1Chronicles (1/29)  

1. Adomas, Setas, Enas,
2. Kainamas, Maleleelis, Jaretas,
3. Henochas, Matūzalis, Lamechas,
4. Nojus, Semas, Chamas ir Jafetas.
5. Jafeto sūnūs: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras.
6. Gomero sūnūs: Aškenazas, Rifatas ir Togarmas.
7. Javano sūnūs: Eliša, Taršišas, Kitimas ir Dodanimas.
8. Chamo sūnūs: Kušas, Micraimas, Putas ir Kanaanas.
9. Kušo sūnūs: Seba, Havila, Sabta, Ramair Sabtecha. Ramo sūnūs: Šeba ir Dedanas.
10. Kušas buvo tėvas Nimrodo, kuris tapo galingas žemėje.
11. Mizraimas buvo Ludo, Anamimo, Lehabo, Naftoacho,
12. Patroso, Kasluho, iš kurių kilo filistinai, ir Kaftoro tėvas.
13. Kanaanui gimė pirmagimis Sidonas, Hetas,
14. jebusiečiai, amoritai, girgašai,
15. hivai, arkai, sinai,
16. arvadiečiai, cemarai ir hamatiečiai.
17. Semo sūnūs: Elamas, Asūras, Arfaksadas, Aramas, Ludas, Ucas, Hulas, Geteras ir Mešechas.
18. Arfaksadas buvo Salos tėvas, o Sala buvo Ebero tėvas.
19. Eberas turėjo du sūnus: vienas buvo vardu Falekas, nes jo dienomis buvo padalinta žemė, o jo brolis buvo vardu Joktanas.
20. Joktanas buvo Almodado, Šelefo, Hazarmaveto, Jeracho,
21. Hadoramo, Uzalio, Diklo,
22. Obalio, Abimaelio, Šebo,
23. Ofyro, Havilos ir Jobabo tėvas; tie visi buvo Joktano sūnūs.
24. Semas, Arfaksadas, Sala,
25. Eberas, Falekas, Ragaujas,
26. Seruchas, Nachoras, Tara,
27. Abramas, jis taip pat Abraomas.
28. Abraomo sūnūs: Izaokas ir Izmaelis.
29. Šitie yra jų palikuonys: Izmaelio pirmagimis Nebajotas, po jo Kedaras, Adbeeis, Mibsamas,
30. Mišma, Dūma, Masa, Hadadas, Tema,
31. Jetūras, Nafišas ir Kedma; tai Izmaelio sūnūs.
32. Abraomo sugulovės Ketūros sūnūs: Zimranas, Jokšanas, Medanas, Midjanas, Išbakas, Šuachas. Jokšano sūnūs: Šeba ir Dedanas.
33. Midjano sūnūs: Efa, Eferas, Henochas, Abida ir Eldava. Tie visi buvo Ketūros sūnūs.
34. Abraomui gimė Izaokas. Izaoko sūnūs: Ezavas ir Izraelis.
35. Ezavo sūnūs: Elifazas, Reuelis, Jeušas, Jalamas ir Korachas.
36. Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas, Kenazas, Timna ir Amalekas.
37. Reuelio sūnūs: Nahatas, Zerachas, Šama, Miza.
38. Seyro sūnūs: Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana, Dišonas, Eceras ir Dišanas.
39. Lotano sūnūs: Horis ir Homamas. Lotano sesuo buvo Timna.
40. Šobalio sūnūs: Aljanas, Manahatas, Ebalas, Šefis ir Onamas. Cibeono sūnūs: Aja ir Ana.
41. Ano sūnus­Dišonas. Dišono sūnūs: Hamranas, Ešbanas, Itranas, Keranas.
42. Ecerio sūnūs: Bilhanas, Zavanas ir Akanas. Dišano sūnūs: Ucas ir Aranas.
43. Šitie karaliai karaliavo Edomo šalyje, kai izraelitai dar neturėjo karaliaus: Beoro sūnus Bela, kurio miestas vadinosi Dinhaba.
44. Belai mirus, jo vietoje viešpatavo Zeracho sūnus Jobabas iš Bocros.
45. Jobabui mirus, jo vietoje viešpatavo Hušamas iš Temano šalies.
46. Hušamui mirus, jo vietoje viešpatavo Bedado sūnus Hadadas, kuris nugalėjo Midjaną Moabo laukuose; jo miestas vadinosi Avitas.
47. Hadadui mirus, jo vietoje viešpatavo Samla iš Masreko.
48. Samlai mirus, jo vietoje viešpatavo Saulius iš Rehoboto, esančio prie Eufrato.
49. Sauliui mirus, jo vietoje viešpatavo Achboro sūnus Baal Hananas.
50. Baal Hananui mirus, jo vietoje viešpatavo Hadadas, kurio miestas buvo Pajas; jo žmona buvo vardu Mehetabelė, duktė Me Zahabo, duktė Matredo.
51. Hadadas taip pat mirė. Edomo kunigaikščiai buvo Timna, Alija, Jetetas,
52. Oholibama, Ela, Pinonas,
53. Kenazas, Temanas, Mibcaras,
54. Magdielis, Iramas.

      1Chronicles (1/29)