Nehemiah (10/13)  

1. Aˈaneb aˈin li queˈxqˈue xcˈabaˈ saˈ li contrato li kayi̱b: La̱in laj Nehemías li gobernador. La̱in li ralal laj Hacalías. Ut eb laj tij li queˈxqˈue xcˈabaˈ, aˈaneb aˈin: laj Sedequías,
2. laj Seraías, laj Azarías, laj Jeremías,
3. laj Pasur, laj Amarías, laj Malquías,
4. laj Hatús, laj Sebanías, laj Maluc,
5. laj Harim, laj Meremot, laj Obadías,
6. laj Daniel, laj Ginetón, laj Baruc,
7. laj Mesulam, laj Abías, laj Mijamín,
8. laj Maazías, laj Bilgai ut laj Semaías. Chixjunileb aˈan aj tijeb.
9. Ut eb laj levita li queˈxqˈue xcˈabaˈeb, aˈan eb aˈin: laj Jesúa, li ralal laj Azanías, laj Binúi xcomoneb li ralal xcˈajol laj Henadad, laj Cadmiel,
10. joˈ eb ajcuiˈ li rech aj cˈanjelil laj Sebanías, laj Hodías, laj Kelita, laj Pelaías, laj Hanán,
11. laj Micaía, laj Rehob, laj Hasabías,
12. laj Zacur, laj Serebías, laj Sebanías,
13. laj Hodías, laj Bani ut laj Beninu.
14. Ut eb li nequeˈcˈamoc be saˈ li katenamit li queˈxqˈue xcˈabaˈeb, aˈaneb aˈin: laj Paros, laj Pahat-moab, laj Elam, laj Zatu, laj Bani,
15. laj Buni, laj Azgad, laj Bebai,
16. laj Adonías, laj Bigvai, laj Adín,
17. laj Ater, laj Ezequías, laj Azur,
18. laj Hodías, laj Hasum, laj Bezai,
19. laj Harif, laj Anatot, laj Nebai,
20. laj Magpías, laj Mesulam, laj Hezir,
21. laj Mesezabeel, laj Sadoc, laj Jadúa,
22. laj Pelatías, laj Hanán, laj Anaías,
23. laj Oseas, laj Hananías, laj Hasub,
24. laj Halohes, laj Pilha, laj Sobec,
25. laj Rehum, laj Hasabna, laj Maasías,
26. laj Ahías, laj Hanán, laj Anán,
27. laj Maluc, laj Harim ut laj Baana.
28. Chikajunilo la̱o aj Israel xkaye nak takaba̱nu joˈ tzˈi̱banbil saˈ li contrato li quikaba̱nu. Eb laj tij, ut eb laj levitas, ut eb li nequeˈcˈacˈalen re li oqueba̱l, ut eb li nequeˈbichan, ut eb li nequeˈcˈanjelac saˈ li templo, joˈqueb ajcuiˈ chixjunileb li queˈrisi ribeb saˈ xya̱nkeb li jalaneb xtenamit re teˈxba̱nu joˈ naxye saˈ li chakˈrab li quiqˈueheˈ reheb xban li Dios, rochbeneb li rixakil ut chixjunileb li ralal xcˈajol li ac nequeˈxnau cˈoxlac, queˈxcˈul xchˈo̱l xba̱nunquil li cˈaˈru kaye saˈ li contrato.
29. Ut chixjunileb chi junajeb xchˈo̱l rochbeneb li nequeˈcˈamoc be saˈ xya̱nkeb queˈxba̱nu li juramento ut queˈxye nak teˈxba̱nu joˈ naxye li chakˈrab li quixqˈue li Dios re laj Moisés laj cˈanjel chiru. Queˈxye nak teˈxba̱nu chi tzˈakal chixjunil li naxye saˈ li chakˈrab li quiqˈueheˈ reheb xban li Ka̱cuaˈ li kaDios.
30. Xkaye nak incˈaˈ takaqˈue li kalal kacˈajol chi sumla̱c riqˈuineb li ralal xcˈajoleb li jalaneb xtenamit.
31. Ut xkaye ajcuiˈ nak incˈaˈ tolokˈok riqˈuineb li jalaneb xtenamit cui teˈcha̱lk chi cˈayi̱nc saˈ li hiloba̱l cutan. Incˈaˈ takalokˈ li tzacae̱mk chi moco li cˈaˈak re ru teˈxcˈam chak chi cˈay saˈ li hiloba̱l cutan ut incˈaˈ ajcuiˈ tolokˈok saˈ eb li cutan li santobresinbil re xlokˈoninquil li Ka̱cuaˈ. Ut saˈ li xcuuk li chihab incˈaˈ toa̱uk. Takacanab ban chi hila̱nc li chˈochˈ. Ut chiru ajcuiˈ li chihab aˈan incˈaˈ takapatzˈ re̱kaj lix cˈaseb li ani queˈcˈasoc kiqˈuin.
