1Chronicles (4/29)  

1. Judo palikuonys: Perecas, Esromas, Karmis, Hūras ir Šobalas.
2. Šobalo sūnus Reaja buvo Jahato tėvas, o Jahatas­Ahumajo ir Lahado tėvas. Tai coriečių giminės.
3. Etamo sūnūs: Jezreelis, Išma, Idbašas, jų sesuo buvo vardu Haclelponė.
4. Gedoro tėvas­Penuelis, Hušos­ Ezeras. Šitie buvo Efratos pirmagimio Hūro, Betliejaus tėvo, palikuonys.
5. Tekojos tėvas Ašhūras turėjo dvi žmonas: Helą ir Naarą.
6. Su Naara jis turėjo Ahuzamą, Heferą, Temaną ir Ahaštarą.
7. Su Hela­Ceretą, Coharą ir Etnaną.
8. Kocas buvo Anubo ir Hacobebo tėvas ir Harumo sūnaus Aharhelio giminės protėvis.
9. Jabecas pasižymėjo tarp savo brolių. Jo motina jį praminė Jabecu, nes jo gimdymas buvo sunkus.
10. Jabecas šaukėsi Izraelio Dievo: "Norėčiau, kad Tu mane laimintum ir praplėstum mano krašto sienas, kad būtum su manimi ir saugotum mane nuo pikto, kad nepatirčiau vargo". Dievas suteikė jam tai, ko jis prašė.
11. Šuho brolis Kelubas buvo Mehyro tėvas, Mehyras­Eštono tėvas,
12. Eštonui gimė Bet Rafa, Paseachas ir Tehina, Ir Nahašo tėvas. Šitie vyrai gyveno Rechos mieste.
13. Kenazo sūnūs: Otnielis ir Seraja. Otnielio sūnus­Hatatas.
14. Meonotajas buvo Ofros tėvas. Seraja iš Amatininkų slėnio buvo Joabo tėvas; jie buvo amatininkai.
15. Jefunės sūnaus Kalebo sūnūs: Iruvas, Ela ir Naamas. Elos sūnus buvo Kenazas.
16. Jehalėlelio sūnūs: Zifa, Zifas, Tirija ir Asarelis.
17. Ezro sūnūs: Jeteras, Meredas, Eferas ir Jalonas; be to, jam gimė Mirjama, Šamajas ir Išbachas, Eštemojos tėvas.
18. Jo žmona Jahudija pagimdė Jaredą­Gedoro tėvą, Heberą­Sochojo tėvą ir Jekutielį­Zanoacho tėvą. Šitie yra sūnūs Bitijos, faraono dukters, kurią paėmė Meredas.
19. Jo žmona Hodija buvo sesuo Nahamo, kuris buvo garmito Keilos ir maakatito Eštemojo tėvas.
20. Šimono sūnūs: Amnonas, Rina, Ben Hananas ir Tilonas. Išio sūnūs: Zohetas ir Benzohetas.
21. Judo sūnaus Šelos palikuonys: Lechos tėvas Eras, Marešos tėvas Lada, drobės audėjų giminė iš Bet Ašbėjos namų,
22. Jokimas ir Kozebos gyventojai, taip pat Jehoašas ir Sarafas, kuris viešpatavo Moabe, ir Jasubilehemas (pagal senus užrašus).
23. Jie buvo puodžiai, Netaimo bei Gederos gyventojai; jie gyveno pas karalių ir jam dirbo.
24. Simeono palikuonys: Nemuelis, Jaminas, Jaribas, Zerachas ir Saulius.
25. Jo sūnus­Šalumas, jo sūnus­ Mibsamas, jo sūnus­Mišma.
26. Mišmos sūnūs: Hamuelis, jo sūnus­Zakūras, o jo sūnus­Šimis.
27. Šimis turėjo šešiolika sūnų bei šešias dukteris; bet jo broliai neturėjo daug vaikų ir jų giminė nedaugėjo kaip Judo.
28. Jie gyveno Beer Šeboje, Moladoje, Hazar Šuale,
29. Baloje, Ezeme, Tolade,
30. Betuelyje, Hormoje, Ciklage,
31. Bet Markabote, Hazar Susime, Bet Biryje ir Šaaraime. Tai buvo jų miestai, iki pradėjo karaliauti Dovydas.
32. Jų kaimai buvo: Etamas, Ainas, Rimonas, Tochenas ir Ašanas;
33. jiems priklausė kaimai, esą prie šitų miestų, iki Baalo. Tai buvo jų gyvenvietės ir jų kilmė.
34. Mešobabas, Jamlechas, Amacijos sūnus Joša,
35. Joelis, Asielio sūnaus Serajos sūnaus Jošibijos sūnus Jehuvas,
36. Eljoenajas, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adielis, Jesimielis, Benaja
37. ir Šemajos sūnaus Šimrio sūnaus Jedajos sūnaus Alono sūnaus Šifio sūnus Ziza.
38. Čia paminėti kunigaikščių vardai, kurie buvo giminių vadai. Jų šeimos labai augo;
39. jie su visa manta traukėsi į Gedoro apylinkes, į rytus nuo slėnio, norėdami susirasti ganyklų savo bandoms.
40. Šalis buvo plati ir rami, jie susirado labai gerų ganyklų. Ten pirmiau gyveno chamitai.
41. Visi čia išvardinti atsikėlė į tą kraštą Judo karaliaus Ezekijo laikais. Jie nugalėjo meunus, jų palapines sunaikino ir, juos visiškai pavergę, apsigyveno jų vietoje ir tebegyvena iki šių dienų, nes ten buvo geros ganyklos jų bandoms.
42. Be to, dalis tų simeonitų, penki šimtai vyrų, nužygiavo, vadovaujant Pelatijai, Nearijai, Refajai ir Uzieliui, Išio sūnums, į Seyro aukštumas.
43. Nugalėję ir išnaikinę amalekiečių likutį, ten apsigyveno ir tebegyvena iki šios dienos.

  1Chronicles (4/29)