1Chronicles (6/29)  

1. Levio sūnūs: Geršonas, Kehatas ir Meraris.
2. Kehato sūnūs: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis.
3. Amramo vaikai: Aaronas, Mozė ir Mirjama. Aarono sūnūs: Nadabas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras.
4. Eleazaro palikuonys: Eleazaras buvo Finehaso tėvas, Finehasas­ Abišūvos,
5. Abišūvas­Bukio, Bukis­Ucio,
6. Ucis­Zerachijos, Zerachija­ Merajoto,
7. Merajotas­Amarijos, Amarija­Ahitubo,
8. Ahitubas­Cadoko, Cadokas­ Ahimaaco,
9. Ahimaacas­Azarijos, Azarija­ Johanano,
10. Johananas­Azarijos, kuris ėjo kunigo tarnystę šventykloje, kurią Saliamonas pastatė Jeruzalėje.
11. Azarija buvo Amarijos tėvas, Amarija-Ahitubo,
12. Ahitubas-Cadoko, Cadokas­ Šalumo,
13. Šalumas­Hilkijos, Hilkija­ Azarijos,
14. Azarija­Serajos, Seraja­Jehocadako,
15. Jehocadakas buvo išvestas, kai Viešpats ištrėmė Judą ir Jeruzalę karaliaus Nebukadnecaro rankomis.
16. Levio sūnūs: Geršomas, Kehatas ir Meraris.
17. Geršomo sūnų vardai buvo Libnis ir Šimis.
18. Kehato sūnūs: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis.
19. Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Šitos yra Levio giminės šeimos.
20. Geršomo palikuonys: Libnis, jo sūnus­Jahatas, jo sūnus­Zima,
21. jo sūnus­Joachas, jo sūnus­ Idojas, jo sūnus­Zerachas, jo sūnus­Jeotrajas.
22. Kehato palikuonys: jo sūnus­ Aminadabas, jo sūnus­Korachas, jo sūnus­Asiras,
23. jo sūnus­Elkana, jo sūnus­ Ebijasafas, jo sūnus­Asiras,
24. jo sūnus­Tahatas, jo sūnus­ Ūrielis, jo sūnus­Uzija, jo sūnus­Saulius.
25. Elkanos sūnūs: Amasajas ir Ahimotas;
26. jo sūnus­Elkana, jo sūnus­ Cofajas, jo sūnus­Nahatas,
27. jo sūnus­Eliabas, jo sūnus­Jerohamas, jo sūnus­Elkana.
28. Samuelio sūnūs: pirmagimis­ Joelis, antrasis­Abija.
29. Merario palikuonys: jo sūnus­ Machlis, jo sūnus­Libnis, jo sūnus­Šimis, jo sūnus­Uza,
30. jo sūnus Šima, jo sūnus­Hagija, jo sūnus­Asaja.
31. Šitie vyrai buvo Dovydo paskirti tarnauti giesmėmis Viešpaties namuose, kai skrynia buvo padėta į jos vietą.
32. Kol Saliamonas pastatė Viešpaties namus Jeruzalėje, jie tarnavo giedodami prie Susitikimo palapinės ir atlikdami tarnystę pagal savo eilę.
33. Iš Kehato giminės buvo giedotojas Hemanas, sūnus Joelio, sūnaus Samuelio,
34. sūnaus Elkanos, sūnaus Jerohamo, sūnaus Elielio, sūnaus Toacho,
35. sūnaus Cūfo, sūnaus Elkanos, sūnaus Mahato, sūnaus Amasajo,
36. sūnaus Elkanos, sūnaus Joelio, sūnaus Azarijos, sūnaus Sofonijos,
37. sūnaus Tahato, sūnaus Asiro, sūnaus Ebjasafo, sūnaus Koracho,
38. sūnaus Iccharo, sūnaus Kehato, sūnaus Levio, sūnaus Izraelio.
39. Jo brolis Asafas buvo jam iš dešinės. Asafas buvo sūnus Berechijo, sūnaus Šimos,
40. sūnaus Mykolo, sūnaus Baasėjos, sūnaus Malkijos,
41. sūnaus Etnio, sūnaus Zeracho, sūnaus Adajos,
42. sūnaus Etano, sūnaus Zimo, sūnaus Šimio,
43. sūnaus Jahato, sūnaus Geršomo, sūnaus Levio.
