Genesis (10/50)  

1. Tai yra Nojaus sūnų Semo, Chamo ir Jafeto palikuonys. Tvanui praėjus, jie susilaukė sūnų.
2. Jafeto sūnūs: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras.
3. Gomero sūnūs: Aškenazas, Rifatas ir Togarma.
4. Javano sūnūs: Eliša, Taršišas, Kitimas ir Dodanimas.
5. Iš šitų atsirado tautų grupės, gyvenančios savo žemėse, kiekviena su savo kalba ir pagal savo giminę savo tautose.
6. Chamo sūnūs: Kušas, Mizraimas, Putas ir Kanaanas.
7. Kušo sūnūs: Seba, Havila, Sabta, Rama ir Sabtecha. Ramos sūnūs: Šeba ir Dedanas.
8. Kušui gimė ir Nimrodas, kuris tapo galingas žemėje.
9. Jis buvo smarkus medžiotojas Viešpaties akyse. Todėl sakoma: "Smarkus medžiotojas kaip Nimrodas Viešpaties akyse".
10. Jo karalystės pradžia buvo Babelė, Erechas, Akadas ir Kalnė Šinaro šalyje.
11. Iš čia jis išvyko į Asūrą ir pasistatė Ninevę, Rehobot Irą, Kelachą
12. ir Reseną tarp Ninevės ir Kelacho; tai yra didysis miestas.
13. Mizraimo sūnūs: Ludas, Anamimas, Lehabas, Naftuchimas,
14. Patrusimas, Kasluhas, iš kurio kilo filistinai, ir Kaftoras.
15. Kanaano palikuonys: pirmagimis Sidonas, Hetas,
16. jebusiečiai, amoritai, girgašai,
17. hivai, arkai, sinai,
18. arvadiečiai, cemarai ir hematiečiai. Taip kanaaniečių giminės išsiplėtė.
19. Kanaaniečių ribos tęsėsi nuo Sidono link Geraro iki Gazos, link Sodomos, Gomoros, Admos bei Ceboimų iki Lešos.
20. Tai Chamo palikuonys pagal jų gentis, kalbas, šalis bei tautas.
21. Semas, visų Ebero sūnų tėvas, vyresnysis Jafeto brolis, taip pat turėjo sūnų.
22. Semo sūnūs: Elamas, Asūras, Arfaksadas, Ludas ir Aramas.
23. Aramo sūnūs: Ucas, Hulas, Geteras ir Mašas.
24. Arfaksado sūnus­Sala, o Salos­Eberas.
25. Eberas turėjo du sūnus: vienas vardu Falekas, nes jo dienomis buvo padalinta žemė, antrasis­Joktanas.
26. Joktano sūnūs: Almodadas, Šelefas, Hacarmavetas, Jerachas,
27. Hadoramas, Uzalas, Dikla,
28. Obalas, Abimaelis, Šeba,
29. Ofyras, Havila ir Jobabas; visi jie yra Joktano sūnūs.
30. Jie gyveno nuo Mešos iki Sefaro kalno rytuose.
31. Šitie yra Semo palikuonys pagal jų gimines, kalbas, šalis bei tautas.
32. Šitos yra Nojaus sūnų giminės pagal jų palikuonis ir tautas; iš jų atsirado tautos žemėje po tvano.

  Genesis (10/50)