Colossians (3/4)  

1. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje.
2. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje.
3. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve.
4. Kai pasirodys Kristus­mūsų gyvenimas, tada su Juo ir jūs pasirodysite šlovėje.
5. Todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė.
6. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė neklusnumo vaikams.
7. Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų.
8. Bet dabar jūs visa tai nusivilkite: rūstybę, nirtulį, nelabumą, pyktį, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų.
9. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais
10. ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pažinimu pagal atvaizdą To, kuris jį sukūrė.
11. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose­Kristus.
12. Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme.
13. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite.
14. O virš viso šito apsivilkite meile, kuri yra tobulumo raištis.
15. Jūsų širdyse teviešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi.
16. Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes.
17. Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui.
18. Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera Viešpatyje.
19. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs.
20. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka Viešpačiui.
21. O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštūs.
22. Jūs, vergai, visame kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną, ne dėl akių tarnaudami, kaip žmonėms patikti norėdami, bet iš tyros širdies, bijodami Dievo.
23. Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms,
24. žinodami, kad iš Viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą,­ nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui.
25. O kas daro neteisybę, susilauks atlygio už tai, ką padarė, ir nebus žiūrima asmens.

  Colossians (3/4)