Genesis (36/50)  

1. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Esaú, li nayeman ajcuiˈ Edom re.
2. Laj Esaú quisumla riqˈuin oxib chi ixk aj cananeo. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb: lix Ada aˈan lix rabin laj Elón aj hitita; lix Aholibama, aˈan lix rabin laj Aná. Lix Aholibama, aˈan li ri laj Zibeón aj heveo.
3. Ut li rox li rixakil, aˈan lix Basemat. Aˈan lix rabin laj Ismael. Laj Nebaiot, aˈan li ras lix Basemat.
4. Laj Esaú quicuan jun li ralal riqˈuin lix Ada. Aˈan aj Elifaz xcˈabaˈ. Ut quicuan ajcuiˈ jun li ralal riqˈuin lix Basemat. Aˈan laj Reuel xcˈabaˈ.
5. Ut laj Esaú quicuan oxib li ralal riqˈuin lix Aholibama. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb; laj Jeús, laj Jaalam, ut laj Coré. Chixjunileb li o̱b chi ralal laj Esaú queˈyoˈla aran saˈ li tenamit Canaán.
6. Laj Esaú qui-el saˈ li naˈajej li cuan cuiˈ laj Jacob li ri̱tzˈin. Quixcˈameb li rixakil ut lix rabin ut li ralal chirix joˈ eb ajcuiˈ chixjunileb li cuanqueb riqˈuin. Quixcˈam chixjunileb lix queto̱mk joˈ ajcuiˈ li cˈaˈru re li joˈ qˈuial li queˈtam aran Canaán.
7. Joˈcan nak queˈel aran xban nak kˈaxal nabal li cˈaˈak re ru cuan reheb ut incˈaˈ chic natzˈakloc lix naˈajeb lix queto̱mk. Joˈcan nak queˈel saˈ li naˈajej li cuanqueb cuiˈ.
8. Joˈcan nak laj Esaú co̱ chi cua̱nc saˈ li naˈajej li tzu̱l ru Seir xcˈabaˈ. Nayeman ajcuiˈ aj Edom re laj Esaú.
9. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Esaú. Laj Esaú, aˈan lix xeˈto̱nil yucuaˈeb laj Edom li cuanqueb saˈ li naˈajej Seir li tzu̱l ru.
10. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb li ralal xcˈajol laj Esaú: laj Elifaz, aˈan li ralal riqˈuin lix Ada. Laj Reuel, aˈan li ralal riqˈuin lix Basemat.
11. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb li ralal laj Elifaz: laj Temán, laj Omar, laj Zefo, laj Gatam ut laj Cenaz.
12. Laj Elifaz quicuan jun chic li ixk riqˈuin. Aˈan lix Timna xcˈabaˈ. Laj Elifaz quicuan jun li ralal aj Amalec xcˈabaˈ riqˈuin lix Timna. Aˈaneb li ralal xcˈajol lix Ada li rixakil laj Esaú.
13. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb li ralal laj Reuel: laj Nahat, laj Zera, laj Sama ut laj Miza. Aˈaneb li ralal xcˈajol laj Esaú riqˈuin lix Basemat.
14. Lix Aholibama, aˈan li rox rixakil laj Esaú. Laj Esaú quicuan ralal riqˈuin. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb: laj Jeús, laj Jaalam ut laj Coré. Lix Aholibama aˈan lix rabin laj Aná li ralal laj Zibeón.
15. Li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Esaú, aˈaneb li ralal laj Elifaz li asbej saˈ xya̱nkeb li ralal xcˈajol laj Esaú. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb: laj Temán, laj Omar, laj Zefo ut laj Cenaz,
16. joˈ eb ajcuiˈ laj Coré, laj Gatam, ut laj Amalec. Aˈaneb aˈin li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Elifaz saˈ li tenamit Edom. Aˈaneb li ri lix Ada.
17. Laj Reuel, aˈan li ralal laj Esaú. Eb li ralal laj Reuel, aˈaneb aˈin: laj Nahat, laj Zera, laj Sama ut laj Miza. Aˈaneb li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Reuel saˈ li tenamit Edom. Aˈaneb li ri laj Esaú riqˈuin lix Basemat.
18. Lix Aholibama li rixakil laj Esaú, aˈan lix rabin laj Aná. Aˈaneb aˈin li xcˈabaˈeb li ralal laj Esaú riqˈuin lix Aholibama: laj Jeús, laj Jaalam, ut laj Coré.
19. Aˈaneb li ralal xcˈajol laj Esaú, li nayeman ajcuiˈ aj Edom re. Aˈaneb li queˈtaklan saˈ lix tenamiteb.
20. Eb laj horeo queˈcuan ajcuiˈ saˈ li naˈajej aˈan. Laj Seir aˈan aj horeo. Aˈaneb aˈin li ralal laj Seir; laj Lotán, laj Sobal, ut laj Zibeón. Laj Aná, aˈan li ralal laj Zibeón.
