Ezra (2/10)  

1. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajoleb laj Israel li yoˈlajenakeb aran Judá li queˈchapeˈ ut queˈcˈameˈ Babilonia. Queˈsukˈi cuiˈchic Jerusalén ut saˈ eb li naˈajej li cuanqueb Judá. Ac saˈ xnaˈajeb queˈcana li junju̱nk.
2. Ut li nequeˈcˈamoc be saˈ xya̱nkeb, aˈaneb laj Zorobabel, laj Jesúa, laj Nehemías, laj Seraías, laj Reelaías, laj Mardoqueo, laj Bilsán, laj Mispar, laj Bigvai, laj Rehum, ut laj Baana. Aˈaneb aˈin lix qˈuialeb li cui̱nk aj Israel.
3. Li ralal xcˈajol laj Paros, aˈan cuib mil riqˈuin jun ciento riqˈuin cablaju xca̱cˈa̱leb (2,172).
4. Li ralal xcˈajol laj Sefatías, aˈan oxib ciento riqˈuin cablaju xca̱cˈa̱l (372).
5. Li ralal xcˈajol laj Ara, aˈan cuukub ciento riqˈuin oˈlaju xca̱cˈa̱l (775).
6. Li ralal xcˈajol laj Pahat-moab, xcomoneb laj Jesúa ut laj Joab, aˈan cuib mil riqˈuin cuakxakib ciento riqˈuin cablaju (2,812).
