2Thessalonians (3/3)    

1. Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad Viešpaties žodis skintųsi kelią ir būtų pašlovintas, kaip ir pas jus,
2. ir kad mes būtume išgelbėti nuo netikusių ir nedorų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą.
3. O Viešpats ištikimas; Jis sustiprins jus ir apsaugos nuo pikto.
4. Mes pasitikime jumis Viešpatyje, kad vykdote ir vykdysite, ką jums įsakome.
5. Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę.
6. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu įsakome jums, broliai, šalintis kiekvieno brolio, kuris tinginiauja ir nesilaiko tradicijos, gautos iš mūsų.
7. Jūs patys žinote, kaip reikia sekti mumis. Mes gi pas jus netinginiavome
8. ir nevalgėme kieno nors duonos dykai, bet, sunkiai triūsdami, darbavomės dieną ir naktį, kad tik neapsunkintume nė vieno iš jūsų;
9. ir ne todėl, kad neturime teisės, bet norime būti jums pavyzdžiu, kad sektumėte mumis.
10. Dar būdami pas jus, mes įsakėme: "Kas nenori dirbti­tenevalgo!"
11. Nes mes girdime, kad kai kurie pas jus tinginiauja, nieko nedirba, tik kišasi į svetimus reikalus.
12. Tokiems įsakome ir juos raginame per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną.
13. O jūs, broliai, nepailskite darę gera!
14. O kas nepaklustų mūsų laiško žodžiams, tokį įsidėmėkite ir nebendraukite su juo, kad susigėstų.
15. Nelaikykite jo priešu, bet įspėkite kaip brolį.
16. Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais!
17. Šis sveikinimas prirašytas mano, Pauliaus, ranka. Tai ženklas kiekviename laiške: taip aš rašau.
18. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais! Amen.

  2Thessalonians (3/3)