Ephesians (5/6)  

1. Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai,
2. ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.
3. Todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas tenebūna net minimi pas jus, kaip pridera šventiesiems;
4. taip pat nešvankumas, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas.
5. Nes jūs žinote, kad joks ištvirkėlis, netyras ar gobšas, kuris yra stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės.
6. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus.
7. Todėl nebūkite jų bendrai!
8. Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai,­
9. nes Dvasios vaisius reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa,­
10. ištirdami, kas patinka Viešpačiui.
11. Ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos.
12. Nes ką jie slapčia daro, gėda net sakyti.
13. Bet viskas, kas atskleidžiama, tampa šviesos apšviesta, o kas tik apšviesta, yra šviesa.
14. Todėl sakoma: "Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus".
15. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės: kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi,
16. branginantys laiką, nes dienos yra piktos.
17. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia.
18. Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios,
19. kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdyse Viešpatį,
20. visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu,
21. paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje.
22. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg Viešpačiui,
23. nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios,­Jis kūno gelbėtojas.
24. Todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų.
25. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save,
26. kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu,
27. kad pristatytų sau šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą.
28. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį.
29. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus bažnyčią.
30. Mes gi esame Jo kūno nariai, iš Jo kūno ir kaulų.
31. "Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu".
32. Tai didelė paslaptis,­aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią.
33. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną taip, kaip save patį, o žmona tegerbia savo vyrą.

  Ephesians (5/6)