Ephesians (4/6)  

1. Taigi aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti.
2. Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje,
3. siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais.
4. Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai.
5. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas.
6. Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.
7. Bet kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos saiką.
8. Todėl sakoma: "Pakilęs aukštyn, nusivedė belaisvius ir davė žmonėms dovanų".
9. Ką reiškia "Jis pakilo", jeigu ne tai, kad Jis pirma ir nusileido į žemesniąsias žemės vietas.
10. Tas, kuris nužengė, yra ir Tas, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visa užpildytų.
11. Ir Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais,
12. kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui,
13. kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko,
14. kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo, vedančio į paklydimą,
15. bet, kalbėdami tiesą meilėje, augtume visame kame į Jį, kuris yra galva­Kristus.
16. Iš Jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai, auga, kad ugdytų save meilėje.
17. Taigi aš liepiu ir įspėju Viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonys dėl savo proto tuštybės.
18. Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanymo bei širdies užkietėjimo.
19. Jie sustabarėję, pasidavę gašlumui, nepasotinamai daro visus nešvarius darbus.
20. Bet jūs ne taip pažinote Kristų!
21. Juk iš Jo girdėjote ir Jame išmokote,­nes tiesa yra Jėzuje,­
22. kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais,
23. atsinaujinti savo proto dvasioje
24. ir apsirengti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.
25. Tad, atmetę melą, "kiekvienas tekalba tiesą savo artimui", nes esame vieni kitų nariai.
26. "Rūstaukite ir nenusidėkite". Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės!
27. Ir neduokite vietos velniui.
28. Kas vogdavo, tegu daugiau nebevagia, bet dirba, darydamas savo rankomis gerus darbus, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam.
29. Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams.
30. Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate užantspauduoti atpirkimo dienai.
31. Tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis.
32. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums.

  Ephesians (4/6)