Ezra (10/10)    

1. Kai Ezra, klūpodamas ir verkdamas, meldėsi ir išpažino savo ir tautos nuodėmes prie Dievo namų, didelis būrys vyrų, moterų ir vaikų iš Izraelio, susirinkę aplink jį, graudžiai verkė.
2. Tada Jehielio sūnus Šechanija iš Elamo palikuonių atsiliepė: "Mes nusikaltome savo Dievui, vesdami svetimtautes moteris, tačiau dar yra vilties Izraeliui.
3. Padarykime sandorą su Dievu, kad atleisime visas žmonas ir iš jų gimusius vaikus, klausydami Viešpaties ir tų, kurie dreba prieš mūsų Dievo įsakymus. Darykime, kaip reikalauja įstatymas!
4. Kelkis, nes tu turi tai padaryti, o mes būsime su tavimi. Būk drąsus ir veik".
5. Ezra atsikėlęs prisaikdino vyresniuosius kunigus ir levitus ir visą Izraelį, kad jie elgsis pagal tą žodį. Ir jie prisiekė.
6. Tada Ezra atėjo nuo Dievo namų į Eljašibo sūnaus Johanano kambarį, nieko nevalgė ir negėrė, nes liūdėjo dėl grįžusiųjų tremtinių nusikaltimo.
7. Jie paskelbė visame Jude ir Jeruzalėje visiems grįžusiems tremtiniams susirinkti į Jeruzalę.
8. Jei kas neateis per tris dienas, visas jo turtas kunigaikščių ir vyresniųjų nutarimu bus atimtas ir jis pats bus atskirtas nuo tremtinių.
9. Per tris dienas visi Judo ir Benjamino žmonės susirinko Jeruzalėje devinto mėnesio dvidešimtą dieną. Visi žmonės susėdo Dievo namų aikštėje, drebėdami dėl šito reikalo ir nuo smarkaus lietaus.
10. Kunigas Ezra atsistojęs tarė: "Jūs nusikaltote, vesdami svetimtautes moteris, ir tuo padidinote Izraelio kaltę.
11. Dabar išpažinkite savo kaltę Viešpačiui, savo tėvų Dievui, ir vykdykite Jo valią­atsiskirkite nuo šio krašto tautų ir nuo svetimtaučių moterų".
12. Visi susirinkusieji garsiai atsakė: "Kaip pasakei, taip padarysime.
13. Žmonių yra daug, ir dabar lietingas metas, neįmanoma būti lauke. Be to, tas reikalas negali būti sutvarkytas per vieną ar dvi dienas, nes nusikaltusių tarp mūsų yra daug.
14. Tegul pasilieka mūsų vyresnieji. Visuose mūsų miestuose gyvenantieji, kurie yra vedę svetimtautes žmonas, tegul ateina paskirtu laiku su tų miestų vyresniaisiais ir teisėjais, kol pasitrauks nuo mūsų Dievo rūstybė dėl šito poelgio".
15. Asaelio sūnus Jehonatanas ir Tikvos sūnus Jachzėja buvo paskirti tam darbui, o levitai Mešulamas ir Šabetajas jiems padėjo.
16. Grįžusieji tremtiniai taip ir padarė. Kunigas Ezra su šeimų vyresniaisiais, kurie buvo pašaukti vardais, buvo atskirti ir dešimto mėnesio pirmą dieną jie susėdo ištirti šį reikalą.
17. Iki pirmo mėnesio pirmos dienos jie pabaigė bylas su visais, kurie buvo vedę svetimtautes.
18. Tarp kunigų sūnų, vedusių svetimtautes, iš Jehocadako sūnaus Jozuės sūnų ir jo brolių­Maasėja, Eliezeras, Jaribas ir Gedolija.
19. Jie padavė rankas, kad atleis savo žmonas, ir už kaltę paaukojo po aviną.
20. Iš Imero­Hananis ir Zebadija.
21. Iš Harimo­Maasėja, Elija, Šemaja, Jehielis ir Uzija.
22. Iš Pašhūro­Eljoenajas, Maasėja, Izmaelis, Netanelis, Jehozabadas ir Eleasa.
23. Iš levitų palikuonių­Jehozabadas, Šimis, Kelaja, tai yra Kelita, Petahija, Judas ir Eliezeras.
24. Iš giedotojų­Eljašibas. Iš vartininkų-Šalumas, Telemas ir Ūris.
25. Kitų izraelitų palikuonys: iš Parošo palikuonių­Ramija, Izija, Malkija, Mijaminas, Eleazaras, Malkija ir Benaja;
26. iš Elamo­Matanija, Zacharija, Jehielis, Abdis, Jeremotas ir Elija;
27. iš Zatuvo­Eljoenajas, Eljašibas, Matanija, Jeremotas, Zabadas ir Aziza;
28. iš Bebajo­Johananas, Hananija, Zabajas ir Atlajas;
29. iš Banio­Mešulamas, Maluchas, Adaja, Jašubas, Šealas ir Jeramotas;
30. iš Pahat Moabo­Adna, Kelalas, Benaja, Maasėja, Matanija, Becalelis, Binujas ir Manasas;
31. iš Harimo­Eliezeras, Išija, Malkija, Šemaja, Simeonas,
32. Benjaminas, Maluchas ir Šemarija;
33. iš Hašumo­Matenajas, Matata, Zabadas, Elifeletas, Jeremajas, Manasas ir Šimis;
34. iš Banio­Maadajas, Amramas, Uelis,
35. Benaja, Bedija, Keluhis,
36. Vanija, Meremotas, Eljašibas,
37. Matanija, Matenajas ir Jaasajas,
38. Banis, Binujis, Šimis,
39. Šelemija, Natanas ir Adaja,
40. Machnadbajas, Šašajas, Šarajas,
41. Azarelis, Šelemijas, Šemarija,
42. Šalumas, Amarija ir Juozapas;
43. iš Nebojo­Jejelis, Matitija, Zabadas, Zebina, Jadajas, Joelis ir Benaja.
44. Visų šitų žmonos buvo svetimtautės, ir kai kurie iš jų turėjo vaikų su jomis.

  Ezra (10/10)