1Corinthians (12/16)  

1. Aš nenoriu, broliai, kad jūs neišmanytumėte apie dvasines dovanas.
2. Jūs žinote, kad, kai buvote pagonys, ėjote prie nebylių stabų kaip vedami.
3. Todėl aš jums aiškinu, kad nė vienas, kuris kalba Dievo Dvasia, neprakeikia Jėzaus. Ir nė vienas negali sakyti, kad Jėzus yra Viešpats, kaip tik Šventąja Dvasia.
4. Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati Dvasia.
5. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats Viešpats.
6. Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame.
7. Bet kiekvienam suteikiamas Dvasios pasireiškimas bendram labui.
8. Vienam Dvasia suteikiamas išminties žodis, kitam ta pačia Dvasia­pažinimo žodis,
9. kitam­tikėjimas ta pačia Dvasia, kitam­išgydymų dovanos ta pačia Dvasia,
10. kitam­stebuklų darymas, kitam­pranašavimas, kitam­dvasių atpažinimas, kitam­skirtingos kalbos, kitam­kalbų aiškinimas.
11. Bet visa tai daro viena ir ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip Jai patinka.
12. Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, o visi to vieno kūno nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus.
13. Nes viena Dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną,­žydai ar graikai, vergai ar laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia.
14. Juk kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio.
15. Jei koja sakytų: "Kadangi nesu ranka, todėl nepriklausau kūnui", argi dėl to ji nepriklausytų kūnui?
16. O jeigu ausis sakytų: "Kadangi nesu akis, todėl nepriklausau kūnui", argi dėl to ji nepriklausytų kūnui?
17. Jeigu visas kūnas būtų akis, tai kur būtų klausa? Jeigu visas kūnas būtų klausa, tai kur būtų uoslė?
18. Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną iš jų, kaip panorėjo.
19. Ir jei visi būtų vienas narys, kur beliktų kūnas?
20. Bet dabar narių daug, o kūnas vienas.
21. Akis negali pasakyti rankai: "Man tavęs nereikia", ar galva kojoms: "Man jūsų nereikia".
22. Priešingai, tie kūno nariai, kurie atrodo silpnesni, yra būtini.
23. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame didesne pagarba, ir mūsų gėdingi nariai gaubiami didesnio padorumo,
24. kurio nereikia mūsų padoriesiems nariams. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems kūno nariams, kurie jos stokojo,
25. kad kūne nebūtų susiskaldymų, bet patys nariai rūpintųsi vieni kitais.
26. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Ir jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai.
27. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui­nariai.
28. Ir šiuos Dievas paskyrė bažnyčioje: pirma­apaštalais, antra­pranašais, trečia­mokytojais; po to­ stebuklai, paskui­išgydymų dovanos, visokia pagalba, vadovavimai, įvairios kalbos.
29. Ar visi apaštalai? Ar visi pranašai? Ar visi mokytojai? Ar visi stebukladariai?
30. Ar visi turi išgydymų dovanas? Ar visi kalba kalbomis? Ar visi aiškina?
31. Taigi karštai trokškite aukštesniųjų dovanų! Ir visgi rodau jums dar pranašesnį kelią.

  1Corinthians (12/16)