32. Ut xkacˈu̱b ajcuiˈ ru nak tento takaqˈue junju̱nk chi tumin plata rajlal chihab re ta̱cˈanjelak saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ Dios.
33. Li tumin aˈan ta̱cˈanjelak re li caxlan cua li naqˈueman rajlal saˈ lix templo li Dios ut ta̱cˈanjelak ajcuiˈ re xlokˈbal li ru li trigo li namayeja rajlal cutan, ut re ajcuiˈ li mayej li nequeˈxcˈat. Ut ta̱cˈanjelak ajcuiˈ re li mayej li naqˈueman saˈ li hiloba̱l cutan, ut nak nequeˈxninkˈei lix yoˈlajic li po ut re ajcuiˈ chixjunileb li ninkˈe li nequeˈxba̱nu. Ut ta̱cˈanjelak re li cˈaˈak re ru li kˈaxal lokˈ ut re li mayej li nequeˈxqˈue re xpatzˈbal xcuybal xma̱queb laj Israel ut re chixjunil li cˈanjel li na-uxman saˈ lix templo li Dios.
34. Ut kacˈu̱b ajcuiˈ ru nak rajlal chihab eb laj tij, eb laj levitas ut chixjunileb li tenamit teˈbu̱lik re rilbal chanru nak te̱tzˈak qˈuehoc siˈ li junju̱nk cabal. Li siˈ aˈan li nacˈatman saˈ li artal saˈ xtemplo li Ka̱cuaˈ li kaDios joˈ tzˈi̱banbil retalil saˈ li chakˈrab.
35. Ut kacˈu̱b ajcuiˈ ru nak rajlal chihab takacˈam li xbe̱n ru li kacui̱mk saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ joˈ ajcuiˈ li xbe̱n ru li cheˈ li naloˈeˈ.
36. Ut takacˈameb ajcuiˈ saˈ lix templo li Dios li xbe̱n kalal joˈ ajcuiˈ li xbe̱n ral li kacuacax ut eb li kacarner joˈ tzˈi̱banbil saˈ li chakˈrab ut takakˈaxtesi reheb laj tij li nequeˈcˈanjelac saˈ li templo.
37. Ut kaye ajcuiˈ nak rajlal takacˈam saˈ li naˈajej bar naxocman cuiˈ li nacˈanjelac saˈ li templo ut takakˈaxtesi reheb laj tij li kˈem li yi̱banbil riqˈuin li xbe̱n ru li trigo ut takacˈam ajcuiˈ li vino ut li aceite joˈ ajcuiˈ chixjunil li xbe̱n ru li cheˈ li naloˈeˈ. Ut li junju̱nk saˈ xlaje̱tkil li ru li kacui̱mk takakˈaxtesi reheb laj levita, xban nak eb aˈan li nequeˈxococ re li mayej aˈan saˈ chixjunileb li tenamit.
38. Tento nak cua̱nk junak laj tij xcomoneb li ralal xcˈajol laj Aarón rochbeneb laj levita nak teˈxcˈul li junju̱nk saˈ xlaje̱tkil. Ut eb laj levita teˈxcˈam li junju̱nk saˈ xlaje̱tkil saˈ li cab bar naxocman cuiˈ li cˈaˈru re lix templo li Dios.
39. Chixjunileb laj Israel joˈqueb ajcuiˈ laj levitas tento nak teˈxcˈam li trigo ut li vino ut li aceite saˈ li cab li xocxo cuiˈ li secˈ li nacˈanjelac saˈ li templo. Saˈ ajcuiˈ li cab aˈan cuanqueb xnaˈajeb laj tij li nequeˈcˈanjelac saˈ li templo, joˈqueb ajcuiˈ li nequeˈcˈacˈalen re li oqueba̱l, ut eb laj bichanel. Ut kaye nak incˈaˈ takacanab lix templo li kaDios. Junelic ban takachˈolani chi us.

  Nehemiah (10/13)