44. Jų broliai iš Merario sūnų buvo jiems iš kairės: Etanas, sūnus Kišio, sūnaus Abdžio, sūnaus Malucho,
45. sūnaus Hašabijos, sūnaus Amacijos, sūnaus Hilkijos,
46. sūnaus Amcio, sūnaus Banio, sūnaus Šemero,
47. sūnaus Machlio, sūnaus Mušio, sūnaus Merario, sūnaus Levio.
48. Jų broliai levitai buvo paskirti įvairiems darbams Dievo namų palapinėje.
49. Aaronas ir jo sūnūs aukodavo aukas ant deginamųjų aukų aukuro ir ant smilkymo aukuro; jie turėdavo tarnauti Šventų švenčiausiojoje ir sutaikinti Izraelį, kaip Dievo tarnas Mozė buvo įsakęs.
50. Aarono palikuonys: jo sūnus­ Eleazaras, jo sūnus­Finehasas, jo sūnus­Abišūva,
51. jo sūnus­Bukis, jo sūnus­Uzis, jo sūnus­Zerachija,
52. jo sūnus­Merajotas, jo sūnus­ Amarija, jo sūnus­Ahitubas,
53. jo sūnus­Cadokas, jo sūnus­ Ahimaacas.
54. Šitos yra Aarono palikuonių iš Kehato giminės gyvenamos vietos, kaip jiems krito burtas.
55. Jiems davė Hebroną Judo žemėje ir ganyklas aplink jį,
56. tačiau miesto laukus su jo kaimais gavo Jefunės sūnus Kalebas.
57. Aarono palikuonims iš Judo žemių davė prieglaudos miestą Hebroną su ganyklomis, Libną su ganyklomis, Jatyrą su ganyklomis, Eštemoją su ganyklomis,
58. Hilezą su ganyklomis, Debyrą su ganyklomis,
59. Ašaną su ganyklomis, Bet Šemešą su ganyklomis;
60. iš Benjamino giminės­Gebą su ganyklomis, Alemetą su ganyklomis ir Anatotą su ganyklomis. Iš viso buvo trylika miestų visoms jų šeimoms.
61. Likusieji Kehato palikuonys gavo savo žemes iš pusės Manaso giminės­dešimt miestų.
62. Geršomo sūnų palikuonys gavo trylika miestų iš Isacharo, Ašero, Naftalio ir pusės Manaso giminės Bašane.
63. Merario sūnų palikuonys gavo žemes iš Rubeno, Gado ir Zabulono giminių­dvylika miestų.
64. Izraelitai davė levitams miestų su ganyklomis
65. burtų keliu iš Judo, Simeono ir Benjamino giminių.
66. Kai kurie Kehato palikuonys gavo miestus su ganyklomis iš Efraimo giminės:
67. prieglaudos miestą Sichemą Efraimo aukštumose, Gezerą,
68. Jokmeamą, Bet Horoną,
69. Ajaloną ir Gat Rimoną;
70. iš pusės Manaso giminės­Anerą ir Bileamą.
71. Gersomitai gavo žemės: iš pusės Manaso giminės­Golaną Bašane ir Aštarotą;
72. iš Isacharo giminės­Kedešą, Daberatą,
73. Ramotą ir Anemą;
74. iš Ašero giminės­Mašalą, Abdoną,
75. Hukoką ir Rehobą;
76. iš Neftalio giminės­Kedešą Galilėjoje, Hamoną ir Kirjataimą; visus minėtus miestus jie gavo su ganyklomis.
77. Meraritai gavo: iš Zabulono giminės Rimoną ir Taborą;
78. anapus Jordano ties Jerichu iš Rubeno giminės­Becero miestą dykumoje, Jahcos miestą,
79. Kedemoto ir Mefaato miestus;
80. iš Gado giminės­Ramotą Gileade ir Machanaimą,
81. Hešboną ir Jazerą. Visus miestus jie gavo su ganyklomis.

  1Chronicles (6/29)