Deuteronomy (1/34)  

1. Mozė kalbėjo izraelitams šioje Jordano pusėje, dykumoje, tarp Parano, Tofelio, Labano, Haceroto ir Di Zahabo miestų.
2. Nuo Horebo per Seyro kalnus iki Kadeš Barnėjos yra vienuolikos dienų kelias.
3. Keturiasdešimtaisiais metais, vienuolikto mėnesio pirmą dieną Mozė kalbėjo izraelitams viską, ką jam Viešpats dėl jų buvo įsakęs.
4. Nugalėjęs amoritų karalių Sihoną, gyvenusį Hešbone, ir Bašano karalių Ogą, gyvenusį Aštarote, Edrėjo mieste,
5. šioje Jordano pusėje, Moabo žemėje, Mozė pradėjo aiškinti įstatymą:
6. "Viešpats, mūsų Dievas, mums kalbėjo prie Horebo: 'Jau užtenka jums gyventi prie šio kalno.
7. Eikite pas amoritus į visas jų apylinkes: į lygumas, kalnuotas vietas, slėnius, pietų link ir išilgai jūros kranto, į Kanaano ir Libano žemes iki didžiosios Eufrato upės'.
8. Aš atvedžiau jus į žemę, kurią Viešpats prisiekė duoti jūsų tėvams Abraomui, Izaokui ir Jokūbui ir jų palikuonims. Eikite ir užimkite ją.
9. Aš jums anuo metu sakiau:
10. 'Aš vienas neįstengiu jumis rūpintis, nes Viešpats, jūsų Dievas, jus padaugino, ir šiandien jūsų yra tiek, kiek dangaus žvaigždžių.
11. Viešpats, jūsų tėvų Dievas, dar tūkstanteriopai tepadaugina ir tepalaimina jus, kaip Jis pažadėjo.
12. Kaip aš vienas galiu nešti jūsų naštas, vargus ir vaidus?
13. Išsirinkite iš savo giminių išmintingų, sumanių ir žinomų vyrų, kad juos paskirčiau jums vadais'.
14. Tada jūs sutikote, kad taip padaryti yra gerai.
15. Aš iš jūsų giminių išmintingus bei sumanius vyrus paskyriau jums vadovauti: tūkstantininkais, šimtininkais, penkiasdešimtininkais ir dešimtininkais.
16. Įsakiau jūsų teisėjams: 'Išklausykite bylas ir teisingai teiskite juos ir ateivius,
17. neatsižvelkite teisme į asmenis; išklausykite mažą ir didelį, nebijokite jokio žmogaus, nes teismas yra Dievo. Jeigu jums kas būtų per sunku, praneškite man, ir aš išklausysiu'.
18. Tuo metu aš jums įsakiau viską, ką privalote daryti.
19. Palikę Horebą, ėjome per didžiąją, baisiąją dykumą, kurią matėte, keliu per amoritų kalnus, kaip Viešpats, mūsų Dievas, buvo įsakęs. Kai atvykome į Kadeš Barnėją,
20. jums sakiau: 'Atėjote į amoritų kalnyną, kurį Viešpats, mūsų Dievas, mums duoda.
21. Štai Viešpaties jums pažadėtoji žemė. Eikite ir užimkite ją, nes Viešpats, jūsų tėvų Dievas, jums ją pažadėjo. Nieko nebijokite ir nenusigąskite'.
22. Tada jūs, priėję prie manęs, tarėte: 'Siųskime vyrus apžiūrėti žemę ir pranešti, kuriuo keliu turime keliauti ir į kuriuos miestus eiti'.
23. Man patiko ta šneka, todėl siunčiau iš jūsų dvylika vyrų, po vieną iš kiekvienos giminės.
24. Jie nuėjo į kalnuotas vietas ligi Eškolo slėnio, apžiūrėjo žemę,
25. paėmė jos vaisių ir, atnešę pas mus, tarė: 'Gera žemė, kurią Viešpats, mūsų Dievas, mums duoda'.
26. Tačiau jūs nenorėjote eiti ir sukilote prieš Viešpaties įsakymą,
27. murmėdami savo palapinėse: 'Viešpats mūsų nekenčia, todėl mus išvedė iš Egipto, kad amoritai mus sunaikintų.
28. Kaipgi mes eisime? Pasiuntiniai išgąsdino mus, pranešdami, kad ta tauta gausesnė ir aukštesnė už mus, kad jų miestai dideli ir sustiprinti ligi dangaus ir kad ten jie matė ir Anako palikuonių'.
29. Aš jums sakiau: 'Nenusigąskite jų ir nebijokite,
30. nes Viešpats, jūsų Dievas, eina priekyje jūsų ir pats už jus kariaus, kaip tai darė Egipte jūsų akivaizdoje.
31. Dykumoje patys matėte, kaip Viešpats, jūsų Dievas, nešė jus, kaip žmogus neša savo kūdikį, visą kelią, kuriuo ėjote, kol atėjote į šitą vietą'.
32. Bet jūs nepatikėjote Viešpačiu, jūsų Dievu,
33. kuris ėjo pirma jūsų keliu ir nurodydavo vietą, kur ištiesti palapines; naktį rodydavo kelią ugnimi, o dieną­debesies stulpu.
34. Viešpats girdėjo jūsų kalbas ir užsirūstinęs prisiekė:
35. 'Nė vienas iš šitos piktos kartos neišvys gerosios žemės, kurią su priesaika pažadėjau jūsų tėvams,
36. išskyrus Jefunės sūnų Kalebą; jis ją matys; Aš duosiu jam ir jo vaikams žemę, kurioje jis vaikščiojo, nes jis sekė mane iki galo'.
37. Viešpats užsirūstino ir ant manęs dėl jūsų ir tarė: 'Ir tu neįeisi į ją,
38. bet tavo tarnas Jozuė įeis; jį padrąsink, nes jis padalys žemę izraelitams.
39. Jūsų kūdikiai, apie kuriuos sakėte, kad jie taps grobiu, ir jūsų sūnūs, kurie šiandien dar nežino skirtumo tarp gero ir pikto, įeis į ją; jiems Aš duosiu žemę, ir jie ją užims.
40. Jūs gi grįžkite į dykumą, Raudonosios jūros link'.
41. Tada man atsakėte: 'Nusidėjome Viešpačiui, eisime ir kovosime, kaip Viešpats, mūsų Dievas, įsakė'. Jūs apsiginklavote ir buvote pasiruošę traukti į kalnus.
42. Viešpats man tarė: 'Sakyk jiems neiti ir nekovoti, kad nežūtų nuo savo priešų, nes Aš nebūsiu su jais'.
43. Kalbėjau jums, bet jūs neklausėte, priešinotės Viešpaties įsakymui ir atkakliai žygiavote į kalnus.
44. Amoritai, gyvenantys kalnuose, vijosi kaip bitės jus nuo Seyro iki Hormos.
45. Sugrįžę raudojote Viešpaties akivaizdoje, bet Jis jūsų neklausė ir nekreipė į jus dėmesio.
46. Todėl Kadeše pasilikote ilgą laiką".

      Deuteronomy (1/34)