7. Li ralal xcˈajol laj Elam, aˈan jun mil riqˈuin cuib ciento riqˈuin ca̱laju roxcˈa̱l. (1,254)
8. Li ralal xcˈajol laj Zatu, aˈan bele̱b ciento riqˈuin o̱b roxcˈa̱l (945).
9. Li ralal xcˈajol laj Zacai, aˈan cuukub ciento riqˈuin oxcˈa̱l (760).
10. Li ralal xcˈajol laj Bani, aˈan cuakib ciento riqˈuin cuib roxcˈa̱l (642).
11. Li ralal xcˈajol laj Bebai, aˈan cuakib ciento riqˈuin oxib xcaˈcˈa̱l (623).
12. Li ralal xcˈajol laj Azgad, aˈan jun mil riqˈuin cuib ciento riqˈuin cuib xcaˈcˈa̱l (1,222).
13. Li ralal xcˈajol laj Adonicam, aˈan cuakib ciento riqˈuin cuakib xca̱cˈa̱l (666).
14. Li ralal xcˈajol laj Bigvai, aˈan cuib mil riqˈuin cuaklaju roxcˈa̱l (2,056).
15. Li ralal xcˈajol laj Adín, aˈan ca̱hib ciento riqˈuin ca̱laju roxcˈa̱l (454).
16. Li ralal xcˈajol laj Ater, xcomon laj Ezequías, aˈan cuakxaklaju roˈcˈa̱l (98).
17. Li ralal xcˈajol laj Bezai, aˈan oxib ciento riqˈuin oxib xcaˈcˈa̱l (323).
18. Li ralal xcˈajol laj Jora, aˈan jun ciento riqˈuin cablaju (112).
19. Li ralal xcˈajol laj Hasum, aˈan cuib ciento riqˈuin oxib xcaˈcˈa̱l (223).
20. Li ralal xcˈajol laj Gibar, aˈan oˈlaju roˈcˈa̱l (95).
21. Li ralal xcˈajol laj Belén, aˈan jun ciento riqˈuin oxib xcaˈcˈa̱l (123).
22. Li ralal xcˈajol laj Netofa, aˈan cuaklaju roxcˈa̱l (56).
23. Li ralal xcˈajol laj Anatot, aˈan jun ciento riqˈuin cuakxakib xcaˈcˈa̱l (128).
24. Li ralal xcˈajol laj Azmavet, aˈan cuib roxcˈa̱l (42).
25. Li ralal xcˈajol laj Quiriat-jearim, laj Cafira ut laj Beerot, aˈan cuukub ciento riqˈuin oxib roxcˈa̱l (743).
26. Li ralal xcˈajol laj Ramá ut laj Geba, aˈan cuakib ciento riqˈuin jun xcaˈcˈa̱l (621).
27. Li ralal xcˈajol laj Micmas, aˈan jun ciento riqˈuin cuib xcaˈcˈa̱l (122).
28. Li ralal xcˈajol laj Bet-el ut laj Hai, aˈan cuib ciento riqˈuin oxib xcaˈcˈa̱l (223).
29. Li ralal xcˈajol laj Nebo, aˈan cablaju roxcˈa̱l (52).
30. Li ralal xcˈajol laj Magbis, aˈan jun ciento riqˈuin cuaklaju roxcˈa̱l (156).
31. Li ralal xcˈajol laj Elam jun chic, aˈan jun mil riqˈuin cuib ciento riqˈuin ca̱laju roxcˈa̱l (1,254).
32. Li ralal xcˈajol laj Harim, aˈan oxib ciento riqˈuin junmay (320).
33. Li ralal xcˈajol laj Lod, laj Hadid ut laj Ono, aˈan cuukub ciento riqˈuin o̱b xcaˈcˈa̱l (725).
34. Li ralal xcˈajol laj Jericó, aˈan oxib ciento riqˈuin o̱b roxcˈa̱l (345).
35. Li ralal xcˈajol laj Senaa, aˈan oxib mil riqˈuin cuakib ciento riqˈuin laje̱b xcaˈcˈa̱l (3,630).
36. Eb laj tij aˈaneb li ralal xcˈajol laj Jedaías xcomoneb laj Jesúa. Aˈan bele̱b ciento riqˈuin oxlaju xca̱cˈa̱leb (973).
37. Li ralal xcˈajol laj Imer, aˈan jun mil riqˈuin cablaju roxcˈa̱l (1,052).
38. Li ralal xcˈajol laj Pasur, aˈan jun mil riqˈuin cuib ciento riqˈuin cuukub roxcˈa̱l (1,247).
39. Li ralal xcˈajol laj Harim, aˈan jun mil riqˈuin cuuklaju (1,017).
40. Eb laj levita, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Jesúa ut laj Cadmiel, xcomoneb laj Hodavías. Aˈan ca̱laju xca̱cˈa̱leb (74).
41. Eb laj bichanel, li ralal xcˈajol laj Asaf, aˈan jun ciento riqˈuin cuakxakib xcaˈcˈa̱l (128).
42. Eb li nequeˈcˈacˈalen saˈ li oqueba̱l re li templo, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Salum, laj Ater, laj Talmón, laj Acub, laj Hatita, ut laj Sobai. Aˈan jun ciento riqˈuin bele̱laju xcaˈcˈa̱l (139).
43. Eb li nequeˈcˈanjelac saˈ li templo, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Ziha, laj Hasufa, laj Tabaot,
44. laj Queros, laj Siaha, laj Padón,
45. laj Lebana, laj Hagaba, laj Acub,
46. laj Hagab, laj Salmai, laj Hanán,
47. laj Gidel, laj Gahar, laj Reaía,
48. li ralal xcˈajol laj Rezín, laj Necoda, ut laj Gazam,
49. li ralal xcˈajol laj Uza, laj Paseah, ut laj Besai,
50. li ralal xcˈajol laj Asena, laj Meunim, ut laj Nefusim,
51. li ralal xcˈajol laj Bacbuc, laj Hacufa, ut laj Harhur,
52. li ralal xcˈajol laj Bazlut, laj Mehída, ut laj Harsa,
53. li ralal xcˈajol laj Barcos, laj Sísara, ut laj Tema,
54. li ralal xcˈajol laj Nezía, ut laj Hatifa.
55. Eb li ralal xcˈajol li nequeˈcˈanjelac chiru laj Salomón, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Sotai, laj Soferet, ut laj Peruda,
56. ut li ralal xcˈajoleb laj Jaala, laj Darcón ut laj Gidel,
57. ut li ralal xcˈajol laj Sefatías ut laj Hatil, ut laj Poqueret-hazebaim ut laj Amón.