21. Laj Seir quicuan oxib chic li ralal. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb: laj Disón, laj Ezer ut laj Disán. Eb aˈan queˈtaklan saˈ xbe̱neb laj horeos. Eb laj horeos, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Seir. Eb aˈan queˈcuan saˈ li tenamit Edom.
22. Aˈaneb aˈin li ralal laj Lotán: laj Hori, ut laj Hemam. Ut lix Timna, aˈan li ri̱tzˈin laj Lotán.
23. Aˈaneb aˈin li ralal laj Sobal; laj Alván, laj Manahat, laj Ebal, laj Sefo ut laj Onam.
24. Aˈaneb aˈin li ralal laj Zibeón: laj Aja, ut laj Aná. Laj Aná, aˈan li quitaˈoc re li yuˈam haˈ saˈ li chaki chˈochˈ nak yo̱ chirilbaleb lix bu̱r lix yucuaˈ.
25. Laj Aná quicuan jun li ralal laj Disón xcˈabaˈ. Quicuan ajcuiˈ jun xrabin xAholibama xcˈabaˈ.
26. Aˈaneb aˈin li ralal laj Disón: laj Hemdán, laj Esbán, laj Itrán, ut laj Querán.
27. Ut eb li ralal laj Ezer, aˈaneb aˈin: laj Bilhán, laj Zaaván ut laj Acán.
28. Aˈaneb aˈin li ralal laj Disán: laj Uz ut laj Arán.
29. Aˈaneb aˈin li nequeˈtaklan saˈ xbe̱n li tenamit Seir: laj Lotán, laj Sobal, laj Zibeón, laj Aná,
30. joˈ eb ajcuiˈ laj Disón, laj Ezer ut laj Disán. Eb aˈan queˈtaklan saˈ xbe̱neb laj horeos. Eb li cui̱nk aˈin, aˈaneb li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li ju̱nk chˈu̱tal li ralal xcˈajoleb.
31. Nak toj ma̱jiˈ nacuan xreyeb laj Israel, aˈaneb aˈin li queˈtaklan saˈ li tenamit Edom.
32. Laj Bela, li ralal laj Beor, aˈan li quicuan chokˈ rey saˈ li naˈajej Edom. Dinaba xcˈabaˈ li tenamit li quicuan cuiˈ chi takla̱nc laj Bela.
33. Nak quicam laj Bela, laj Jobab qui-oc chokˈ re̱kaj. Laj Jobab, aˈan li ralal laj Zera li chalenak chak Bosra.
34. Nak quicam laj Jobab, laj Husam qui-oc chokˈ re̱kaj. Aˈan li chalenak chak Temán.
35. Nak quicam laj Husam, laj Hadad qui-oc chokˈ re̱kaj. Laj Hadad, aˈan li ralal laj Bedad. Laj Bedad, aˈan li quinumta saˈ xbe̱neb laj Madián nak queˈpletic saˈ li naˈajej Moab. Avit xcˈabaˈ li tenamit li quicuan cuiˈ chi takla̱nc laj Hadad.
36. Nak quicam laj Hadad, aˈ chic laj Samla qui-oc chokˈ re̱kaj. Laj Samla, aˈan chalenak chak saˈ li tenamit Masreca.
37. Nak quicam laj Samla, aˈ chic laj Saúl qui-oc chokˈ re̱kaj. Laj Saúl, aˈan chalenak chak saˈ li tenamit Rehobot li cuan chire li nimaˈ Eufrates.
38. Nak quicam laj Saúl, laj Baal-hanán li ralal laj Acbor qui-oc chokˈ re̱kaj.
39. Nak quicam laj Baal-hanán, aˈ chic laj Hadar qui-oc chokˈ re̱kaj. Pau xcˈabaˈ li tenamit li quicuan cuiˈ chi takla̱nc laj Hadar. Ut li rixakil laj Hadar, aˈan lix Mehetabel xcˈabaˈ. Aˈan lix coˈ lix Matred, lix rabin laj Mezaab.
40. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li ju̱nk chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Esaú. Li tenamit li queˈtaklan cuiˈ quiqˈueheˈ xcˈabaˈeb joˈ xcˈabaˈeb li queˈtaklan saˈ xbe̱neb. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb: laj Timna, laj Alva, ut laj Jetet,
41. ut eb laj Aholibama, laj Ela, ut laj Pinón,
42. ut eb laj Cenaz, laj Temán, ut laj Mibzar,
43. joˈ eb ajcuiˈ laj Magdiel ut laj Iram. Chixjunil li cˈabaˈej tzˈi̱banbil arin, aˈaneb li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Esaú. Tzˈi̱banbil ajcuiˈ lix cˈabaˈeb li tenamit li queˈcuan cuiˈ chi takla̱nc. Lix xeˈto̱nil yucuaˈeb laj Edom, aˈan laj Esaú.

  Genesis (36/50)