2Timothy (2/4)  

1. Taigi tu, mano sūnau, būk stiprus malone, kuri yra Kristuje Jėzuje,
2. ir, ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti.
3. Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys.
4. Nė vienas kareivis neįsivelia į gyvenimo reikalus, norėdamas patikti jį pašaukusiam.
5. Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei nebus grūmęsis pagal taisykles.
6. Sunkiai dirbantis žemdirbys turi pirmas pasiimti vaisių.
7. Suprask, ką sakau; Viešpats teduoda tau išmanymo apie visus dalykus.
8. Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovydo palikuonių, kaip skelbiama mano Evangelijoje,
9. dėl kurios aš kenčiu ir net esu surakintas lyg piktadarys. Bet Dievo žodis nesurakinamas!
10. Todėl aš visa pakenčiu dėl išrinktųjų, kad ir jie įgytų išgelbėjimą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove.
11. Štai patikimas žodis: jei mes su Juo mirėme, su Juo ir gyvensime.
12. Jei kenčiame, su Juo ir valdysime. Jeigu mes Jo išsižadėsime, ir Jis mūsų išsižadės.
13. Jeigu esame neištikimi, Jis lieka ištikimas, nes savęs Jis negali išsižadėti.
14. Primink tai, liepdamas Viešpaties akivaizdoje, kad nekovotų žodžiais, nes iš to jokios naudos, vien tik žala klausytojams.
15. Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį.
16. Venk bedieviškų ir tuščių tauškalų, kurie vis giliau ves į bedievystę.
17. Jų kalba, tarsi gangrena, vis plis. Tokie yra Himenėjas ir Filetas,
18. kurie nuklydo nuo tiesos, tvirtindami, kad prisikėlimas jau įvykęs, ir tuo griaudami kai kurių tikėjimą.
19. Bet tvirtai stovi Dievo pamatas, turintis tokį antspaudą: "Viešpats pažįsta savuosius" ir: "Tepasitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris šaukiasi Kristaus vardo".
20. O dideliuose namuose yra ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Vieni tarnauja garbingiems reikalams, kiti­negarbingiems.
21. Jeigu kas apsivalys nuo minėtų dalykų, bus indas, skirtas garbei, pašventintas, tinkamas Šeimininkui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.
22. Bėk nuo jaunystės geidulių ir siek teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties.
23. O kvailų ir nemokšiškų ginčų venk, žinodamas, kad jie sukelia kovas.
24. Viešpaties tarnas neturi kivirčytis, bet būti malonus su visais, gabus pamokyti, kantrus,
25. romiai aiškinti prieštaraujantiems,­rasi Dievas duos jiems atgailauti, kad pažintų tiesą
26. ir atsipeikėtų nuo pinklių velnio, kuris pavergęs juos savo valiai.

  2Timothy (2/4)