2Timothy (3/4)  

1. Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai,
2. nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventi,
3. nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, nekenčiantys to, kas gera,
4. išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintys malonumus negu Dievą,
5. turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių!
6. Iš jų yra tie, kurie įsiskverbia į namus ir pavergia silpnas moterėles, pilnas nuodėmių, geidulių vedžiojamas,
7. nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pasiekti tiesos pažinimo.
8. Kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei, taip ir jie priešinasi tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, netikusio tikėjimo.
9. Bet jie toli nenužengs, nes jų kvailumas, kaip ir anų, bus visiems regimas.
10. Bet tu stropiai pasekei mano mokymu, gyvenimo būdu, tikslu, tikėjimu, ištverme, meile, kantrybe,
11. persekiojimais, sunkumais, kurie mane ištiko Antiochijoje, Ikonijuje, Listroje. O kokių tik persekiojimų man neteko iškęsti! Bet iš visų išgelbėjo mane Viešpats.
12. Taip ir visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami.
13. Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami.
14. O tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai.
15. Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje.
16. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,
17. kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.

  2Timothy (3/4)