1Chronicles (8/29)  

1. O̱beb li ralal laj Benjamín. Li xbe̱n, aˈan laj Bela. Li xcab, aˈan laj Asbel ut li rox, aˈan laj Ahara.
2. Li xca̱, aˈan laj Noha ut li roˈ, aˈan laj Rafa.
3. Eb li ralal xcˈajol laj Bela, aˈaneb aˈin: laj Adar, laj Gera, laj Abiud,
4. laj Abisúa, laj Naamán, laj Ahoa,
5. laj Gera, laj Sefufán ut laj Hiram.
6. Eb li ralal laj Aod, aˈaneb li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Benjamín. Queˈcuan aran Geba, abanan queˈcˈameˈ toj Manahat.
7. Eb li ralal laj Aod, aˈaneb aˈin: laj Naamán, laj Ahías ut laj Gera. Laj Gera, aˈan lix yucuaˈ laj Uza ut laj Ahiud. Laj Gera quicˈamoc reheb aran Manahat.
8. Laj Saharaim quixjach rib riqˈuin li cuib chi rixakil, lix Husim ut lix Baara. Mokon chic quicuan li ralal nak cuan aran Moab.
9. Li ralal li queˈcuan riqˈuin li rixakil jun chic, xHodes xcˈabaˈ, aˈaneb aˈin: laj Jobab, laj Sibia, laj Mesa, laj Malcam,
10. laj Jeúz, laj Saquías, ut laj Mirma. Eb li ralal aˈin queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Benjamín.
11. Cuib chic li ralal laj Saharaim riqˈuin lix Hodes. Aˈaneb laj Abitob ut Elpaal.
12. Eb li ralal laj Elpaal, aˈaneb laj Heber, laj Misam ut laj Semed li quitiquiban re li tenamit Ono ut Lod rochben lix cocˈ cˈaleba̱l.
13. Laj Bería ut laj Sema queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Benjamín li queˈcuan aran Ajalón. Aˈaneb li queˈisin reheb li tenamit li cuanqueb saˈ li naˈajej Gat.
14. Eb li ralal xcˈajol laj Bería, aˈaneb aˈin: laj Ahío, laj Sasac, laj Jeremot,
15. laj Zebadías, laj Arad, laj Ader,
16. laj Micael, laj Ispa ut laj Joha.
17. Eb li ralal xcˈajol laj Elpaal, aˈaneb aˈin: laj Zebadías, laj Mesulam, laj Hizqui, laj Heber,
18. laj Ismerai, laj Jezlías, ut laj Jobab.
19. Eb li ralal xcˈajol laj Simei, aˈaneb aˈin: laj Jaquim, laj Zicri, laj Zabdi,
20. laj Elienai, laj Ziletai, laj Eliel,
21. laj Adaías, laj Beraías, ut laj Simrat.
22. Eb li ralal xcˈajol laj Sasac, aˈaneb aˈin: laj Ispán, laj Heber, laj Eliel,
23. laj Abdón, laj Zicri, laj Hanán,
24. laj Hananías, laj Elam, laj Anatotías,
25. laj Ifdaías, ut laj Peniel.
26. Eb li ralal xcˈajol laj Jeroham, aˈaneb aˈin: laj Samserai, laj Seharías, laj Atalías,
27. laj Jaresías, laj Elías ut laj Zicri.
28. Aˈaneb aˈin li queˈtaklan saˈ xbe̱neb li junju̱nk xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Benjamín li queˈcuan aran Jerusalén.
29. Saˈ li tenamit Gabaón quicuan laj Abigabaón, li nequeˈxye ajcuiˈ Jehiel re. Li rixakil, aˈan lix Maaca.
30. Aˈaneb aˈin li ralal: li xbe̱n ralal, aˈan laj Abdón, laj Zur, laj Cis, laj Baal, laj Nadab,
31. laj Gedor, laj Ahío ut laj Zequer,
32. ut laj Miclot lix yucuaˈ laj Simea. Eb aˈin queˈcuan aran Jerusalén, chiruheb li jun chˈol chic li rechˈalal.
33. Laj Ner, aˈan lix yucuaˈ laj Cis; laj Cis, aˈan lix yucuaˈ laj Saúl; ut laj Saúl, aˈan lix yucuaˈ laj Jonatán, laj Malquisúa, laj Abinadab ut laj Es-baal.
34. Laj Jonatán, aˈan lix yucuaˈ laj Merib-baal. Laj Merib-baal, aˈan lix yucuaˈ laj Micaía.
35. Eb li ralal laj Micaía, aˈaneb laj Pitón, laj Melec, laj Tarea ut laj Acaz.
36. Laj Acaz, aˈan lix yucuaˈ laj Joada. Laj Joada, aˈan lix yucuaˈ laj Alemet, laj Azmavet, ut laj Zimri. Laj Zimri, aˈan lix yucuaˈ laj Mosa.
37. Laj Mosa, aˈan lix yucuaˈ laj Bina. Laj Bina, aˈan lix yucuaˈ laj Rafa. Laj Rafa, aˈan lix yucuaˈ laj Elasa. Ut laj Elasa, aˈan lix yucuaˈ laj Azel.
38. Cuakib li ralal laj Azel. Aˈaneb aˈin: laj Azricam, laj Bocru, laj Ismael, laj Searías, laj Obadías, ut laj Hanán. Chixjunileb aˈin, aˈaneb li ralal laj Azel.
39. Laj Esec li ri̱tzˈin laj Azel, aˈan lix yucuaˈ li oxibeb aˈin: li xbe̱n ralal, aˈan laj Ulam; li xcab, aˈan laj Jehús; ut li rox, aˈan laj Elifelet.
40. Eb li ralal laj Ulam cha̱bil soldado ut cauheb rib chi pletic. Queˈxnau chi us cutuc riqˈuin tzimaj. Nabaleb li ralal ut nabaleb li ri. Jun ciento riqˈuin laje̱b roxcˈa̱l (150) chixjunileb. Chixjunileb aˈin, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Benjamín.

  1Chronicles (8/29)