2Timothy (4/4)    

1. Aš primygtinai prašau prieš Dievą ir Viešpatį Jėzų Kristų, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, Jam ir Jo karalystei atėjus:
2. skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžia ištverme ir pamokymu.
3. Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse;
4. jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms.
5. Bet tu būk visame kame apdairus, iškęsk sunkumus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnavimą.
6. Nes aš jau atnašaujamas, ir mano iškeliavimo laikas jau čia pat.
7. Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą.
8. Nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats, teisingasis Teisėjas,­ir ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo Jo pasirodymą.
9. Pasistenk greitai atvykti pas mane,
10. nes Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką, Krescentas­į Galatiją, Titas­į Dalmatiją.
11. Vienas Lukas tėra su manimi. Pasiimk ir atvesk su savimi Morkų, jis man naudingas tarnavimui.
12. Tichiką pasiunčiau į Efezą.
13. Atvykdamas atgabenk apsiaustą, kurį palikau Troadėje pas Karpą, taip pat ir knygas, ypač pergamentus.
14. Kalvis Aleksandras man padarė daug bloga, Viešpats jam teatmoka pagal jo darbus.
15. Ir tu saugokis jo, nes jis labai priešinosi mūsų žodžiams.
16. Mano pirmajame apsigynime nė vieno nebuvo su manimi, visi mane paliko. Tenebus jiems tai palaikyta nusikaltimu!
17. Bet Viešpats stovėjo su manimi ir sustiprino mane, kad toliau skelbčiau Evangeliją ir išgirstų visi pagonys; aš buvau išgelbėtas iš liūto nasrų.
18. Ir Viešpats išgelbės mane iš visų piktų kėslų ir išsaugos savo dangiškajai karalystei. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.
19. Pasveikink Priską, Akvilą ir Onesiforo namiškius.
20. Erastas pasiliko Korinte, o Trofimą palikau Milete sergantį.
21. Pasistenk atvykti dar prieš žiemą! Tave sveikina Eubulas, Pudentas, Linas ir Klaudija bei visi broliai.
22. Viešpats Jėzus Kristus tebūna su tavo dvasia! Malonė teesie su jumis! Amen.

  2Timothy (4/4)