Ezra (2/10)  

1. Tie yra krašto žmonės, kurie grįžo iš nelaisvės, iš tų, kuriuos Babilono karalius Nebukadnecaras buvo ištrėmęs į Babiloną. Jie sugrįžo į Jeruzalę bei Judą, kiekvienas į savo miestą.
2. Su Zorobabeliu grįžo Jozuė, Nehemija, Seraja, Reelaja, Mordechajas, Bilšanas, Misparas, Bigvajas, Rehumas, Baana. Izraelio tautos vyrų skaičius toks:
3. Parošo palikuonių­du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du;
4. Šefatijos­trys šimtai septyniasdešimt du;
5. Aracho­septyni šimtai septyniasdešimt penki;
6. Pahat Moabo palikuonių iš Jozuės ir Joabo giminės­du tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika;
7. Elamo­tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi;
8. Zatuvo­devyni šimtai keturiasdešimt penki;
9. Zakajo­septyni šimtai šešiasdešimt;
10. Banio­šeši šimtai keturiasdešimt du;
11. Bebajo­šeši šimtai dvidešimt trys;
12. Azgado­tūkstantis du šimtai dvidešimt du;
13. Adonikamo­šeši šimtai šešiasdešimt šeši;
14. Bigvajo­du tūkstančiai penkiasdešimt šeši;
15. Adino­keturi šimtai penkiasdešimt keturi;
16. Atero palikuonių iš Jehizkijos­ devyniasdešimt aštuoni;
17. Becajo­trys šimtai dvidešimt trys;
18. Joros­šimtas dvylika;
19. Hašumo­du šimtai dvidešimt trys;
20. Gibaro­devyniasdešimt penki;
21. Betliejaus vyrų­šimtas dvidešimt trys;
22. Netofos vyrų­penkiasdešimt šeši;
23. Anatoto vyrų­šimtas dvidešimt aštuoni;
24. Azmaveto vyrų­keturiasdešimt du;
25. Kirjat Arimo, Kefyros ir Beeroto vyrų­septyni šimtai keturiasdešimt trys;
26. Ramos ir Gebos vyrų­šeši šimtai dvidešimt vienas;
27. Michmašo vyrų­šimtas dvidešimt du;
28. Betelio ir Ajo vyrų­du šimtai dvidešimt trys;
29. Nebojo palikuonių­penkiasdešimt du;
30. Magbišo­šimtas penkiasdešimt šeši;
31. kito Elamo­tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi;
32. Harimo­trys šimtai dvidešimt;
33. Lodo, Hadido ir Onojo­septyni šimtai dvidešimt penki;
34. Jericho­trys šimtai keturiasdešimt penki;
35. Senavos­trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt.
36. Kunigų: Jedajos palikuonių iš Jozuės namų­devyni šimtai septyniasdešimt trys;
37. Imero­tūkstantis penkiasdešimt du;
38. Pašhūro­tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni;
39. Harimo­tūkstantis septyniolika.
40. Levitų: Jozuės ir Kadmielio palikuonių iš Hodavijos sūnų­septyniasdešimt keturi.
41. Giedotojų: Asafo palikuonių­ šimtas dvidešimt aštuoni.
42. Vartininkų: Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos ir Šobajo palikuonių­iš viso šimtas trisdešimt devyni.
43. Šventyklos tarnai: Cihos, Hasufos, Tabaoto,
44. Keroso, Siacho, Padono,
45. Lebanos, Hagabos, Akubo,
46. Hagabo, Šalmajo, Hanano,
47. Gidelio, Gaharo, Reajos,
48. Recino, Nekodos, Gazamo,
49. Uzos, Paseaho, Besajo,
50. Asnos, Meunimo, Nefusimo,
51. Bakbuko, Hakufos, Harhūro,
52. Bacluto, Mehidos, Haršos,
53. Barkoso, Siseros, Temaho,
54. Neciacho ir Hatifos palikuonys.
55. Saliamono tarnų palikuonys: Sotajo, Sofereto, Perudos,
56. Jaalos, Darkono, Gidelio,
57. Šefatijos, Hatilo, Pocheret Cebaimo ir Amio palikuonys.
58. Šventyklos ir Saliamono tarnų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.
59. Šitie atvyko iš Tel Melacho, Tel Haršo, Kerubo, Adono ir Imero, bet negalėjo įrodyti savo tėvų ir savo kilmės, ar jie buvo kilę iš Izraelio:
60. Delajos, Tobijos ir Nekodos palikuonių­šeši šimtai penkiasdešimt du.
61. Kunigai: Hobajos, Hakoco ir Barzilajaus (jis buvo vedęs vieną iš gileadiečo Barzilajaus dukterų ir buvo vadinamas jų vardu) palikuonys.
62. Jie ieškojo savo vardų giminių sąrašuose, tačiau jų nesurado; todėl buvo atskirti nuo kunigystės kaip susitepę.
63. Tiršata uždraudė jiems valgyti labai šventą maistą, kol atsiras kunigas su Urimu ir Tumimu.
64. Iš viso žmonių buvo keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt,
65. neskaičiuojant jų tarnų ir tarnaičių, kurių buvo septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni. Be to, jie turėjo du šimtus giedotojų.
66. Žirgų buvo septyni šimtai trisdešimt šeši, mulų­du šimtai keturiasdešimt penki,
67. kupranugarių­keturi šimtai trisdešimt penki, asilų­šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt.
68. Kai kurie šeimų vadai, atėję prie Viešpaties namų Jeruzalėje, davė savo noru aukų Dievo namams;
69. jie davė pagal savo išgales iždui šešiasdešimt vieną tūkstantį drachmų aukso, penkis tūkstančius minų sidabro ir šimtą apdarų kunigams.
70. Kunigai, levitai, tautos dalis, giedotojai, vartininkai ir šventyklos tarnai apsigyveno savo miestuose; ir visas Izraelis apsigyveno savo miestuose.

  Ezra (2/10)