturėjo savo kilmės karaliaus.
32. Edome karaliumi buvo Beoro sūnus Bela: jo miestas vadinosi Dinhaba.
33. Belai mirus, jo vietą užėmė Jobabas, Zeracho iš Bocros sūnus.
34. Jobabui mirus, jo vietoje karaliavo Hušamas iš Temano šalies.
35. Hušamui mirus, sostą paėmė Bedado sūnus Hadadas, kuris sumušė Midjaną Moabo laukuose ir kurio miestas vadinosi Avitas.
36. Hadadui mirus, jo vietą užėmė Samla iš Masrekos.
37. Samlai mirus, karaliavo Saulius iš Rehoboto.
38. Sauliui mirus, sostas atiteko Achboro sūnui Baal Hananui.
39. Achboro sūnui Baal Hananui mirus, jo vietą užėmė Hadaras. Jo miestas vadinosi Pavas. Jo žmona buvo vardu Mehetabelė; ji buvo Me Zahabo dukters Matredos duktė.
40. Ezavo kunigaikščių vardai pagal jų kilmę ir vietos pavadinimą: Timna, Alva, Jetetas,
41. Oholibama, Ela, Pinonas,
42. Kenazas, Temanas, Mibcaras,
43. Magdielis, Iramas. Šitie Edomo kunigaikščiai gyveno jų nuosavame krašte. Ezavas­edomitų protėvis.

  Genesis (36/50)