1Chronicles (11/29)  

1. Visi izraelitai susirinko pas Dovydą į Hebroną ir tarė: "Mes esame tavo kūnas ir kaulas.
2. Anksčiau, kai Saulius buvo mūsų karalius, tu išvesdavai ir įvesdavai Izraelį; Viešpats, tavo Dievas, tau pažadėjo: 'Tu ganysi mano tautą Izraelį ir būsi jo kunigaikščiu' ".
3. Visi Izraelio vyresnieji atėjo pas karalių į Hebroną. Dovydas padarė su jais sandorą Hebrone. Jie patepė Dovydą Izraelio karaliumi, kaip Viešpats buvo paskelbęs per Samuelį.
4. Dovydas ir visas Izraelis ėjo į Jeruzalę (kitaip Jebusą), kur gyveno jebusiečiai.
5. Jebuso gyventojai sakė Dovydui: "Tu neįeisi į miestą". Tačiau Dovydas paėmė Siono tvirtovę, tai yra Dovydo miestą.
6. Dovydas tarė: "Kas nugalės jebusiečius, tas taps kariuomenės vadu". Pirmasis miestą puolė Cerujos sūnus Joabas, jį paėmė ir tapo kariuomenės vadu.
7. Dovydas apsigyveno tvirtovėje, todėl ją pavadino Dovydo miestu.
8. Jis statė miestą aplinkui, pradėdamas nuo Milojo. Joabas atstatė likusią miesto dalį.
9. Dovydas vis daugiau įsigalėjo, nes kareivijų Viešpats buvo su juo.
10. Šie yra žymiausi karžygiai, kurie drauge su visu Izraeliu rėmė Dovydą užimant karaliaus sostą, kaip Viešpats buvo kalbėjęs apie Izraelį.
11. Hachmonis Jašobamas­vyriausiasis iš trijų; jis pakėlė savo ietį prieš tris šimtus ir nukovė juos visus vienu kartu.
12. Antras pasižymėjęs buvo Dodojo sūnus Eleazaras, ahoachas.
13. Jis buvo su Dovydu prie Pas Damimo, kur filistinai susirinko prieš juos mūšiui miežių laukuose. Žmonėms pradėjus bėgti nuo filistinų,
14. jie atsistojo lauko viduryje, kovojo ir nugalėjo filistinus. Taip Viešpats suteikė jiems didelį išgelbėjimą.
15. Trys vyrai iš trisdešimties vyresniųjų atėjo pas Dovydą į Adulamo olą; tuo metu filistinų kariai buvo pasistatę stovyklą Refajų slėnyje.
16. Dovydas tuo laiku buvo tvirtovėje, o filistinų būrys­Betliejuje.
17. Tuomet Dovydas, ilgesio kankinamas, tarė: "Kas man atneš vandens iš Betliejaus šulinio, esančio prie vartų?"
18. Tie trys prasilaužė pro filistinų stovyklą, pasėmė vandens iš Betliejaus šulinio, esančio prie vartų, ir atnešė Dovydui. Tačiau Dovydas negėrė jo, bet išliejo jį Viešpačiui
19. ir tarė: "Taip nebus, kad gerčiau šitų vyrų kraują! Juk jie, statydami savo gyvybę pavojun, man jo atnešė". Tai padarė tie trys karžygiai.
20. Joabo brolis Abišajias buvo žymiausias iš trijų. Jis pakėlė savo ietį prieš tris šimtus ir, juos nugalėjęs, pagarsėjo tarp trijų.
21. Iš trijų jis buvo garsiausias ir tapo jų vadu, tačiau aniems trims neprilygo.
22. Jehojados sūnus Benaja iš Kabcelio buvo narsus vyras. Jis padarė daug žygdarbių: nukovė du žymius Moabo karžygius, sningant duobėje užmušė liūtą.
23. Be to, nukovė egiptietį, vyrą penkių uolekčių aukščio. Egiptiečio rankoje ietis buvo kaip audėjo staklių riestuvas. Nuėjęs prie jo su lazda, jis atėmė ietį iš egiptiečio rankos ir jį nukovė jo paties ietimi.
24. Tuo Jehojados sūnus Benaja pagarsėjo tarp trijų karžygių.
25. Ir jis pagarsėjo tarp tų trisdešimties, tačiau pirmiems trims neprilygo. Dovydas jį paskyrė savo sargybos viršininku.
26. Kariuomenės karžygiai buvo Joabo brolis Asaelis, Dodojo sūnus Elhananas iš Betliejaus,
27. harodietis Šamotas, pelojietis Helecas,
28. tekojiečio Ikešo sūnus Ira, anatotietis Abiezeras,
29. hušietis Sibechajas, ahohitas Ilajas,
30. netofietis Mahrajas, netofietis Baanos sūnus Heledas,
31. Ribajo sūnus Itajas iš Benjamino Gibėjos, piratonietis Benaja,
32. Hurajas iš Gaašo klonių, arabietis Abielis,
33. baharumietis Azmavetas, šaalbonietis Eljachba,
34. gizojietis Hašemas, hararas Šagės sūnus Jehonatanas,
35. hararas Sacharo sūnus Ahiamas, Ūro sūnus Elifalas,
36. mecherietis Heferas, pelojietis Ahija,
37. karmelietis Hezrojas, Ezbajo sūnus Naarajas,
38. Natano brolis Joelis, Hagrio sūnus Mibharas,
39. amonitas Celekas, beerotietis Nachrajas, Cerujos sūnaus Joabo ginklanešys,
40. itritai Garebas ir Ira,
41. hetitas Ūrija, Achlajo sūnus Zabadas,
42. rubenas Šizos sūnus Adina, rubenų vadas ir trisdešimties viršininkas,
43. Maakos sūnus Hananas ir mitnietis Juozapatas,
44. aštarotietis Uzija, aroeriečio Hotamo sūnūs Šama ir Jejelis,
45. Šimrio sūnus Jediaelis ir jo brolis ticietis Joha,
46. mahavietis Elielis, Elnaamo sūnūs Jeribajas ir Jošavija, moabitas Itma,
47. Elielis, Jobedas ir mezobaitas Jaasielis.

  1Chronicles (11/29)