1Chronicles (26/29)  

1. Vartininkų paskirstymas. Korės sūnaus Mešelemijos iš Asafo giminės sūnūs:
2. pirmagimis­Zacharijas, kiti­ Jedijaelis, Zebadijas, Jatnielis,
3. Elamas, Johananas, Eljehoenajas.
4. Obed Edomo sūnūs: pirmagimis­Šemaja, kiti­Jehozabadas, Joachas, Sacharas, Netanelis,
5. Amielis, Isacharas, Peuletajas­ aštuoni, nes Dievas jį laimino.
6. Šemaja turėjo sūnų; jie buvo šeimų vyresnieji, karžygiai.
7. Šemajos sūnūs: Otnis, Refaelis, Jobedas, Elzabadas ir jo broliai Elihuvas ir Semachijas, kurie buvo stiprūs vyrai.
8. Obed Edomo palikuonių su sūnumis ir broliais, tinkančių tarnybai vyrų, iš viso šešiasdešimt du.
9. Mešelemijos šeimos buvo aštuoniolika stiprių vyrų.
10. Merario sūnaus Hosos sūnūs: vyriausias buvo Šimris, nors jis nebuvo pirmagimis, jo tėvas jį paskyrė vyriausiuoju,
11. Hilkijas, Tebalijas ir Zacharijas. Hosos sūnų ir brolių buvo trylika vyrų.
12. Vartininkų vyresnieji pasiskirstė tarnauti prie Viešpaties namų pagal eilę,
13. mesdami burtus kaip mažas, taip ir didelis, pagal savo tėvo namus prie kiekvienų vartų.
14. Rytų vartai teko Šelemijai, šiauriniai­jo sūnui Zacharijui, išmintingam patarėjui.
15. Obed Edomui­pietų vartai, jo sūnums­sandėliai.
16. Šupimui ir Hosai­vakarų ir Šalecheto vartai prie kalvos vieškelio, kur sargybinis prie sargybinio stovėdavo.
17. Rytinėje pusėje buvo šeši levitai, šiaurinėje­keturi, pietinėje­ keturi, o prie sandėlių­po du.
18. Vakarinėje pusėje buvo keturi prie vieškelio, du­prie priestato.
19. Šitie vyrai buvo vartininkų grupių vyresnieji, korachų ir Merario palikuonys.
20. Levitui Ahijai buvo pavesta saugoti šventyklos turtus ir pašvęstus daiktus.
21. Geršono Ladano palikuonis­ Jehielis.
22. Jehielio sūnūs: Zetamas ir jo brolis Joelis; juodu buvo paskirti šventyklos turtų prižiūrėtojais.
23. Iš amramų, iccharų, hebronų, uzielitų buvo
24. Mozės sūnaus Geršomo sūnus Šebuelis, vyriausiasis turtų prižiūrėtojas.
25. Jo brolio Eliezero sūnus­Rehabijas, jo sūnus­Izaijas, jo sūnus­Jehoramas, jo sūnus­Zichris ir jo sūnus­Šelomitas.
26. Šelomitas ir jo broliai buvo paskirti prižiūrėti dovanoms, kurias karalius Dovydas, šeimų vyresnieji, tūkstantininkai, šimtininkai ir kariuomenės vadai buvo paaukoję.
27. Karuose laimėto grobio dalis, paskirta Viešpaties namų reikalams,
28. ir visi turtai, gauti iš regėtojo Samuelio, Kišo sūnaus Sauliaus, Nero sūnaus Abnero ir Cerujos sūnaus Joabo, buvo pavesti Šelomito ir jo brolių priežiūrai.
29. Iccharitas Kenanijas ir jo sūnūs buvo paskirti Izraelyje valdytojais ir teisėjais.
30. Hebronas Hašabijas ir jo giminės, tūkstantis septyni šimtai narsių vyrų, buvo paskirti Jordano vakaruose esantiems izraelitams viršininkais Viešpaties reikalams ir karaliaus tarnybai.
31. Vyriausias tarp hebronų buvo Jerija. Jie buvo suskaityti šeimomis keturiasdešimtaisiais Dovydo valdymo metais. Buvo rasta narsių vyrų, gyvenančių Gileado Jazeryje,
32. du tūkstančiai septyni šimtai. Karalius Dovydas pavedė jiems valdyti rubenus, gadus ir pusę Manaso giminės visuose Dievo ir karaliaus reikaluose.

  1Chronicles (26/29)