58. Chixjunileb li nequeˈcˈanjelac saˈ li templo ut eb li ralal xcˈajol li nequeˈcˈanjelac chiru laj Salomón, aˈan oxib ciento riqˈuin cablaju roˈcˈa̱l (392).
59. Aˈaneb aˈin li queˈcuulac Tel-mela, Tel-harsa, Querub, Adón ut Imer. Abanan incˈaˈ chˈolchˈo ma xcomoneb li ralal xcˈajol laj Israel malaj ut incˈaˈ.
60. Eb li ralal xcˈajol laj Delaía ut li ralal xcˈajol laj Tobías ut li ralal xcˈajol laj Necoda, aˈan cuakib ciento riqˈuin cablaju roxcˈa̱l (652).
61. Eb li ralal xcˈajol laj tij, aˈaneb lix comoneb laj Habaía, laj Cos, laj Barzilai, li quisumla riqˈuin jun li ixk xcomoneb lix rabin laj Barzilai aj Galaad. Quiqˈueheˈ xcˈabaˈ joˈ li xcˈabaˈ eb aˈan.
62. Queˈxsicˈ xcˈabaˈeb lix xeˈto̱nil yucuaˈ saˈ li hu li tzˈi̱banbil cuiˈ lix cˈabaˈeb laj tij ut incˈaˈ queˈxtau. Joˈcan nak incˈaˈ chic queˈqˈueheˈ chokˈ aj tij.
63. Ut li gobernador quixye nak incˈaˈ naru teˈxtzaca li kˈaxtesinbil tzacae̱mk toj cua̱nk junak aj tij ta̱tzˈilok a̱tin chirixeb riqˈuin li Urim ut li Tumim.
64. Lix qˈuialeb chixjunileb lix comoneb rib, aˈan cuib roxcˈa̱l mil riqˈuin oxib ciento riqˈuin oxcˈa̱l (42,360).
65. Cuanqueb ajcuiˈ cuukub mil riqˈuin oxib ciento riqˈuin cuuklaju xcaˈcˈa̱l (7,337) xmo̱seb, ixk ut cui̱nk. Ut cuanqueb ajcuiˈ cuib ciento (200) aj bichanel, joˈ cui̱nk joˈ ixk.
66. Cuanqueb cuukub ciento riqˈuin cuaklaju xcaˈcˈa̱l (736) xcacua̱yeb. Ut eb lix mu̱l cuib ciento riqˈuin o̱b roxcˈa̱l (265).
67. Ut eb lix camello ca̱hib ciento riqˈuin oˈlaju xcaˈcˈa̱l (435). Ut cuanqueb ajcuiˈ cuakib mil riqˈuin cuukub ciento riqˈuin junmay (6,720) lix bu̱reb.
68. Ut li junju̱nk chi cui̱nk li nequeˈjolomin re li junju̱nk cabal, nak queˈcuulac Jerusalén queˈxkˈaxtesi lix mayejeb re xyi̱banquil cuiˈchic li templo saˈ ajcuiˈ lix naˈaj li quicuan cuiˈ junxil.
69. Queˈxqˈue aˈ yal joˈ qˈuial li queˈru xqˈuebal. Queˈxqˈue jun mil riqˈuin laje̱b xcaˈcˈa̱l libras (1,030) li oro ut o̱b mil (5,000) libra li plata. Ut jun ciento li rakˈeb laj tij queˈxqˈue.
70. Cuanqueb xcomoneb laj Israel queˈcana chi cua̱nc saˈ li tenamit Jerusalén. Queˈcana aran eb laj tij ut eb laj levita, eb laj bichanel, eb li queˈcˈacˈalen chire xpuertil li templo joˈqueb ajcuiˈ li nequeˈcˈanjelac saˈ li templo ut li joˈ qˈuial chic laj Israel queˈcana chi cua̱nc saˈ xtenamiteb. Ac re reheb li junju̱nk lix tenamiteb.

  Ezra (2/10)